Απαγόρευση αλιείας από 15 Απριλίου έως 30 Μαΐου 2021

nofishing

ΘΕΜΑ: “Απαγόρευση αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) στα εσωτερικά νερά (ποταμοί, παραπόταμοι, χείμαρροι, ρυάκια και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς) της Π.Ε. Δράμας (Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης) λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων”

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του Ν. . 420/70 (ΦΕΚ 27Α’) “Αλιευτικός Κώδικας” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Ν. 1740/87, ΦΕΚ 221Α και Ν. 2040/92, ΦΕΚ 70Α).

 1. Την παρ. Β2 του άρθρου 2 του Β. . 142/71 (ΦΕΚ 49Α’) “Περί αλιείας υδροβίων ζώων λιμνών, ποταμών και προστασίας αυτών».

 1. Την παρ. 1 του άρθρου 2 του Π. .235/79 (ΦΕΚ 65Α’) «περί ρυθμίσεως της εντός των ποταμών διενεργούμενης αλιείας».

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 1. Το Π. . 144/2010 (ΦΕΚ 237Α’/27-12 -2010) με θέμα «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

 1. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας...“Πρόγραμμα Διαύγεια”».

 1. Την αρ. οικ. 4697/9-10-2019 ΦΕΚ 4064Β’ απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στους Περιφερειακούς Συμβούλους που ορίστηκαν χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες….»

 1. Την ανάγκη λήψεως μέτρων προστασίας της αναπαραγωγής των υδροβίων οργανισμών στα υδάτινα οικοσυστήματα της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

 1. Την με αριθμό 61027/3343/10–3–2021 Εισήγηση - Ενημερωτικό Σημείωμα του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δράμας.

 1. Την αριθ. 62/2021 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. (ΑΔΑ: ΨΒΥΟ7ΛΒ-ΠΗ5) για το ίδιο θέμα (απόσπασμα Πρακτικού 5/2021, συνεδρίαση της 30-3-2021).

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απαγόρευση ενάσκησης αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) ιχθύων και λοιπών υδροβίων ζώων, με κάθε μέσο και εργαλείο: α) στον ποταμό Νέστο β) στον ποταμό Αγγίτη, γ) στους παραποτάμους του Νέστου και Αγγίτη (ενδεικτικά Αρκουδόρεμα, Διαβολόρεμα, Δεσπάτη, Μούσδελη, Βαθύρεμα, Στραβόρεμα κ.α.), δ) στις φραγμαλίμνες Θησαυρού, Πλατανόβρυσης, Λευκογείων, Καταφύτου και σε όλα τα ρέοντα ύδατα (ρέματα, χείμαρροι) που καταλήγουν στις ανωτέρω φραγμαλίμνες και ε) στους λοιπούς αλιευόμενους υδάτινους σχηματισμούς (ενδεικτικά πηγές Αγ. Βαρβάρας, πηγές Μυλοποτάμου, πηγές Βοϊράνης, αρδευτικές διώρυγες και τάφροι, κ.λ.π.) της Π.Ε. Δράμας.

H απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από 15 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00 π.μ. και λήγει στις 30 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00 π.μ.

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών και των λοιπών υδρόβιων οργανισμών που διαβιούν στα παραπάνω επιφανειακά νερά και δεν επηρεάζει τις όποιες απαγορεύσεις προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία για το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης (ΚΥΑ 40379/01.10.09 και ΚΥΑ 61762/11.12.12).

Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (άρθρο 11 και άρθρο 17 του Ν. . 420/70 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του Ν. 2040/92). Συγκεκριμένα για τις παραβάσεις των αλιευτικών διατάξεων ή αποφάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις όπως επιβολή προστίμου, αφαίρεση άδειας αλιείας, κατάσχεση και εκποίηση των παρανόμων αλιευμένων προϊόντων, κατάσχεση και εκποίηση ή καταστροφή (ανάλογα με την περίπτωση) αλιευτικών εργαλείων και συσκευών.

Υπεύθυνες Αρχές για την τήρηση αυτής της απόφασης είναι οι Αστυνομικές Αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίες. Οι αποδέκτες της παρούσης θα πρέπει να την γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο στους χώρους ευθύνης τους (ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων, πινακίδες κ.λ.π.) και γενικότερα να προβούν στις ενέργειες που απορρέουν από την εφαρμογή της.

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Επαναλειτουργία παιδικών χαρών αλλά με περιοριστικά μέτρα

IMG 20190221 095510

Νέοι κανόνες για την προστασία από τον κορονοιό πρέπει να εφαρμόζονται και στις παιδικές χαρές, οι οποίες πλέον είναι ανοικτές για το κοινό, αλλά με περιοριστικά μέτρα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας απέστειλε επιστολή προς όλους τους δημάρχους της χώρας για τους νέους κανόνες λειτουργίας των παιδικών χαρών.

Στην επιστολή του ο κ. Πέτσας αφού επισημαίνει ότι πρέπει να τηρούνται τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας αναφέρει ότι για τις παιδικές χαρές τα μέτρα είναι:

 • Επιτρέπονται οι επισκέψεις και η παραμονή ομάδων μέχρι τριών ατόμων ή οικογενειών.
 • Για κάθε άτομο προβλέπονται 10 τ.μ. του κάθε υπαίθριου χώρου.
 • Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

 

 

Ανακοίνωση covid-19

Αγαπητοί /ες συνδημότες/σες το τελευταίο χρονικό διάστημα στις κοινότητες Σιταγρών και Αργυρούπολης έχει καταγραφεί ιδιαίτερα αυξημένο ιικό φορτίο και μεγάλη διασπορά των κρουσμάτων covid-19 στον τοπικό πληθυσμό, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να χαρακτηριστεί η περιοχή μας ως πλέον επιβαρυμένη


Λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί και προκειμένου να προστατεύσουμε το δήμο μας από την επιβολή αυστηρών μέτρων με καθολικό lockdown, με ότι αυτό συνεπάγεται και για την οικονομία παρακαλείσθε να τηρήσετε τα μέτρα υγιεινής αλλά και να περιορίσετε τις μετακινήσεις και επαφές σε δημόσιους χώρους αυστηρά και μόνο για έκτακτη ανάγκη.

Προσέχουμε και προστατεύουμε την οικογένεια μας, τις κοινότητες μας, την οικονομία μας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη δύο ατόμων στο ΝΠΔΔ Προσοτσάνης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Στην Προσοτσάνη και στα γραφεία του 1ου ορόφου του Παλιού Δημαρχείου Προσοτσάνης (γραφεία ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης), σήμερα 18-3-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 33/27-10-2020 της Προέδρου του ΔΣ προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2021 προκήρυξης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

 1. Σωτηριάδου Ευαγγελία Πρόεδρος του ΔΣ ως Πρόεδρος

 2. Τσιτσοπούλου Βασιλική Προϊσταμένη Διεύθυνσης ως μέλος

 3. Καυκά Μαρία Προϊσταμένη του τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ως μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γρούδου Μαρία Σ. Προϊσταμένη του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής, ως γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Προέδρου.

Η Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης προχώρησε στην πλήρωση 2 θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» περιόδου 2020-2021 της κατηγορίας ΠΕ Οικονομικού και ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων με σχετική προκήρυξη που δημοσιεύτηκε ύστερα από την υπ’ αριθμ. 56/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ.

Με την αριθ. 33/2020 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, συστήθηκε η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

 

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα- κλάδο και κατηγορία, τις αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίες είναι συνολικά τριάντα (30 )

 

Κατηγορία ΠΕ Οικονομικού

 • Αιτήσεις υποψηφίων 16

 

Κατηγορία ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

 • Αιτήσεις υποψηφίων 14

 

καθώς και τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά, διαπιστώνουν μετά από σχολαστικό έλεγχο ότι:

 • από τους υποψηφίους της κατηγορίας ΠΕ Οικονομικού αποκλείονται μηδέν (0) υποψήφιοι (λόγω μη πλήρωσης τυπικού κριτηρίου),

 

 • από τους υποψηφίους της κατηγορίας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων αποκλείονται δύο (2) υποψήφιοι (λόγω μη πλήρωσης τυπικού κριτηρίου).

Τέλος καταρτίζουν τους παρακάτω πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού :

 

Κατηγορία ΠΕ Οικονομικού

 1. Ονομαστικής Κατάστασης Υποψηφίων

 2. Κατάταξης υποψηφίων

 3. Επιλογής υποψηφίων

 

Κατηγορία ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

 1. Ονομαστικής Κατάστασης Υποψηφίων

 2. Αποκλεισθέντων υποψηφίων

 3. Κατάταξης υποψηφίων

 4. Επιλογής υποψηφίων

Το πρακτικό αφού αναγνώσθηκε, υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής πρόσληψης προσωπικού:

 

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Ευαγγελία

 

Τα μέλη

1. Τσιτσοπούλου Βασιλική

2. Καυκά Μαρία

Η Γραμματέας

Γρούδου Μαρία Σ.

 

ΑΡΧΕΙΑ


Ενημέρωση για τα ισχύοντα πρόστιμα για παραβάσεις στις λαϊκές αγορές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για πολλοστή φορά εφιστούμε την προσοχή των δραστηριοποιούμενων στις λαϊκές αγορές του Δήμου μας για την τήρηση των μέτρων προστασίας προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά του covid 19 και ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 996/13-3-2021 (Τεύχος Β΄) τα ισχύοντα πρόστιμα για παραβάσεις στις λαϊκές αγορές είναι τα κάτωθι:

 

Μη τήρηση των αποστάσεων από αμφότερους τους πωλητές εφόσον δεν τηρούν τις οριζόμενες χωροθετήσεις

α) 1η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για δεκαπέντε (15)ημερολογιακές ημέρες

2η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για τριάντα (30)ημερολογιακές ημέρες

β) Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν περισσότερες από πέντε (5) παραβάσεις της περ. α) την ίδια μέρα, αναστέλλεται η λειτουργία της αγοράς για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες

Μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας για τη λειτουργία παράλληλων αγορών και του επιτρεπόμενου ποσοστού συμμετοχής από τους φορείς λειτουργίας

1η παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας της αγοράς για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες

2η παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας της αγοράς για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr