Οδηγίες απομόνωσης-καραντίνας κρουσμάτων COVID-19 και επαφών τους

Α. Ιατρονοσηλευτικό Προσωπικό

(υγειονομικό/παραϊατρικό/διοικητικό προσωπικό σε δομές παροχής υπηρεσιών υγείας κάθε βαθμίδας)

Α1. Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό με λοίμωξη από Sars-Cov-2:

Απομόνωση πέντε (5) ημερών και επιστροφή στην εργασία με ή χωρίς αρνητικό testing εάν είναι ασυμπτωματικοί ή με ήπια συμπτώματα. Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2).

Α2. Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που έχει εκτεθεί σε επιβεβαιωμένο κρούσμα Sars-Cov-2:

 1. Για ιατρονοσηλευτικό προσωπικό εμβολιασμένο και με ενισχυτική δόση: Συνεχίζουν κανονικά την εργασία τους με υποχρεωτική διενέργεια εργαστηριακού test την 3η ημέρα από την έκθεση.
 2. Για ιατρονοσηλευτικό προσωπικό εμβολιασμένο με 2 δόσεις ή 1 δόση για το εμβόλιο J&J: Συνεχίζουν κανονικά την εργασία τους με υποχρεωτική διενέργεια εργαστηριακού test την 1η , 3η και 5η -7 η ημέρα από την έκθεση.

Σε κάθε περίπτωση, οι Επιτροπές Λοιμώξεων κάθε νοσηλευτικού ιδρύματος δύνανται να λάβουν οποιοδήποτε επιπλέον μέτρο για αποφυγή διασποράς της λοίμωξης και περιορισμού της νόσου.

 

Β. Γενικός πληθυσμός

Β1. Άτομα με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από Sars-Cov-2 – Απομόνωση:

 • Παραμονή σε απομόνωση επί πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα. Η ημέρα λήψης του θετικού test θεωρείται ως ημέρα 0 και ακολουθούν οι πέντε (5) ημέρες απομόνωσης.
 • Μετά την πάροδο πέντε (5) ημερών απομόνωσης και εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς την χρήση αντιπυρετικών, διακοπή απομόνωσης. Εάν ο πυρετός συνεχίζει, παράταση της απομόνωσης εντός οικίας μέχρις πλήρους υποχώρησης του πυρετού.
 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες από την λήξη της απομόνωσης.

Β2. Άτομα που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα – Καραντίνα:

Β2α. Για άτομα εμβολιασμένο και με ενισχυτική δόση ή άτομα εμβολιασμένα με 2 δόσεις τους τελευταίους 6 μήνες ή με μία δόση του εμβολίου J&J τους τελευταίους 2 μήνες:

Χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για δέκα (10) ημέρες και διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή Rapid Antigen Test) την 5 η ημέρα από την έκθεση.

Β2β. Για άτομα εμβολιασμένα με 2 δόσεις πάνω από 6 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση ή με μία δόση του εμβολίου J&J πάνω από 2 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση ή ανεμβολίαστους:

 • Παραμονή στο σπίτι για πέντε (5) ημέρες και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα.
 • Την 5η ημέρα διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή Rapid Antigen Test).
 • Μετά την 5η ημέρα, χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες.

Για πληθυσμιακές ομάδες των οποίων η εργασία συνδέεται άρρηκτα με την λειτουργία του κράτους και τις υποδομές ζωτικής σημασίας, τα μέλη την Επιτροπής θα εξετάσουν τυχόν διαφοροποιημένες οδηγίες κατόπιν εισηγήσεων και των αρμόδιων Υπουργείων.

Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ή θετικού εργαστηριακού ελέγχου, τα άτομα της κατηγορίας Β2 (Καραντίνα) μεταπίπτουν στην κατηγορία Β1 (Απομόνωση) και εφαρμόζουν τις αντίστοιχες οδηγίες.

Αναφορικά με την χρήση μάσκας τα μέλη της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες εφιστούν την προσοχή στην όσο το δυνατόν καλύτερη εφαρμογή αυτής.

Οι ανωτέρω οδηγίες μπορούν να επικαιροποιούνται αναλόγως των επιδημιολογικών δεδομένων λόγω της ταχύτητας μετάδοσης του ιού.

Απαγόρευση Θήρας, λόγω εκδήλωσης έντονων χιονοπτώσεων και επικράτησης δυσμενών καιρικών συνθηκών (ολικός παγετός), στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Δράμας

Απαγόρευση από 17-12-2021 μέχρι νεωτέρας το κυνήγι όλων των θηραμάτων (τριχωτών και πτερωτών) στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Δράμας σε περιοχές με υψόμετρο πάνω από 1300 μέτρα.

Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969, Ν. 996/1971, Ν. 177/1975 και της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ. 757/Β71985) κοινής απόφασης των κ. κ. Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Η εφαρμογή της παρούσης, ανατίθεται στους Δασικούς, εν γένει, υπαλλήλους, τους φύλακες Θήρας των αναγνωρισμένων, ως συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΚΑ, Κυνηγετικών Οργανώσεων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

 

Δείτε το σχετικό έγγραφο 

Ανάρτηση δασικού χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (2η τροποποίηση)

ΘΕΜΑ: Δεύτερη τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 428/15.01.2021 απόφασης «Ανάρτηση δασικού χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (66 συνολικά) και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.».

Έχοντας υπόψη :

1. Την 428/15.01.2021 απόφαση της Διευθύντριας Δασών Δράμας (ΑΔΑ: 9ΗΦ3ΟΡ1Υ-1ΑΔ)

2. Την παρ. 1 του άρθρου 39 «Παράταση προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 για δασικούς χάρτες που η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021» του Ν. 4801/2021 (ΦΕΚ 83 Α΄/24.05.2021)Το άρθρο 12 του ν. 4606/2019 «Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄57).

3. Τις διατάξεις του αρ. 70 «Παράταση της προθεσμίας για δασικούς χάρτες» του ν. 4843/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002……………. και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 193),

Αποφασίζουμε

1. Τροποποιούμε την 428/15.01.2021 κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:

«Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου των αναρτημένων κατά τα προηγούμενα δασικών χαρτών, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 29η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή» Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας είναι η 16η Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 5η Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη.

2. Κατά τα λοιπά η με αριθμό 428/15.01.2021 απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

Δρ. Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Δασολόγος με Α΄βαθμό

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας στο Κέντρο Κοινότητας Προσοτσάνης

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την καταμέτρηση των ψήφων για το συγκεκριμένο θέμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Προσοτσάνης ως προς το Άρθρο 7 «Ωράριο λειτουργίας» για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση ως εξής:

«Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή, επί οκταώρου βάσεως και συγκεκριμένα, από τις 08:00πμ – 16:00μμ».

2) Εγκρίνει την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Προσοτσάνης ως προς το Άρθρο 9 «Καθήκοντα & Αρμοδιότητες προσωπικού» στο οποίο προστέθηκε η κάτωθι παράγραφος που αφορά τις αρμοδιότητες του Κοινωνικού Επιστήμονα:

› Έχει την ευθύνη τήρησης του Σχεδίου Λειτουργίας (επιχειρησιακό πλάνο) του Κέντρου μαζί με τον Κοινωνικό Λειτουργό της Δομής.

› Συμβάλλει στον συντονισμό του προσωπικού για τη λειτουργία του Κέντρου, με σκοπό την επίτευξη των στόχων.

› Έχει εν γένει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου και της τήρησης ωραρίου.

› Έχει την ευθύνη συγκέντρωσης και τήρησης των στατιστικών και απολογιστικών στοιχείων από κάθε μέλος του προσωπικού του Κέντρου. Επίσης, έχει την ευθύνη διαφύλαξης της ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των τηρουμένων στοιχείων.

› Συντονίζει, μέσα από διαδικασίες συνεργασίας, και γενικευμένης συμμετοχής, τις δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας (διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων, έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων κ.λπ.).

› Συγκεντρώνει και αξιολογεί δεδομένα από το προσωπικό για τις δράσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και προτείνει διορθωτικές ενέργειες.

› Έχει την ευθύνη τήρησης των απαραίτητων βιβλίων όπως αναφέρονται στο αντίστοιχο τμήμα.

› Έχει την ευθύνη τήρησης των κανόνων δημοσιότητας. Έχει την ευθύνη έκδοσης ενημερωτικού εντύπου ή ηλεκτρονικού υλικού.

 

Δείτε τη σχετική απόφαση

Εορτασμός – Εκδηλώσεις εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940 του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » παρ.1περ.δ΄ «Αρμοδιότητες Δημάρχου» .

 2. Το αριθ 74901/13-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Τμήμα ποιότητας και εθιμοτυπίας σχετικά με τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

 3. Την ανεξέλεγκτη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην περιοχή του Δήμου Προσοτσάνης και με αίσθημα ευθύνης για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού covid19.

 4. Την ενημέρωση – εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας και δημόσιας υγείας κου Σαρίδη Άλκη με την οποία πραγματοποιήθηκε συνάντηση με όλους τους διευθυντές των σχολικών μονάδων του Δήμου Προσοτσάνης με θέμα τις εκδηλώσεις και τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και αφού κατατέθηκαν όλες οι απόψεις των παραβρισκόμενων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Κατά την δοξολογία εκπροσώπηση της κάθε σχολικής μονάδας μόνο του σημαιοφόρου και του εκπροσώπου της σχολικής μονάδας

Β) Κατά την κατάθεση στεφάνων, ένας εκπρόσωπος για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης στην Δημοτική Κοινότητα Προσοτσάνης και ένας εκπρόσωπος για κάθε σχολική μονάδα στις λοιπές Κοινότητες.

Γ) Οι κατά τόπο παρελάσεις από μαθητές των σχολείων του Δήμου και από Συλλόγους θα ανασταλούν λόγω προάσπισης της δημόσιας υγείας και της μη περαιτέρω διασποράς του covid19.

Η παρούσα ισχύει με την έκδοσή της και την ανάρτησή της στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr