Ενημέρωση του Δήμου Προσοτσανης για έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών

Απαγορεύεται από σήμερα το πρωί και μέχρι την Δευτέρα 9 Αυγούστου και ώρα 06:00.  σε ολόκληρη τη χώρα η μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές Natura και άλση.

Για το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα ή εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως, π.χ. οξυγονοκόλληση, ή καύση εύφλεκτης ύλης.

Για κάθε παράβαση, εκτός των ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές  διοικητικό πρόστιμο.

Λόγω της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης του κίνδυνου πυρκαγιών σε όλη την Επικράτεια, λαμβανομένων υπόψη των ακραίων κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν επί σειρά ήμερων και του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη, εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία προβλέπει τα εξής:

Άρθρο Πρώτο

Απαγορεύσεις που αφορούν δάση, προστατευόμενες περιοχές και άλση

  1. Απαγορεύεται, στο σύνολο της Επικράτειας και με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, κάθε μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε :

(α) περιοχές NATURA,

(β) δάση,

(γ) εθνικούς δρυμούς,

(δ) αισθητικά δάση και

(ε) άλση εντός οικιστικών ιστών.

  1. Για κάθε παράβαση της παρ. 1 επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου τρίτου διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.Άρθρο δεύτερο

Απαγόρευση υπαίθριων δραστηριοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

  1. Απαγορεύεται, στο σύνολο της Επικράτειας, κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως, ενδεικτικά, εργασίες ή δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση (π.χ. οξυγονοκόλληση) ή περιλαμβάνουν καύση εύφλεκτης ύλης (π.χ. απορριμμάτων) ή ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης (π.χ. μελισσοκομία).

  2. Για κάθε παράβαση της παρ. 1, μη θιγομένων τυχόν ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου τρίτου διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Άρθρο τρίτο

Αρμόδιες αρχές  για την εφαρμογή της παρούσας, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή του διοικητικού προστίμου του πρώτου και του δεύτερου άρθρου είναι η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Άρθρο τέταρτο

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, που δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρούσας, δύναται να: α) εξειδικεύονται, συμπληρώνονται ή περιορίζονται οι περιοχές της παρ. 1 του άρθρου πρώτου και οι δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου, β) προβλέπονται τυχόν εξαιρέσεις από την εφαρμογή του άρθρου πρώτου, ιδίως στην περίπτωση προσώπων που κατοικούν ή εργάζονται εντός των περιοχών της παρ. 1 του άρθρου αυτού και γ) ορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο πέμπτο

Ισχύς

  1. Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  2. Η παρούσα ισχύει μέχρι και τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών και εφόσον υφίσταται η ανάγκη του στοιχείου 2 του προοιμίου, η εφαρμογή της παρούσας δύναται να παρατείνεται ή να ενεργοποιείται εκ νέου, για χρονικό διάστημα που πάντως δεν υπερβαίνει την 31η Οκτωβρίου 2021.

Προσωρινός πίνακας κατάταξης στο Βρεφικό Τμήμα του Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Προσοτσάνης

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσωρινού πίνακα κατάταξης με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων για τη φοίτηση στο Βρεφικό Τμήμα του Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Προσοτσάνης για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με το από 27/7/2021 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής για την επιλογή των βρεφών.

α/α

Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης –Ημερομηνία Αίτησης

Συνολικά μόρια φακέλου

1.

49/12-7-2021

110

2.

33/26-5-2021

110

3.

45/18-6-2021

100

4.

41/30-5-2021

80

5.

19/13-5-2021

70

6.

44/8-6-2021

70

7.

48/9-7-2021

70

8.

26/18-5-2021

65

9.

30/25-5-2021

65

10.

35/26-5-2021

65

11.

9/11-5-2021

60

12.

18/13-5-2021

60

13.

29/24-5-2021

60

14.

36/26-5-2021

60

15.

37/27-5-2021

60

16.

11/11-5-2021

55

17.

13/12-5-2021

55

18.

22/14-5-2021

55

19.

34/26-5-2021

55

20.

47/30-6-2021

55

21.

10/11-5-2021

50

22.

12/11-5-2021

50

Για την ενδέκατη, δωδέκατη και δέκατη τρίτη θέση, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση στους ισοβαθμούντες με 60 μόρια, παρουσία των αιτούντων γονέων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του παλιού δημαρχείου, την Παρασκευή 30/7/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Η Πρόεδρος ΔΣ

Σωτηριάδου Ευαγγελία

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2021-2022»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2021-2022»

Ενημερώνουμε τους γονείς του Δήμου Προσοτσάνης ότι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2021-2022» της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης –ΕΕΤΑΑ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις μητέρες που θα λάβουν την «αξία Τοποθέτησης» να εντάξουν δωρεάν σε κάποιον από τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου τα βρέφη και νήπια που στις 30/9/2021 κλείνουν 8 μηνών έως 2,5 χρονών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, έχουν:

α) οι εργαζόμενες στην Ελλάδα, που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή με εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης ή αυτοαπασχολούμενες

β) οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. Τα κριτήρια επιλογής αφορούν στο οικογενειακό εισόδημα και συγκεκριμένα

27.000€ έως δύο (2) παιδιά, 30.000€ για τρία (3) παιδιά, 33.000€ για τέσσερα (4) παιδιά, και τις 36.000€ από πέντε (5) παιδιά και άνω, στην κατάσταση απασχόλησης και στην οικογενειακή κατάσταση.

Η αίτηση Συμμετοχής – Δήλωση των ενδιαφερομένων, υποβάλλεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. κατά το χρονικό διάστημα από 19/7/2021 και ώρα 11:00 έως 3/8/2021 και ώρα 23:59 στην Διεύθυνση (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr,

«Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων). Εκεί υπάρχει αναρτημένη και η αναλυτική πρόσκληση και οι οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης όπου αναγράφονται όλες οι λεπτομέρειες.

Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης όπως κάθε χρόνο, θα υποστηρίξει και φέτος τις μητέρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να εγγράψουν τα βρέφη και τα νήπιά τους σε έναν από τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Προσοτσάνης.

Για τον Α΄, Β΄ Προσοτσάνης, τον Παιδικό Σταθμό Πετρούσας και τον Παιδικό Σταθμό Μικρόπολης, θα δίνεται υποστήριξη από την προϊσταμένη του Τμήματος στο παλιό Δημαρχείο, για τον Παιδικό Σταθμό Φωτολίβους και Σιταγρών θα δοθεί υποστήριξη από τις αντίστοιχες προϊσταμένες των Παιδικών Σταθμών.

Για την υποστήριξη μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στα τηλέφωνα:

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής: 2522350187

Παιδικός Σταθμός Σιταγρών: 2521095138

Παιδικός Σταθμός Φωτολίβους: 2521093270

 

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

Σωτηριάδου Ευαγγελία

Ενημέρωση για τα νέα τιμολόγια ύδρευσης-αποχέτευσης της Κοινότητας Προσοτσάνης

ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1-1-2021

1.Πάγια Τέλη Ύδρευσης 45,00€ πλέον ΦΠΑ 24%

Ανά Υδρόμετρο

2.Κλίμακα Τιμολόγησης Κατανάλωσης Νερού

ΕΤΗΣΙΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

Από 0 μ3 έως 100μ3

Από 101 μ3 έως 200 μ3

Από 201 μ3 έως 300 μ3

Από 301 μ3 έως 400 μ3

Από 401 μ3-500 μ3

Από 500 μ3 έως 800 μ3

Από 801 μ3 & άνω

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

0,40

0,52

0,63

0,63

0,63

 0,63

0,75

ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%

3.Πάγια τέλη αποχέτευσης-υπονόμων 20,00

ανά παροχή αποχέτευσης πλέον ΦΠΑ 24%

4.Tέλη Χρήσης Αποχέτευσης-Υπονόμων

Από το 2021 και σε εφαρμογή Αποφάσεων Δ.Σ. 152-153/2020 επιβάλλεται Τέλος Χρήσης Βιολογικού Καθαρισμού για τις Κοινότητες που έχουν συνδεθεί (Προσοτσάνη-Πετρούσα-ΒΙ.ΠΑ.).

Υπολογίζεται ως ποσοστό 35% της κατανάλωσης ανά παροχή επί 0,40€ για την Κοιν. Προσοτσάνης και ΒΙ.ΠΑ.

Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. για την απαγόρευση κυκλοφορίας στα περιαστικά δάση του Δήμου Προσοτσάνης (Χάρτες)

PROSOTSANH min

  1. Επιβάλλουμε κατά περίπτωση, το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, από ώρες 12:00 το μεσημέρι έως 06:00 π.μ. της επομένης ημέρας, κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2021, στο Περιαστικό δάσος του Κορυλόβου του Δήμου Δράμας, στο Περιαστικό δάσος της Καλλιφύτου του Δήμου Δράμας, στο Περιαστικό δάσος Κυργίων Δήμου Δοξάτου, στα Περιαστικά δάση Προσοτσάνης και Περιχώρας του Δήμου Προσοτσάνης κάθε φορά που ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
  2. θα προβλέπει για την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας κατηγορία κινδύνου 4 (ΠολύΥψηλή) και 5 (Κατάσταση Συναγερμού) και σε κάθε άλλη περίπτωση που κριθεί απαραίτητο από το Πυροσβεστικό Σώμα με μικρότερη κατηγορία κινδύνου.
  3. Η εφαρμογή της παρούσας (έναρξη-διάρκεια μέτρου, έλεγχος πεζών - οχημάτων κ.λ.π.) ανατίθεται, στις Πυροσβεστικές και Αστυνομικές Αρχές Δράμας. Παράλληλα, ο Δήμος Δράμας, ο Δήμος Δοξάτου και Προσοτσάνης στην περιοχή των οποίων ανήκουν οι παραπάνω περιοχές, μπορούν να συνδράμουν με επί πλέον ομάδες πυρασφάλειας στο έργο των Πυροσβεστικών και Αστυνομικών Αρχών (στις παραπάνω περιπτώσεις κινδύνου) καθώς και των ομάδων πυρασφάλειας των εθελοντικών συλλόγων που περιπολούν καθημερινά στις περιοχές.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

PERIXORA min

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr