2ο Δημοτικό Συμβούλιο - Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:30

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020»

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 26-02-2020 και ώρα 18:30 να προσέλθετε στην 2η «ΤΑΚΤΙΚΗ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της 2ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020 και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος.

 2. Έγκριση της 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020.

 3. Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης για την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2019.

 4. Έγκριση Οικονομικής Ενίσχυσης Άπορων Δημοτών λόγω ένδειας.

 5. Τροποποίηση του ΟΕΥ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατόπιν της με αριθμ. 259/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης.

 6. Καθορισμός αριθμού ασκούμενων φοιτητών ΤΕΙ για τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη στον Δήμο Προσοτσάνης.

 7. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Προσοτσάνης.

 8. Έγκριση συμπληρωματικής κατανομής από ΚΑΠ έτους 2019 ποσού 20.985,00 για την κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Προσοτσάνης.

 9. Έγκριση Α΄ κατανομής ποσού 41.970,00 € από ΚΑΠ έτους 2020 για την κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Προσοτσάνης.

 10. Παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Γενικού Λυκείου Προσοτσάνης στο Σύλλογο Περιστεράδων Προσοτσάνης.

 11. Τροποποίηση της με αριθμό 64/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης (χρήση κινητής τηλεφωνίας).

 12. Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων α) στα πλαίσια του εορτασμού του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας και β) στα πλαίσια του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της «25ης Μαρτίου 1821».

 13. Ετήσιος Απολογισμός της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ έτους 2019 και Προγραμματισμός για το 2020.

 14. Λήψη απόφασης για τη δήλωση ή μη του υπ΄αριθμ. 269 αγροτεμαχίου της Αρχικής Διανομής έτους 1929 του Αγροκτήματος Μεγαλοκάμπου στο Εθνικό Κτηματολόγιο και την συνέχιση ή διαγραφή του από τα στοιχεία ακινήτων του Δήμου (Ε9).

 15. Υπογραφή σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) για το έργο: «Σύστημα Διαβαθμισμένης Συμπίεσης για την Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων».

 16. Υπογραφή σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) για το έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικής Χαράς του Δήμου Προσοτσάνης».

 17. Έγκριση της 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κ. Χαριτωμένης Δήμου Προσοτσάνης».

 18. Έγκριση της 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου και τμήματος Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κ. Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης».

 19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κ. Πύργων Δήμου Προσοτσάνης».

 20. Λήψη απόφασης για πρόσληψη ατόμων δίμηνης διάρκειας για ανάγκες καθαριότητας και χειριστών μηχανημάτων.

 21. Έγκριση Πρακτικού Παράτασης Σύμβασης για την υπηρεσία «Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με ακρωνύμιο ‘’INTEGRA_TOUR’’».

 22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δήμου Προσοτσάνης ΣΑΤΑ προηγούμενων ετών».

 23. Μίσθωση ή μη του Δημοτικού κτίσματος που βρίσκεται εντός του Πάρκου Μακεδονία.

 24. Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου.

 25. Εξουσιοδότηση Ειδικού Ταμία ως υπεύθυνου εκπροσώπου του Δήμου σύμφωνα με την 32/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την Τράπεζα Eurobank.

 26. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Προσοτσάνης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».

 27. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του πορίσματος της Επιτροπής ακαταλληλότητας ή ασύμφορης κυκλοφορίας οχημάτων Δήμου Προσοτσάνης.

 28. Έγκριση υποβολής προτάσεων πράξεων ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Ι, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» με τίτλο «ΔΡΑΣΗ 4Γ.8.1_ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ» και κωδικό πρόσκλησης ΑΜΘ82 και Α.Π. 4942.

 29. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Προσοτσάνης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr