7η Πρόσκληση για δια περιφοράς συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2021 - Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου από τις 9:00πμ έως 12:00

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (δια περιφοράς).
 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 25/07-12-2020 του ΥΠΕΣ (Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού), την Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.:71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από απόφαση του Προέδρου σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς των Παρατάξεων θα προβεί σε δια περιφοράς συνεδρίαση στις 24-09-2021 ημέρα Παρασκευή ώρα 09.00πμ έως 12.00πμ.        
Καλείστε την ως άνω ημέρα να μας αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις θέσεις σας (θετική, αρνητική ή λευκή ψήφο) επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών επισυναπτόμενων εισηγήσεων. Παρακαλείσθε αν είναι απαραίτητο να διατυπωθούν συνοπτικές προτάσεις επί των θεμάτων. Τα θέματα προς ψήφιση είναι: 
  1. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον κ. Καραγιαννίδη Χρυσοβαλάντη, στην Κοινότητα Μικρόπολης.
  2. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην κ. Κατσάνα Μαριάνθη, στην Κοινότητα Πετρούσας.
                       
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Εκτύπωση   Email