1η Πρόσκληση για δια περιφοράς συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2021 - Δευτέρα 25 Ιανουαρίου από τις 9:00πμ έως 12.00πμ.

(Σε περίπτωση κωλύματος προκειμένου να παρευρεθείτε στην παρούσα συνεδρίαση
παρακαλείσθε να ενημερώσετε τους αναπληρωτές σας)
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (δια περιφοράς).

Σύμφωνα με την αριθ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020), την Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.:71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από απόφαση του Προέδρου σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς των Παρατάξεων θα προβεί σε δια περιφοράς συνεδρίαση στις 25-01-2021 ημέρα Δευτέρα ώρα 09.00πμ έως 12.00πμ.

Καλείστε την ως άνω ημέρα να μας αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις θέσεις σας (θετική, αρνητική ή λευκή ψήφο) επί εκάστου θέματος της ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών επισυναπτόμενων εισηγήσεων. Παρακαλείσθε σε όσα θέματα είναι απαραίτητο να διατυπωθούν συνοπτικές προτάσεις. Τα θέματα προς ψήφιση είναι:

  1. Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση άδειας κοπής δύο επικίνδυνων δέντρων στην Κοινότητα Προσοτσάνης.
  2. Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση άδειας κοπής δύο δέντρων Πεύκης στην Κεντρική Πλατεία Αργυρούπολης.
  3. Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση άδειας κοπής ιστάμενων δέντρων λεύκης στην Κοινότητα Μαυρολεύκης.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ως Πρόεδρος της ΕΠΖ 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr