Καθορισμός Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου: «Προσαρμογή των έξι Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στις διατάξεις του π.δ.99/2017

Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του ΔΣ:

Την εισήγηση της Προϊσταμένης Προσχολικής Αγωγής περί:

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Παιδικών Σταθμών το διάστημα εκτέλεσης των εργασιών για την προσαρμογή τους στο Προεδρικό Διάταγμα 99/2017 και μέχρι την ολοκλήρωσή τους».

Σύμφωνα με το αριθμ. 7968/5-2-2019 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Επιχορήγηση Δήμων και των νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017».

Το έργο θα υλοποιηθεί στους έξι Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, Α ΄ και Β΄ Προσοτσάνης, Σιταγρών, Φωτολίβους, Πετρούσας και Μικρόπολης με ύψος συνολικού προϋπολογισμού 297.383,63€ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.).

Διακοπή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πετρούσας από τις 3/3/2020 έως τις 6/3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Θέμα: «Διακοπή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πετρούσας του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης»

Η Πρόεδρος του ΔΣ έχοντας υπόψη:

  • Το Π.Δ. 99/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων,

  • Το αριθμ. 7968/5-2-2019 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Επιχορήγηση Δήμων και των νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»,

  • Την αριθμ. 10/17-02-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης,

Νέο ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 13/2/2020 το νέο ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ είναι

καθημερινά 08:00 - 19:30 και Σάββατο 08:00 - 13:30.

Στο δήμο μας λειτουργούν δύο Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στις Κοινότητες Προσοτσάνης και Φωτολίβους.

 

Στα ΚΕΠ του Δήμου Προσοτσάνης ο πολίτης μπορεί:

  • να ενημερωθεί και να πληροφορηθεί για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.

  • να καταθέσει αιτήσεις για τη διεκπεραίωση 1200 και πλέον πιστοποιημένων υποθέσεων αρμοδιότητος του Δήμου Προσοτσάνης καθώς και του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Οι πιστοποιημένες διαδικασίες των ΚΕΠ καθορίζονται μέσω κοινών αποφάσεων (ΚΥΑ) του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.

Τη διακίνηση των αιτήσεων αναλαμβάνει το ΚΕΠ, το οποίο παραλαμβάνει και την απάντηση και έχει την ευθύνη ειδοποίησης του αιτούντα για την παραλαβή.

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr