ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη διάκριση που κατέκτησε το Γυμνάσιο Φωτολίβους στον 3ο Πανελλήνιο διαγωνισμό καινοτομίας STEM Generation Next.

Η ομάδα Galaxy Conquest που αποτελείται από τις μαθήτριες : Μαρία Άννα Χατζηγιαννάκη, (Γ΄ τάξη) και Αικατερίνη Ελένη Ζαχαράκη (Β΄ τάξη) προκρίθηκαν στις δέκα καλύτερες θέσεις και προχώρησαν στην τελική φάση όπου κατέκτησαν την 5η θέση με την καινοτόμο κατασκευή τους «home assistant», «βοηθός στο σπίτι».

Οι μαθήτριες συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσω STEM (Science Technology Engineering Mathematics). Ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με την φροντίδα ηλικιωμένων συνανθρώπων μας και πειραματίστηκαν με μία κατασκευή που θα δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους στην υπηρεσία του Δήμου: «Βοήθεια στο σπίτι» σε εικοσιτετράωρη βάση με σκοπό την αποτελεσματική φροντίδα τους. Η καινοτόμος εφαρμογή τους ολοκληρώνεται με αισθητήρες φωτιάς και παραβίασης χώρου.

Η εκπαίδευσή τους πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το Μάιο 2021 με καθηγητή τον εκπαιδευτικό, κ. Παναγιώτη Παζούλη, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ (Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών)της ΔΔΕ Δράμας.

Ορισμός Αντιδημάρχων Και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

Αριθ.Απόφ: 177

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. 186/11330/24-9-2020 απόφασης του Δημάρχου Προσοτσάνης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 Ν.4555/2018 (Α΄133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α΄134).

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α΄107) και της παρ.3 ε΄ του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 αναφορικά με την αντιμισθία.

 3. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (απόφ.ΓΠ-191/20-3-2014(Β΄698)) για το Δήμο Προσοτσάνης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 13.066 κατοίκους.

 4. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων.

 5. Τις αριθ.186/11330/24-9-2020 και αριθ.173/7329/29-07-2021 αποφάσεις Δημάρχου

 6. Την αριθ.πρωτ.7295/28-7-2021 παραίτηση του κ.Ψωμά Αλεξάνδρου από τη θέση του Αντιδημάρχου Προσοτσάνης

 7. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 54 και του 66 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Τροποποιεί την 186/11330/24-9-2020 απόφασή του και ορίζει αντιδημάρχους και τις αρμοδιότητες αυτών, για το διάστημα 04/08/2021 έως 31/10/2021 ως εξής:

Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ.Σαρίδη Άλκη του Γενναδίου, ως άμισθο Αντιδήμαρχο τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες:

 • Κοινωνικής Προστασίας και δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 • Οικονομικών Υπηρεσιών

Την εποπτεία του προσωπικού που σχετίζεται με τις αρμοδιότητές του

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Σαρίδης Άλκης, οποίος θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σταυρίδη Μάρκο, με αντιμισθία, τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες:

- Παιδείας , Αθλητισμού και Πολιτισμού.

- Συντονισμό-συνεργασία Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων

- Συντονισμό Δημοτικής Ενότητας Σιταγρών και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου

- Διοικητικών Υπηρεσιών

- Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

- ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Προσοτσάνης, Φωτολίβους και Σιταγρών.

Την εποπτεία του προσωπικού που σχετίζεται με τις αρμοδιότητές του

Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ.Χατζηγεωργίου Γεώργιο, με αντιμισθία, τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες:

 • Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού (σε επίπεδο σχεδιασμού προγραμματισμού και υλοποίησης έργων και εργασιών)

Την εποπτεία του προσωπικού που σχετίζεται με τις αρμοδιότητές του.

Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ. Συμεωνίδη Αναστάσιο, με αντιμισθία, τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες:

 • Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας και ΠΣΕΑ

 • Συντήρησης υποδομών (επίβλεψη, συντονισμό των συνεργείων συντήρησης, επισκευής και καλής λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης, πρασίνου, κήπων, καθαριότητας, οδοποιίας και ηλεκτροφωτισμού)

 • Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Την εποπτεία του προσωπικού που σχετίζεται με τις αρμοδιότητές του.

Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ.Κότιο Άγγελο του Δημητρίου, με αντιμισθία, τις παρακάτω καθ΄υλην αρμοδιότητες:

- Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ( σε θέματα πρωτογενή, αγροτικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης και αλιείας)

Την εποπτεία του προσωπικού που σχετίζεται με τις αρμοδιότητές του.

Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού, κατά τα οριζόμενα στην παρ.5 του άρθρου 68 του Ν.4623/2019 και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 17 υποτροφίες του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας που έχουν υπογράψει, προσφέρουν 17 νέες θέσεις φοίτησης σε υποψήφιους/-ες φοιτητές/-τριες  στα Προγράμματα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα, 51 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 352 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες), η έναρξη των οποίων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2021.  Οι εν λόγω υποτροφίες αφορούν στην παρακολούθηση δύο (2) Θεματικών Ενοτήτων στα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Για περισσότερες πληροφορίες  ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.eap.gr/2021/07/30/prosfora-35-theseon-programmata-spoydon/

Δικαιούχοι των ανωτέρω υποτροφιών, είναι (α) άτομα που ανήκουν στην κοινωνική ομάδα Ρομά εφόσον διαβιούν σε συνθήκες που παραπέμπουν σε κοινωνικό αποκλεισμό καθώς και Διαμεσολαβητές Ρομά, (β) άστεγοι και (γ) πρώην φιλοξενούμενοι δομών παιδικής προστασίας ή φιλοξενούμενοι δομών παιδικής προστασίας οι οποίοι θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Ειδικότερα:

(α) Οι Ρομά θα υποβάλλουν την αίτηση μέσω Παραρτήματος Ρομά ή Κέντρου Κοινότητας.

Στη συνέχεια, το Παράρτημα Ρομά/ Κέντρο Κοινότητας προωθεί έγγραφο προς τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και  Καταπολέμησης της Φτώχειας, που βεβαιώνει την υποβληθείσα αίτηση από τον δυνάμει ωφελούμενο.

Η αίτηση για τους Ρομά που διαβιούν σε συνθήκες που παραπέμπουν σε κοινωνικό αποκλεισμό θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο και για τους Ρομά διαμεσολαβητές, από βεβαίωση της ιδιότητάς τους από τον αρμόδιο Φορέα στον οποίο παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε 8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα, 51 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 352 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. - ΕΑΠ (eap.gr) .

(β) Οι άστεγοι θα πρέπει να έχουν καταγραφεί από Δήμο ή από κέντρο φιλοξενίας αστέγων τουλάχιστον μία φορά/τα τελευταία 3 έτη πριν από την υποβολή της αίτησης και να έχουν λάβει  ή να λαμβάνουν σχετικές υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης από Δημόσια Δομή ή φορέα κοινωνικής μέριμνας και στήριξης.

Η αίτηση των αστέγων θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση αστεγίας από Δήμο, ή βεβαίωση από Δομή φιλοξενίας ή ξενώνα αστέγων, ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να αποδείξει παρούσα ή παρελθούσα κατάσταση αστεγίας. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε 8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα, 51 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 352 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. - ΕΑΠ (eap.gr) .

(γ) Η αίτηση των πρώην φιλοξενούμενων δομών παιδικής προστασίας ή φιλοξενούμενων δομών παιδικής προστασίας, οι οποίοι έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της δομής παιδικής προστασίας στην οποία φιλοξενήθηκαν ή φιλοξενούνται ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο μπορεί να αποδείξει τη φιλοξενία. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο :   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε 8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα, 51 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 352 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. - ΕΑΠ (eap.gr) .

Οι ενδιαφερόμενοι των ανωτέρω τριών κατηγοριών θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους, δηλώνοντας έως δύο (2) θεματικές ενότητες, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: Ε.Α.Π - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (eap.gr)  (Μέσω της ιστοσελίδας του ΕΑΠ www.eap.gr). Η πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης έχει ήδη ανοίξει και θα κλείσει την Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00μμ (μεσημβρινή).

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (31η Αυγούστου 2021), μέσω δημόσιας κλήρωσης η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας παρουσία του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Προέδρου του Ε.Α.Π .

Η παραπάνω κλήρωση δεν αφορά τους/τις εν ενεργεία φοιτητές/τριες που απώλεσαν την εν λόγω υποτροφία, λόγω μη ολοκλήρωσης έστω μίας (1) Θ.Ε. ετήσια ή εξαμηνιαία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την κυρία Τερέζα Βόσνα  -  τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610367305 – email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ως καύσωνας μπορεί να οριστεί μία περίοδος με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες και πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή (ανάλογα με την περιοχή) σχετική υγρασία, χωρίς σαφώς καθορισμένη στιγμή έναρξης και παύσης, διάρκειας τουλάχιστον 2-3 ημέρες και σημαντική επίδραση στην ανθρώπινη δραστηριότητα και στα οικοσυστήματα.

Στον ανθρώπινο οργανισμό ο κυριότερος μηχανισμός ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος είναι μέσω της εξάτμισης του ιδρώτα (~75%) και έπονται η αναπνοή και η άμεση εκπομπή θερμότητας. Αντίστοιχα, ο κύριος μηχανισμός πρόσληψης θερμικής ενέργειας παραμένει η άμεση και έμμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία και η θερμοκρασία του σώματος έχουν μικρή διαφορά, η μείωση της θερμοβαθμίδας (διαφορά θερμοκρασίας σώματος και εξωτερικής θερμοκρασίας) μειώνει και το ρυθμό ανταλλαγής θερμότητας με το εξωτερικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η αποτελεσματική ρύθμιση της εσωτερικής θερμοκρασίας, το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία.

Παθολογικές καταστάσεις από υψηλές θερμοκρασίες.

Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ανέλθει σε όρια μη ανεκτά από τον ανθρώπινο οργανισμό σε συνέργεια με άλλους παράγοντες (υγρασία, άπνοια κ.λ.π. ), δημιουργούνται παθολογικές καταστάσεις ποικίλου βαθμού βαρύτητας, που μπορούν να οδηγήσουν σε βαριά νόσηση έως και στο θάνατο. Τα αρχικά συμπτώματα μπορεί να είναι: δυνατός πονοκέφαλος, ατονία, αίσθημα καταβολής, τάση για λιποθυμία, πτώση της αρτηριακής πίεσης, ναυτία, έμετοι και ταχυπαλμία. Το σύνδρομο της θερμοπληξίας εκδηλώνεται με: ξαφνική αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος ( >40.5 ο C ), κόκκινο, ζεστό και ξηρό δέρμα (η εφίδρωση έχει σταματήσει), ξηρή πρησμένη γλώσσα, ταχυπαλμία, ταχύπνοια, έντονη δίψα, πονοκέφαλος, ναυτία, έμετος, ζάλη, σύγχυση, αδυναμία προσανατολισμού και καθαρής ομιλίας, επιθετική ή παράξενη συμπεριφορά, σπασμοί, απώλεια συνείδησης ή κώμα. 

Ποιός κινδυνεύει από τις υψηλές θερμοκρασίες: 

 • ηλικιωμένοι
 • μωρά και μικρά παιδιά
 • έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες
 • άτομα που είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα
 • άτομα που εργάζονται ή ασκούνται έντονα σε ζεστό περιβάλλον
 • άτομα με χρόνιες παθήσεις (καρδιαγγειακές παθήσεις, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη,πνευμονοπάθειες, νεφροπάθειες, ηπατοπάθειες, ψυχική νόσο, άνοια, αλκοολισμό ήκατάχρηση ναρκωτικών ουσιών κ.λ.π.)
 • άτομα με οξεία νόσο, όπως λοίμωξη με πυρετό ή γαστρεντερίτιδα (διάρροια ή / και έμετο)
 • άτομα που για καθαρά ιατρικούς λόγους παίρνουν φάρμακα για τα χρόνια νοσήματά τους, όπως π.χ. διουρητικά, αντιχολινεργικά, ψυχοφάρμακα, ορμονούχα (συμπεριλαμβανομένης της ινσουλίνης και των αντιδιαβητικών δισκίων).

 

Γενικές οδηγίες προφύλαξης: 

 • Παραμονή σε χώρους που κλιματίζονται. Ειδικότερα κατά το χρονικό διάστημα που ισχύουν τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας SARS-CoV-2, να τηρούνται σε όλους τους χώρους, δημόσιους και ιδιωτικούς οι διατάξεις της ανωτέρω σχετ. εγκυκλίου για τη χρήση των κλιματιστικών μονάδων, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας από τη μετάδοση του νέου κορωνοϊού. Στο πλαίσιο αυτό τονίζεται η αναγκαιότητα για τον συνεχή ή τουλάχιστο συστηματικό φυσικό αερισμό του χώρου μέσω ανοιγμάτων (παράθυρα, εξωτερικές θύρες) ακόμη και με την παράλληλη λειτουργία κλιματιστικών μονάδων .
 • Ντύσιμο ελαφρύ και άνετο με ανοιχτόχρωμα ρούχα από πορώδες υλικό, ώστε να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα.
 • Χρήση καπέλου από υλικό που να επιτρέπει τον αερισμό του κεφαλιού.
 • Χρήση μαύρων ή σκουρόχρωμων γυαλιών ηλίου με φακούς που προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία.
 • Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο, ιδίως για τα βρέφη και τους ηλικιωμένους.
 • Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας.
 • Αποφυγή πολύωρων ταξιδιών με μέσα συγκοινωνίας που δε διαθέτουν κλιματισμό.
 • Πολλά χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας και τοποθέτηση δροσερών επιθεμάτων
 • στο κεφάλι και στο λαιμό.
 • Μικρά σε ποσότητα και ελαφριά γεύματα φτωχά σε λιπαρά, με έμφαση στη λήψη φρούτων και λαχανικών.
 • Λήψη άφθονων υγρών (νερού και χυμών φρούτων), ιδιαίτερα από τα βρέφη και τους ηλικιωμένους και αποφυγή του αλκοόλ. Αν η εφίδρωση είναι μεγάλη, συστήνεται η πρόσθετη λήψη μικρών δόσεων αλατιού.
 • Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα θα πρέπει να συμβουλευτούν τον θεράποντα ιατρό τους, από τον οποίο θα λάβουν επιπρόσθετες οδηγίες ανάλογα με την κατάστασή τους καθώς και οδηγίες για την πιθανή τροποποίηση της δοσολογίας της φαρμακευτικής τους αγωγής.
 • Οι ηλικιωμένοι να μην εγκαταλείπονται μόνοι τους αλλά να εξασφαλίζεται κάποιο άτομο για την καθημερινή τους φροντίδα.
 • Οι χώροι εργασίας πρέπει να διαθέτουν κλιματιστικά μηχανήματα ή απλούς ανεμιστήρες, κατά προτίμηση οροφής, και σε κάθε περίπτωση φυσικό αερισμό των χώρων. Το ίδιο ισχύει και για τα ιδρύματα, που περιθάλπουν νεογνά, βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες.  
 • Τα μέσα μαζικής μεταφοράς πρέπει να φροντίζουν για την καλή λειτουργία του κλιματισμού τους λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα ανωτέρω για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.
 • Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίδεται όταν οι υψηλές θερμοκρασίες συνδυάζονται και με φαινόμενα αυξημένων επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.civilprotection.gr), για την Δευτέρα 02 Αυγούστου 2021, προβλέπεται  υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) σε όλη την Π.Ε Δράμας.

Υπενθυμίζουμε ότι από 11 Ιουνίου του 2020 δημοσιεύθηκε  η 19η ΠΔ με θέμα «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας» και ισχύει μετά και την τροποποίηση και συμπλήρωσή της στις 28-6-2021. Από την 1 Ιουνίου 2021 βρίσκεται σε ισχύ η  9η  ΠΔ με θέμα «Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους».

Για περισσότερες πληροφορίες www.fireservice.gr

Κατόπιν αυτού σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

 • Απαγορεύεται το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς στην ύπαιθρο για οποιαδήποτε λόγο
 • Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο δάσος.
 • Δεν καίμε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά στην ύπαιθρο.
 • Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες).
 • Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα.
 • Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
 • Ποτέ μην σταθμεύετε το όχημά σας σε σημεία που υπάρχουν ξηρά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς.
 • Έχετε υπόψη σας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά.
 • Σεβασθείτε τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κινδύνου.
 • ΜΟΛΙΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ 199

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Εκδηλώσεις υπέρ του εμβολιασμού για COVID 19 «Πάρε την ζωή στα χέρια σου . Νίκησε τους φόβους σου Ενημερώσου - Εμβολιάσου»

COVID VACCINATION poster final 01 1

Καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες μιας αντιεμβολιαστικής συμπεριφοράς πολιτών υποκινούμενης από παρακρατικές και παραθρησκευτικές ομάδες με διαστάσεις κινήματος.

Γι αυτό το λόγο με πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας και την συνδρομή της Αντιπεριφέρειας και της ΔΥ Δράμας θα πραγματοποιήσουμε ενημερωτικές εκδηλώσεις υπέρ του εμβολιασμού για COVID 19 σε όλο το Nομό με θέμα :

«Πάρε την ζωή στα χέρια σου . Νίκησε τους φόβους σου Ενημερώσου - Εμβολιάσου»

Ζητούμε να συμπεριλάβετε το αίτημα μας στο ΔΣ, ώστε να επικυρωθεί με απόφαση του δημοτικού σας συμβουλίου η συνεργασία μεταξύ Δήμου και Ιατρικού συλλόγου.

Ζητούμε εγγράφως να μας υποδείξετε χώρους εντός του Δήμου σας, ώστε να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες διαφορετικών ηλικιακών - κοινωνικών ομάδων για την αναγκαιότητα των εμβολιασμών.

Είναι επιτακτική ανάγκη να συμβάλουμε όλοι μαζί στην αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού του νομού μας.

Ο εμβολιασμός ως πρωτογενή πρόληψη είναι δικαίωμα, αλλά και υποχρεωτική πράξη κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης.

Στην συνεδρίαση σας θα θέλαμε ως Ιατρικός Σύλλογος επίσημα να τοποθετηθείτε υπεύθυνα στο Θέμα του εμβολισμού διότι θεωρούμε ότι από κάποια μέλη του δημοτικού σας συμβουλίου καθαρά για ψηφοθηρικούς και ιδεοληπτικούς λόγους εκμεταλλεύονται το αντιεμβολιαστικό κίνημα .

Όλοι εσείς εκπροσωπείται έναν ιστορικό -ένδοξο και μαρτυρικό δήμο που θυσίασε αρκετούς συμπολίτες μας στον βωμό της πανδημίας. Οφείλετε να τοποθετηθείτε ξεκάθαρα για την νέα πανδημία του εμφανίζεται στην περιοχή μας με μορφή αντιεμβολιαστικού κινήματος

Ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του.

Τροποποίηση της αριθ.200/2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

έχοντας υπόψη:

 1. Την αριθ.14/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Προσοτσάνης που διενεργήθηκαν την 26η-5-2019

 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν

 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ. 2444/2-11-2011 τεύχος Β΄)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 4. Τις αριθ. 152 και 153/2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (από 1-9-2019 έως 6-11-2021)

 5. Την αριθ.186/11330/24-9-2020 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων για το από 1-10-2020 έως 31-10-2021 χρονικό διάστημα και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

 6. Την αριθ. 7295/28-7-2021 παραίτηση του κ. Ψωμά Αλεξάνδρου από τη θέση του Αντιδημάρχου και την αριθ.173/7329/29-7-2021 απόφαση του Δημάρχου περί αντικατάστασης αυτού

 7. Την ανάγκη ορισμού δύο Αντιδημάρχων ως μέλη Οικονομικής Επιτροπής και δύο ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί την αριθ.200/2020 απόφασή του και αντικαθιστά μόνο τον κ. Ψωμά Αλέξανδρο, από μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με τον δημοτικό σύμβουλο και Αντιδήμαρχο κ.ΚΟΤΙΟ ΑΓΓΕΛΟ

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ.200/2020 απόφαση του Δημάρχου

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί ν’αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου .


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Οριστικός πίνακας κατάταξης στο Βρεφικό Τμήμα του Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Προσοτσάνης

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πίνακα κατάταξης με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων για τη φοίτηση στο Βρεφικό Τμήμα του Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Προσοτσάνης για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τα από 27/7/2021 και 29/7/2021 πρακτικά της τριμελούς επιτροπής για την επιλογή των βρεφών και τη δημόσια κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων στις 30/7/2021..

α/α

Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης –

Ημερομηνία Αίτησης

Συνολικά μόρια φακέλου

1.

49/12-7-2021

110

2.

33/26-5-2021

110

3.

45/18-6-2021

100

4.

41/30-5-2021

80

5.

19/13-5-2021

70

6.

44/8-6-2021

70

7.

48/9-7-2021

70

8.

26/18-5-2021

65

9.

30/25-5-2021

65

10.

35/26-5-2021

65

11.

11/11-5-2021

65

12.

18/13-5-2021

60

13.

9/11-5-2021

60

14.

29/24-5-2021

60

15.

36/26-5-2021

60

16.

37/27-5-2021

60

17.

13/12-5-2021

55

18.

22/14-5-2021

55

19.

34/26-5-2021

55

20.

47/30-6-2021

55

21.

10/11-5-2021

50

22.

12/11-5-2021

50

Στο βρεφικό Τμήμα του Α΄Βρεφονηπιακού Σταθμού Προσοτσάνης για το σχολικό έτος 2021- 2022, θα φοιτήσουν τα βρέφη από τον αριθμό 1-13.

Η Πρόεδρος ΔΣ

Σωτηριάδου Ευαγγελία

( 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ) Προσωρινός πίνακας κατάταξης στο Βρεφικό Τμήμα του Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Προσοτσάνης

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2η

Προσωρινού πίνακα κατάταξης με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων για τη φοίτηση στο Βρεφικό Τμήμα του Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Προσοτσάνης για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τα από 27/7/2021 και 29/7/2021 πρακτικά της τριμελούς επιτροπής για την επιλογή των βρεφών.

α/α

Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης –Ημερομηνία Αίτησης

Συνολικά μόρια φακέλου

1.

49/12-7-2021

110

2.

33/26-5-2021

110

3.

45/18-6-2021

100

4.

41/30-5-2021

80

5.

19/13-5-2021

70

6.

44/8-6-2021

70

7.

48/9-7-2021

70

8.

26/18-5-2021

65

9.

30/25-5-2021

65

10.

35/26-5-2021

65

11.

11/11-5-2021

65

12.

9/11-5-2021

60

13.

18/13-5-2021

60

14.

29/24-5-2021

60

15.

36/26-5-2021

60

16.

37/27-5-2021

60

17.

13/12-5-2021

55

18.

22/14-5-2021

55

19.

34/26-5-2021

55

20.

47/30-6-2021

55

21.

10/11-5-2021

50

22.

12/11-5-2021

50

Για τη δωδέκατη και δέκατη τρίτη θέση, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση στους ισοβαθμούντες με 60 μόρια, παρουσία των αιτούντων γονέων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του παλιού δημαρχείου, την Παρασκευή 30/7/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Η Πρόεδρος ΔΣ

Σωτηριάδου Ευαγγελία

Παραίτηση του κ.Ψωμά Αλεξάνδρου από τη θέση του Αντιδημάρχου Προσοτσάνης

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. 186/11330/24-9-2020 απόφασης του Δημάρχου Προσοτσάνης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 Ν.4555/2018 (Α΄133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α΄134).

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α΄107) και της παρ.3 ε΄ του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 αναφορικά με την αντιμισθία.

 3. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (απόφ.ΓΠ-191/20-3-2014(Β΄698)) για το Δήμο Προσοτσάνης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 13.066 κατοίκους.

 4. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων.

 5. Την αριθ.186/11330/24-9-2020 απόφαση του Δημάρχου

 6. Την αριθ.πρωτ.7295/28-7-2021 παραίτηση του κ.Ψωμά Αλεξάνδρου από τη θέση του Αντιδημάρχου Προσοτσάνης

 7. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 54 και του 66 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Τροποποιεί την 186/11330/24-9-2020 απόφασή του και

Α.-Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο κ.ΚΟΤΙΟ ΑΓΓΕΛΟ ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Προσοτσάνης με αντιμισθία, με θητεία από σήμερα μέχρι 31-10-2021, μεταβιβάζοντας σ’ αυτόν τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ως εξής:

 • Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Την εποπτεία του προσωπικού που σχετίζεται με τις αρμοδιότητές του.

Β.-Μεταβιβάζει στον δημοτικό σύμβουλο και Αντιδήμαρχο κ.ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΜΑΡΚΟ, με αντιμισθία, τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες:

 • Διοικητικών Υπηρεσιών

 • ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Προσοτσάνης, Φωτολίβους και Σιταγρών.

Την εποπτεία του προσωπικού που σχετίζεται με τις αρμοδιότητές του.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 186/11330/24-9-2020 απόφαση του Δημάρχου

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού, κατά τα οριζόμενα στην παρ.5 του άρθρου 68 του Ν.4623/2019 και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Με το βλέμμα στραμμένο στη κυκλική οικονομία

Η Ευρωπεριοχή Νέστος Μέστα1 στο πλαίσιο του έργου «EnvironmentYou - Environmental Management Enhancement by Youth-runed SMEs» που εστιάζει στην ανάπτυξη ειδικά σχεδιασμένων διαδικασιών προώθησης και οργάνωσης, με στόχο την επιτυχή διάδοση και την αποτελεσματική εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management System/EMS) στην αγροτική παραγωγή, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την πρώτη δια ζώσης εκπαιδευτική επίσκεψη στην Δράμα στις 25/6/2021.

H εκπαιδευτική επίσκεψη εστίασε στην κυκλική οικονομία της αγροτικής παραγωγής και περιελάμβανε προγραμματισμένες επισκέψεις σε τοπικές μονάδες που εφαρμόζουν πρακτικές κυκλικής οικονομίας στην παραγωγική τους διαδικασία και αξιοποιούν τα υποπροϊόντα που προκύπτουν από αυτήν. Το θεματικό πεδίο της επίσκεψης υποστήριξαν και οι στοχευμένες παρουσιάσεις από τους ακαδημαϊκούς του Διεθνούς Ελληνικού Πανεπιστημίου που εδρεύει στην Δράμα και αφορούσαν την τεχνολογία αιχμής που υποστηρίζει τέτοιες πρακτικές.

Στόχος της επίσκεψης ήταν να μυηθούν, οι προσκεκλημένοι Έλληνες και Βούλγαροι εταίροι, στις δυνατότητες εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας στις μικρές και μεσαίες γεωργικές επιχειρήσεις, εστιάζοντας στα οφέλη της κυκλικής οικονομίας αλλά και στα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα ως μοχλός εκκίνησης της πρωτογενούς παραγωγής.

Συγκεκριμένα, τους συμμετέχοντες υποδέχθηκε στο «Κτήμα Τέχνη Οίνου» ο καθ. Σ. Μάμαλης, τονίζοντας τους την σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας στην διαχείριση των κοινών μας φυσικών πόρων και την σκυτάλη έδωσε στον οινολόγο του κτήματος, κ. Α.Παπαδόπουλο για να παρουσίαση των καινοτόμων πρακτικών παραγωγής οίνου που ακολουθούνται στην μονάδα τους και στόχο έχουν την βελτιστοποίηση του τελικού παραγόμενου προϊόντος αλλά και την αξιοποίηση των καταλοίπων παραγωγής στην λίπανση.

Eνημερωτικές εκδηλώσεις υπέρ του εμβολιασμού για COVID 19 από τον Ιατρικό Σύλλογο Δράμας

Καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες μιας αντιεμβολιαστικής συμπεριφοράς πολιτών που έχει πάρει διαστάσεις κινήματος. Γι αυτό το λόγο με πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας θα πραγματοποιήσουμε ενημερωτικές εκδηλώσεις υπέρ του εμβολιασμού για COVID 19 σε όλο το νομό.

Ξεκινάμε δίνοντας απαντήσεις στα ποιο συχνά ερωτήματα.

1.Πώς φτάσαμε στα εμβόλια Covid-19 σε μόλις 10 μήνες;

Είναι γεγονός ότι για τα περισσότερα εμβόλια που έχουμε σήμερα στη διάθεση μας χρειάστηκε να περάσουν χρόνια ή ακόμη και δεκαετίες για να φτάσουν από το στάδιο της έρευνας στην αγορά. Ωστόσο αυτή τη φορά κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμοί έριξαν στήριξαν με τεράστια κεφάλαια εταιρείες και ερευνητικές ομάδες, ενώ αναπτύχθηκαν αρκετές πρωτοβουλίες διεθνούς συνεργασίας. Η πανδημία κινητοποίησε την επιστημονική κοινότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, με αποτέλεσμα να αρχίσει ένας αγώνας σε υψηλές ταχύτητες....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) για τις διενεργούμενες στατιστικές έρευνες περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 – Απριλίου 2022, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της Τετάρτης 21 Ιουλίου 2021 μέχρι και την 24η ώρα της Δευτέρας 23 Αυγούστου 2021. Το Μητρώο αυτό που τηρείται από την ΕΛΣΤΑΤ, θα ισχύσει για οκτώ (8) μήνες, από τον Σεπτέμβριο 2021 έως και τον Απρίλιο 2022.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 18 έως 67 ετών. Το έργο του ΙΣ περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια.

Οι ΙΣ πριν αναλάβουν τις μονάδες έρευνας για την οποία επελέγησαν, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν το σχετικό με την έρευνα εκπαιδευτικό μη αμειβόμενο σεμινάριο, το οποίο γίνεται στην Κεντρική Υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ για την Αττική και στις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες Στατιστικής (ΠΥΣ) για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Επειδή για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων απαιτούνται πολλαπλές μετακινήσεις των ΙΣ σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και προσωπικές συνεντεύξεις με τους υπευθύνους αυτών, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας (όπως κάθε φορά ισχύουν), οι ΙΣ πρέπει να είναι υγιείς, να είναι εφοδιασμένοι με μάσκα και να έχουν καλή φυσική κατάσταση και γνώση της ελληνικής γλώσσας, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις ανάγκες των ερευνών. Στην περίπτωση που λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ., λόγοι διασφάλισης της δημόσιας υγείας κλπ.) επιβάλλουν τον περιορισμό της φυσικής παρουσίας των ΙΣ σε ερευνώμενες μονάδες, μπορεί η συλλογή των στοιχείων ερευνών να γίνει με συνεντεύξεις, τηλεφωνικά, κατόπιν σχετικών οδηγιών της ΕΛΣΤΑΤ.

Στο Μητρώο ΙΣ Σεπτεμβρίου 2021-Απριλίου 2022, κατά τη διαδικασία επιλογής θα προηγηθούν επαγγελματίες ερευνητές που ήδη διαθέτουν Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) με δραστηριότητα ερευνητή ή/και επέκταση προϋπάρχουσας δραστηριότητας σε αυτήν του ερευνητή.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της επικείμενης Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών, η οποία θα διενεργηθεί κατά το έτος 2021 από 23/10/2021-23/11/2021, θα καταρτιστεί ειδική εφαρμογή υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μέσω της εφαρμογής αυτής οι υποψήφιοι Ιδιώτες Συνεργάτες θα μπορούν, πέραν των ερευνών που περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες κατωτέρω, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή και στην ανωτέρω Απογραφή.

Λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, τις υποχρεώσεις των Απογραφέων και το χρόνο απασχόλησής τους θα περιληφθούν στην υπό έκδοση επιμέρους σχετική Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Εξυπακούεται ότι οι Τομεάρχες της Απογραφής Κτιρίων, αλλά και όσοι δεν επελέγησαν στο Μητρώο Τομεαρχών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο ΙΣ, εφόσον έχουν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Άνεργοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο ΙΣ, εφόσον επιλεχθούν να απασχοληθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες της ΕΛΣΤΑΤ, θα πρέπει να αναζητήσουν από τον ΟΑΕΔ της περιοχής τους, που είναι ο μόνος αρμόδιος Φορέας, πληροφορίες για τα θέματα που σχετίζονται με τη διατήρηση του καθεστώτος ανεργίας.

Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ και οι υπάλληλοι δημόσιων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, ελεγχόμενων ή επιχορηγούμενων καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το Δημόσιο, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων δημόσιων Οργανισμών, με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, όπως αυτή θα προκύπτει από το περιεχόμενο της σύμβασης, καθώς και όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στο στρατό, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών. Σε περίπτωση επιλογής του ΙΣ για να απασχοληθεί σε έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ απαγορεύεται, η παράλληλη απασχόληση του σε δημόσιες Υπηρεσίες, σε Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, ελεγχόμενα ή επιχορηγούμενα καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το Δημόσιο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε άλλους δημόσιους Οργανισμούς με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, όπως αυτή θα προκύπτει από το περιεχόμενο της σύμβασης.

Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο νέο Μητρώο ΙΣ, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ.

Πριν την υποβολή της αίτησής τους, όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν την αναλυτική σχετική Ανακοίνωση-Πρόσκληση στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ (στον σύνδεσμο: https://www.statistics.gr/el/statistical-interviewers), η οποία περιέχει σημαντικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες και επισημάνσεις.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση που δεν καλύπτεται από αυτό το κείμενο ή την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι Ιδιώτες Συνεργάτες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξωτερικών Συνεργατών-Ερευνητών, στα τηλέφωνα 213 135 3035 ή 3068 ή 3050 ή 2182 ή 2192 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) ή -κατά προτίμηση- στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

4η θέση για τον Α.Ο.Π. στην Τελική Πανελλήνια φάση Χειροσφαίρισης Νεανίδων που διεξήχθη στην Κοζάνη

aop2021f6

Tην Κυριακή 18 Ιουλίου με τη συμμετοχή στην Τελική Πανελλήνια φάση Χειροσφαίρισης Νεανίδων που διεξήχθη στην Κοζάνη, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική σεζόν για τον Α.Ο. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ.

Η ομάδα μας κατέλαβε την τέταρτη θέση πίσω από ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΚΑΜΑΤΕΡΟ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ. Οι πολλές απουσίες ( η βάση της ομάδας αποτελούνταν από ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ), οι τραυματισμοί και η κόποση ( 3 δυνατά παιχνίδια σε 23 ώρες ) ήταν οι ανασταλτικοί παράγωντες για κάτι καλύτερο που χάθηκε στις λεπτομέρειες.

Ευχαριστούμε θερμά τις αθλήτριες που πήραν μέρος στη διοργάνωση για την προσπάθειά τους και ευχόμαστε στην Ιωάννα Κυριακίδου την άτυχη αθλήτρια μας ( τραυματίστηκε σοβαρα και αναγκάστηκε να χειρουργηθεί ) περαστικά γρήγορη ανάρωση και επιστροφη στη δράση.

Να αναφέρουμε ότι η Αμβροσιάδου Βάια από την ομάδα μας συγκαταλέχθηκε στην καλύτερη 7αδα της διοργάνωσης ώς καλύτερο δεξί Ιντερ.

Η επι σειρά ετών συνεχή παρουσία σε τελικές φάσεις με επιτυχιές επιβεβαιώνει ότι ο σύλλογος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους συλλόγους στις αναπτυξιακές κατηγορίες.

Το πρόσημο της συμμετοχής στη διοργάνωση κρίνεται θετικό. Μπορεί να μην καταφέραμε να κατακτήσουμε κάποιο μετάλλιο όπως συνέβαινε συνήθως τις προηγούμενες φορές αλλά κάναμε κάτι εξίσου σημαντικό . Επενδύσαμε στο μέλλον ετοιμάζοντας την καινούρια γενιά η οποία θα πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια.

Η μεγάλη δύναμη του συλλόγου , μη έχοντας τη δυνατότητα βοήθειας από ξένους αθλητές , είναι η παραγωγή αθλητών. Ετσι λειτουργούμε όλα τα χρόνια της υπαρξης μας .

Με αυτό τον τρόπο δώσαμε τη δυνατότητα διάκρισης σε αρκετούς αθλητές μας να αγωνίζονται σε μεγάλους συλλόγους, σε εθνικές ομάδες και να δικρίνονται.

Αυτό λοιπόν ξέρουμε να κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.

Μια χρονιά ιδιέταιρη με διακοπές και ξεκινήματα των προπονήσεων και των αγώνων στέρεισε τη δυνατότητα στους αθλητές μας να είναι έτοιμοι στις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους.

Ηταν η χρόνια όπου για δεύτερη συνεχόμενη σεζον συμμετείχαμε στο Πρωτάθλημα της Α1 στις Γυναίκες και Α2 στους Ανδρες. Επίετυγμα απίστευτο για τα δεδομένα μιας κωμόπολης όπως η Προσοτσάνη. Στις ίδιες κατηγορίες θα αγωνιζόμαστε και την επόμενη σεζόν.

Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών, έτους 2021

Σε συνέχεια του εγγράφου μας με αριθ. πρωτ. ΓΔ2-752/28-06-2021, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή Τομεαρχών στις επικείμενες Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού- Κατοικιών έτους 2021, παρατείνεται μέχρι την 24η ώρα της Δευτέρας 19 Ιουλίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή (Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Τομεαρχών), που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.statistics.er/2021-census-pop-hous-enum

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά κάθε ενδιαφερόμενο υπάλληλό σας, ώστε να έχει την ευκαιρία να κάνει αίτηση συμμετοχής στις Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών, ως Τομεάρχης.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Δημιουργία προγραμμάτων προετοιμασίας των υποψηφίων για τις Στρατιωτικές Σχολές, Σώματα Ασφαλείας και ΤΕΦΑΑ.

Από το Τμήμα Αθλητισμού και τον Εντεταλμένο στα Θέματα του Αθλητισμού Νικόλαο Νούση ανακοινώνεται η δημιουργία  προγραμμάτων  προετοιμασίας των υποψηφίων για τις Στρατιωτικές Σχολές, Σώματα Ασφαλείας και ΤΕΦΑΑ.

Σύμφωνα με αυτήν καλούνται οι υποψήφιοι της Γ’ Λυκείου καθώς και όσοι είναι υποψήφιοι  για τις Στρατιωτικές Σχολές, Σώματα Ασφαλείας και ΤΕΦΑΑ για τις εξετάσεις του έτους 2022 να δηλώσουν συμμετοχή στο γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Προσοτσάνης ώστε να δημιουργηθούν τμήματα προετοιμασίας.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6977280071 (ΔΡΑΝΟΒΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ)

Η έναρξή τους θα οριστεί κατόπιν συνεννόησης των ενδιαφερομένων με το γραφείο Αθλητισμού (η ημερομηνία θα προσαρμοστεί αναλόγως των Υπουργικών αποφάσεων σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης και περιορισμού κατά τον Covid-19) έως τη λήξη του σχολικού έτους και οι προπονήσεις θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Στάδιο Προσοτσάνης.

Τα προγράμματα για αυτή τη χρονική περίοδο θα πραγματοποιηθούν ΔΩΡΕΑΝ κατανοώντας την υπάρχουσα κατάσταση και στηρίζοντας τους Δημότες μας  να ανταπεξέλθουν σε αυτή.

Σύμφωνα με τον Εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για θέματα Αθλητισμού, σημαντικό είναι να γίνει κατανοητό ότι κύριο μέλημα του Δήμου είναι να εφαρμόζονται σωστά τα μέτρα αντιμετώπισης και περιορισμού κατά του Covid-19  για αυτό θα ακολουθηθούν αυστηρά όλες οι ΚΥΑ και οι ανάλογες διατάξεις  που ορίζονται για τον αθλητισμό. Αυτό σημαίνει ότι λόγω του περιορισμού των ατόμων στο γήπεδο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν άμεσα συμμετοχή καθώς και να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά . Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

Ανάθεση στον κ. Νικόλαο Νούση τα καθήκοντα Εντεταλμένου Συμβούλου

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Έχοντας υπόψη:

 1. Την περίπτωση ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του νόμου 3852/2010 όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 44 του νόμου 3979/2011(ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α')

 1. Το άρθρο 75 του νόμου 3463/2006  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του νόμου 3852/2010

 2. Την ανάγκη ανάθεσης εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναθέτει στον Νούση Νικόλαο του Ηλία, Δημοτικό Σύμβουλο τα καθήκοντα Εντεταλμένου Συμβούλου ο οποίος θα έχει την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου Προσοτσάνης σε θέματα, αναφορικά με τον Πολιτισμό του Αθλητισμό την Κοινωνική Φροντίδα και μέριμνα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

1ο βραβείο για το 1ο νηπιαγωγείο Προσοτσάνης στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό «Φωτο-ιστορίας»

1ο βραβείο για τους μαθητές του 1ου  νηπιαγωγείου Προσοτσάνης στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό  «Φωτο-ιστορίας», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των Δικτύων ΠΕ «Οι Πράσινες Γωνιές της  Γειτονιάς μου»», «Μαθαίνω για τα Δάση» και «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» της  ΕΕΠΦ, τη σχολική χρονιά 2020-2021.  Παρά τις δυσκολίες που παρουσιαστήκαν και τη φετινή χρονιά και οδήγησαν για μεγάλο χρονικό  διάστημα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση των σχολικών μονάδων λόγω COVID-19, καταφέραμε να  συμμετάσχουμε στο Διαγωνισμό. Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν τα πουλιά τα παιδιά του 1ου Νηπιαγωγείου Προσοτσάνης συμμετείχαν σε μια ευχάριστη δράση η οποία  συνδέεται με τον στόχο 11 Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες και στοχεύει στη βελτίωση της ζωής στην πόλη με την προστασία των πουλιών στο πάρκο το οποίο έχουν υιοθετήσει και φροντίζουν τα παιδιά.

story

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Τομεαρχών των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών (ΚΠΚ) περιόδου Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2021, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της 25ης Ιουνίου 2021 μέχρι και την 24η ώρα της 12ης Ιουλίου 2021.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Τομεαρχών έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 18 έως 67 ετών.

Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι ιδιώτες, ή υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και όσοι θα υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2021.

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr