ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ της έκπτωσης ορίζονται

1. Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας (ΑΠΟΡΟΙ)

2. Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)

3. Άτομα με αναπηρία 80% και άνω

4. Πολύτεκνοι και έχοντες την ιδιότητα πολυτέκνου

5. Τρίτεκνες οικογένειες

6. Μονογονικές οικογένειες

 

Β. Πεδίο εφαρμογής : μείωση κατά 50% στην κατανάλωση του υδρομέτρου αποκλειστικά και μόνο της μόνιμης κατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός δημοτικών τελών εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου.

Καλούνται, όσοι επιθυμούν να λάβουν την έκπτωση των τελών ύδρευσης το έτος 2023, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δήμο Προσοτσάνης το αργότερο έως την ΤΡΙΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023.

 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά όλους ανεξαιρέτως, δηλαδή παλιούς αλλά και νέους δικαιούχους.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

 

Προσοχή! Μαζί με την αίτηση πρέπει να συμπληρώσετε και την υπεύθυνη δήλωση.

Μπορείτε να τα καταθέσετε στο Δημαρχείο ή ηλεκτρονικά στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νεοεισερχόμενων Δασεργατών Ν. Δράμας

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νεοεισερχόμενων Δασεργατών Ν. Δράμας» 

Σχετ: α) Η με αριθ. 168596/1492/27-08-2018 (ΦΕΚ 3792/Β΄/03-09-2018) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Ιδιότητα Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε., Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε 

β) Η με αριθ. 168597/1493/27-08-2018 (ΦΕΚ 3792/Β΄/03-09-2018) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ταυτότητα Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε». 

γ) Η με αριθ. 174579/2250/20-11-2018 (ΦΕΚ Β΄ 5474) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκπαίδευση Νεοεισερχομένων Δασεργατών». δ) Η με αριθ. 174594/2410/10-12-2018 (ΑΔΑ:Ω8ΧΘ4653Π8-ΗΒ9) διαταγή του Υ.ΠΕ.Ν. «Οδηγίες εφαρμογής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την Εκπαίδευση νεοεισερχομένων Δασεργατών». 

ε) H με αριθ. 14938/17-11-2020 απόφασή μας «Ορισμός υπευθύνου και εκπαιδευτών για τη διεξαγωγή του προγράμματος Θεωρητικής Εκπαίδευσης νεοεισερχόμενων Δασεργατών Ν. Δράμας». 

Σε συνέχεια των γ΄και δ΄ σχετικών αποφάσεων για την εκπαίδευση Νεοεισερχομένων Δασεργατών σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την (1) Υ.Α., ως «Νεοεισερχόμενοι Δασεργάτες», νοούνται όσοι δεν έχουν απασχοληθεί σε δασικές εργασίες και επιθυμούν να γίνουν μέλη ΔΑ.Σ.Ε. Η Ιδιότητα Δασεργάτη για Νεοεισερχόμενους Δασεργάτες αποκτάται μετά από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2β) του ν. 4423/2016. Προς τούτο εκδίδεται από την Υπηρεσία μας η Βεβαίωση Ιδιότητας Δασεργάτη- μέλους ΔΑ.Σ.Ε. και στη συνέχεια η Ταυτότητα Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στη (β) Υ.Α. 

Η θεωρητική εκπαίδευση, διαρκείας δέκα (10) ημερών, θα διενεργηθεί τον Φεβρουάριο του έτους 2023, όποτε ορίσει η Υπηρεσία μας. Η εκπαίδευση θα γίνει στην ελληνική γλώσσα και θα διεξαχθεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες βάσει προγράμματος που θα συνταχθεί από την Υπηρεσία μας μετά την υποβολή των αιτήσεων. 

Για τη συμμετοχή στο «Πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης» απαιτείται κατάθεση αίτησης του ενδιαφερομένου προς τη Διεύθυνση Δασών Δράμας προσκομίζοντας τα παρακάτω (η αίτηση μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στο email της υπηρεσίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

α. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο. 

β. Βεβαίωση ΔΑ.Σ.Ε. στην οποία να βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει αίτηση να γίνει δόκιμο μέλος του και θα γίνει δεκτός μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής του εκπαίδευσης. 

γ. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αιτών έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. 

δ. Οι αλλοδαποί προσκομίζουν δικαιολογητικά που να βεβαιώνουν ότι έχουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι. 

Οι αιτήσεις (επισυνάπτεται ηλεκτρονικό υπόδειγμα) για τη θεωρητική εκπαίδευση θα υποβληθούν στο διάστημα από 02 Ιανουαρίου 2023 έως 25 Ιανουαρίου 2023. Εάν οι αιτήσεις είναι λιγότερες από πέντε (5) δίνεται η δυνατότητα κοινής θεωρητικής εκπαίδευσης μεταξύ όμορων Διευθύνσεων Δασών. 

Μετά την ολοκλήρωση της Θεωρητικής Εκπαίδευσης και την έκδοση της Βεβαίωσης  Θεωρητικής Εκπαίδευσης Δασεργατών από την Υπηρεσία μας ακολουθεί η Πρακτική Εκπαίδευση με ευθύνη του ΔΑ.Σ.Ε. και επίβλεψη από τη Διεύθυνση Δασών. Αν διαπιστωθεί από τη Διεύθυνση Δασών ότι η πρακτική εκπαίδευση δεν υλοποιείται κανονικά, τότε μπορεί να αρνηθεί την έκδοση της Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη. 

Οι επιτυχόντες προσκομίζουν στον ΔΑ.Σ.Ε. τη βεβαίωση θεωρητικής εκπαίδευσης από την ημέρα απόκτησής της και το αργότερο μέχρι τέλη Απριλίου. Η πρακτική εκπαίδευση από το ΔΑ.Σ.Ε. αρχίζει με την προσκόμιση της Βεβαίωσης Θεωρητικής Εκπαίδευσης και το αργότερο μέχρι τέλη Οκτωβρίου του ίδιου ή του επόμενου έτους ανάλογα με την ημερομηνία εγγραφής, ενώ η διάρκειά της δεν μπορεί να είναι μικρότερη του εξαμήνου. Λεπτομέρειες δίνονται στην παραπάνω (δ). Με το πέρας της πρακτικής εκπαίδευσης εκδίδεται βεβαίωση Πρακτικής Εκπαίδευσης από το ΔΑ.Σ.Ε. 

Προκειμένου, η Διεύθυνση Δασών να εκδώσει τη Βεβαίωση Ιδιότητας Δασεργάτη και την Ταυτότητα Δασεργάτη απαιτείται, μετά την προσκόμιση των βεβαιώσεων Θεωρητικής και Πρακτικής Εκπαίδευσης, η κατάθεση εντός τριμήνου αίτησης με τα απαραίτητα συνοδευτικά της έγγραφα: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α ́), στην οποία ο αιτών δηλώνει ρητά ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του κανένα από τα κωλύματα του άρθρο 6, του ν. 4423/2016 και ότι δεν είναι μέλος σε κανένα άλλον ΔΑ.Σ.Ε. 

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, από τον οικείο Δήμο. 

4. Βεβαίωση ΔΑ.Σ.Ε., στην οποία θα αναφέρεται ότι ο αιτών έχει υποβάλλει σε αυτόν αίτηση εγγραφής ως τακτικό μέλος του. Η έδρα του ΔΑ.Σ.Ε. πρέπει να βρίσκεται εντός της Διεύθυνσης Δασών στην οποία ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει την αίτησή του. 

Η Διευθύντρια Δασών Δράμας 

Δρ Ελισάβετ Κωνσταντινίδου 

Δασολόγος

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2023-24

Το Πρόγραμμα Περιφερειακών Υποτροφιών θεσπίσθηκε στο Κολλέγιο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με αφετηρία το άνοιγμα της διαθήκης ενός Έλληνα μετανάστη, του Σταμάτη Δρακόπουλου, νυκτοφύλακα του Wellesley College στις ΗΠΑ, ο οποίος προσέφερε τις οικονομίες όλης του της ζωής για να σπουδάζουν στο Κολλέγιο Αθηνών παιδιά από το χωριό του στη Μεσσηνία.

Χάρη στο Πρόγραμμα Περιφερειακών Υποτροφιών, εκατοντάδες παιδιά από κάθε γωνιά της Ελλάδας –από ορεινά χωριά και απομακρυσμένα νησιά- και από την Κύπρο βρήκαν και αξιοποίησαν στο Κολλέγιο σπουδαίες ευκαιρίες για μόρφωση και, εν συνεχεία, επαγγελματική ανάδειξη και κοινωνική καταξίωση.

Μετά τη διακοπή λειτουργίας του Οικοτροφείου του Κολλεγίου, το 1983, το Πρόγραμμα Περιφερειακών Υποτροφιών ανεστάλη για ένα διάστημα. Ο θεσμός «αναβίωσε» το 1989, προσαρμοσμένος στα νέα δεδομένα. Από το 1989 μέχρι το 2020 έχουν φοιτήσει στο Κολλέγιο 17 περιφερειακοί υπότροφοι από την Ικαρία και τους Φούρνους, την Άνδρο, τη Ρόδο, την Ήπειρο, την Ευρυτανία, τη Μεσσηνία, την Κεφαλονιά, τα Καλάβρυτα, με πλήρη κάλυψη όλων των δαπανών τους (σπουδών, μεταφοράς, διαμονής αυτών και των οικογενειών τους).

 Το 2019, θεσπίσθηκε η Υποτροφία «Κωνσταντίνου και Ρέας Νανοπούλου», με σκοπό να βοηθήσει έναν μαθητή που κατάγεται από την ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας και διαμένει εκεί, να φοιτήσει στο Κολλέγιο Αθηνών, με προτεραιότητα σε υποψηφίους που διαμένουν στο Πήλιο, τόπο καταγωγής και γενέτειρα του πατέρα και του παππού του δωρητή.

 Το 2020-2021, έγινε προσπάθεια διεύρυνσης του Προγράμματος Περιφερειακών Υποτροφιών. Απονεμήθηκε η Υποτροφία «Ιωάννας Παλαιολόγου» σε μαθητή που κατάγεται από τη Λήμνο και μία ακόμα υποτροφία σε μαθήτρια από τη Μαγνησία.

 Το 2022-2023 προκηρύχθηκαν Περιφερειακές Υποτροφίες σε επτά διαφορετικές περιφέρειες και περιφερειακές ενότητες της χώρας και απονεμήθηκαν υποτροφίες σε 11 μαθητές από την Αστυπάλαια, τον Βόλο, τη Ζάκυνθο, την Ικαρία, τα Ιωάννινα, την Κάρπαθο, την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά και τη Ρόδο.

Για το 2023-2024 έχουν προκηρυχθεί Περιφερειακές Υποτροφίες σε δέκα Περιφέρειες, κατόπιν συμμετοχής των υποψηφίων στις Περιφερειακές Εισαγωγικές Εξετάσεις 2023 του Κολλεγίου, που θα διεξαχθούν σε δύο ημερομηνίες: στις 13 Μαΐου 2023 και στις 20 Μαΐου 2023, με καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων την Τρίτη, 2 Μαΐου 2023, ως εξής:

 1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (εξετάσεις στην Κομοτηνή, 13 Μαΐου 2023) - Ανακοίνωση 

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης έχοντας υπ’ όψη: 

α) Τις διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), β) Το αίτημα της ΤΑΙΡΗΣ ΑΒΕΤΕ από το οποίο γνωστοποιείται ανάγκη εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΚ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» εντός του οικισμού Προσοτσάνης στη διασταύρωση των οδών Καραολή και Ηπείρου,  από τον ανάδοχο του έργου. 

Εκδίδουμε 

άδεια διακοπής της κυκλοφορίας οχημάτων στη διασταύρωσή των οδών Καραολή και Ηπείρου (βόρεια Περιφερειακή οδό), σύμφωνα με το συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη από την Τετάρτη 14-12-2022 από τις 7:30 μέχρι το πέρας των αναγκαίων εργασιών. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν να γίνουν οι εργασίες λόγω καιρού, οι εργασίες θα αναβληθούν για την επόμενη μέρα. 

 Η παρούσα άδεια προϋποθέτει την τήρηση των διατάξεων του ΚΟΚ και ιδιαίτερα του άρθρου 9, με τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης από τον ανάδοχο του έργου. 

 Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης 

 Θεόδωρος Αθανασιάδης 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2522 350 103
e-mail: info@prosotsani.gr
Πρωτόκολλο:
Τηλέφωνο: 2522 350 133
e-mail: irida@prosotsani.gr
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Προσοτσάνη, Ταχ. Κώδικας: 66200