Τροποποίηση της αριθ. 177/7491/4-8-2021 απόφασης του Δημάρχου Προσοτσάνης

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. 177/7491/4-8-2021 απόφασης του Δημάρχου Προσοτσάνης

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 Ν.4555/2018 (Α΄133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α΄134).

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α΄107) και της παρ.3 ε΄ του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 αναφορικά με την αντιμισθία.

  3. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (απόφ.ΓΠ-191/20-3-2014(Β΄698)) για το Δήμο Προσοτσάνης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 13.066 κατοίκους.

  4. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων.

  5. Την αριθ. 177/7491/4-8-2021 απόφαση του Δημάρχου Προσοτσάνης

  6. Την αριθ.πρωτ.9399/11-10-2021 δήλωση του κ.Σαρίδη ΄Αλκη

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Τροποποιεί την αριθ. 177/7491/4-8-2021 απόφασή του και απαλλάσσει τον Αντιδήμαρχο κ.Σαρίδη Άλκη του Γενναδίου μόνο από τις αρμοδιότητες των Οικονομικών Υπηρεσιών, από σήμερα έως 31/10/2021

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ.177/2021 απόφασή του

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Προσοτσάνης για το οικ. έτος 2020.

Αριθμός Απόφασης: 100/2021

Θέμα: Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Προσοτσάνης για το οικ. έτος 2020.

Ο πρόεδρος με την δια περιφοράς πρόσκληση συνόδευε α. τον Ισολογισμό του Δήμου της 31/12/2020, β. την Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, γ. το Προσάρτημα του Ισολογισμού της 31/12/2020 και δ. την αριθ. 198/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της 18ης Ειδικής Συνεδρίασης η οποία αναφέρει τα εξής σχετικά με το θέμα:

«Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για την δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την εισήγηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω...

Δείτε τη σχετική απόφαση

Απαγόρευση Θήρας από 7-10-2021 έως και 11-10-2021 στην ευρύτερη περιοχή του Δ. Παρανεστίου Δράμας

Απαγόρευση Θήρας κατά την διάρκεια της 15ης διοργάνωσης Αγώνων Παρθένου Δάσους Παρανεστίου με την οποία απαγορεύεται η θήρα για το χρονικό διάστημα από 7-10-2021 έως και 11-10-2021 στην ευρύτερη περιοχή του Δ. Παρανεστίου Δράμας, με σκοπό την απρόσκοπτη διεξαγωγή της εν λόγω διοργάνωσης.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε τους κυνηγητικούς συλλόγους να ενημερώσουν τα μέλη τους για την παραπάνω απαγόρευση ώστε να μην ασκηθεί κυνηγητική δραστηριότητα στην συγκεκριμένη περιοχή με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τις θέσεις ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ και ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων της αρ. πρωτ. 559/22-09-2021 ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4765/2021(ΦΕΚ Α’ 6) και τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α’ 130)

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (1 ΘΕΣΗ)

Κατάταξη

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ

1.

Χ.Γ.

ΑΖ 892440

568/23-09-2021

2.

Τ.Σ.

Χ 314719

578/27-09-2021

3.

Κ.Α.

ΑΖ 896893

571/27-09-2021

Απορριπτέοι

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ

1.

Κ.Γ.

ΑΗ 892701

573/27-09-2021

Μη υποβολή εντύπου αίτησης και φωτοαντίγραφου ταυτότητας

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (1 ΘΕΣΗ)

Κατάταξη

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ

1.

Ο.Α.

ΑΗ 888865

577/27-09-2021

2.

Ν.Ι.

ΑΖ 891682

575/27-09-2021

3.

Π.Χ.

ΑΟ 267625

576/27-09-2021

4.

Θ.Α.

ΑΑ 795047

574/27-09-2021

5.

Ι.Κ.

ΑΗ 891013

567/23-09-2021

Απορριπτέοι

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ

1.

Ι.Σ.

ΑΖ 390299

572/27-09-2021

Μη υποβολή εντύπου αίτησης και φωτοαντίγραφου ταυτότητας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ | ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ | ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ευχαριστούμε θερμά την Ένωση Κυριών Δράμας για τη δωρεά ειδών διατροφής, συγκεκριμένα 100 τεμάχια δημητριακών και 700 τεμάχια σοκολατοειδών που θα διανεμηθούν σε άπορες οικογένειες του Δήμου μας. Η Ένωση Κυριών στηρίζει έμπρακτα και διαρκώς τους δημότες μας με την προσφορά της για την κάλυψη των αναγκών των νοικοκυριών τους. Ευχαριστούμε από καρδιάς για την ευαισθησία που επιδεικνύετε και ευχόμαστε καλή συνέχεια στο κοινωνικό σας έργο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Πρόσληψη συνολικά ενός (1) ατόμου ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων παιδοκόμων

007

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

( ΣΟΧ2/21 υπ’ αριθμ. πρωτ 1144/27.9.2021)

Το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» περιόδου 2021-2022, στο ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης που εδρεύει στην Προσοτσάνη Ν. Δράμας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης

(Παιδικοί και βρεφονηπιακοί Σταθμοί)

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

Ν. Δράμας

ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων παιδοκόμων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότηταςπρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης Παλιό Δημαρχείο Προσοτσάνης (Πλατεία Δημοκρατίας) Προσοτσάνη Δράμας Τ.Κ. 66200, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Τσιτσοπούλου Βασιλικής (τηλ επικοινωνίας 2522350180).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 6-10-2021 μέχρι και 15-10-2021.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε προσωρινούς πίνακες κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:


α. Χρόνος ανεργίας
β. Πολύτεκνος γονέας και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας

γ. τρίτεκνος γονέας και τέκνο τρίτεκνης οικογένειας

δ. μονογονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας,
ε. ανήλικα τέκνα:

στ. τίτλοι σπουδών

ζ. εμπειρία

η. αναπηρία υποψηφίου.

θ. αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού/ής ή συζύγου υποψηφίου.

Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Δοξάτου, Δράμας, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου και Προσοτσάνης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (περ. στ΄ παρ. 1 άρ. 12 του Ν.4765/2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων θα αναρτηθούν στους διαδικτυακούς τόπους www.prosotsani.gr και npdd.eu και στα καταστήματα του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης και του Δήμου Προσοτσάνης . Οι πίνακες προσληπτέων αναρτώνται και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

2. Κατά των ανωτέρω πινάκων (απορριπτέων και προσληπτέων) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό τόπο του φορέα. Για την υποβολή ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

3. Οι επιτυχόντες προσλαμβάνονται από το ΝΠΔΔ αμέσως μετά από την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. Σε περίπτωση αναμόρφωσης των πινάκων, βάσει του ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π., που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, απολύονται οι μη δικαιούμενοι να προσληφθούν βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπλήρωσης της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

4. Για την πρόσληψη του προσωπικού καταρτίζεται σύμβαση εργασίας μεταξύ του ΝΠΔΔ και του κάθε προσληπτέου, κατόπιν απόφασης του Προέδρου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης και στο τηλ. 25223-50180,ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Προσοτσάνης και του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στις διευθύνσεις: www.prosotsani.gr και npdd.eu

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Ευαγγελία Σωτηριάδου


ΑΡΧΕΙΑ


 

 

Έγκριση Προγράμματος προπονήσεων Γηπέδου Προσοτσάνης για το σχολ. έτος 2021-2022

Η κ. Πρόεδρος του ΔΣ με την πρόσκληση της δια περιφοράς Τακτικής Συνεδρίασης απέστειλε για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα προπονήσεων του Γηπέδου Προσοτσάνης (Κλειστό Γηπέδου- Πίστα αναρρίχησης Γηπέδου) όπως αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν συνεργασίας των αθλητικών συλλόγων χρηστών του Γηπέδου και έχει ως εξής:

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΠΙΣΤΑΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ) ΕΤΟΥΣ 2021 - 2022

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

08:15- 13:50

Γενικό Λύκειο Προσοτσάνης

08:15- 13:50

Γενικό Λύκειο Προσοτσάνης

08:15- 13:50

Γενικό Λύκειο Προσοτσάνης

08:15- 13:50

Γενικό Λύκειο Προσοτσάνης

08:15- 13:50

Γενικό Λύκειο Προσοτσάνης

 

15:00-19:30

Ποδοσφαιρική Ομάδα Προσοτσάνης

Ποδοσφαιριστές και Ακαδημία Ποδοσφαίρου

15:00-19:30

Ποδοσφαιριστές και Ακαδημία Ποδοσφαίρου

15:00-19:30

Ποδοσφαιρική Ομάδα Προσοτσάνης

Ποδοσφαιριστές και Ακαδημία Ποδοσφαίρου

15:00-19:30

Ποδοσφαιρική Ομάδα Προσοτσάνης

Ποδοσφαιριστές και Ακαδημία Ποδοσφαίρου

 

15:00-19:30

ΣΑΒ. Ποδοσφαιρική Ομάδα Προσοτσάνης ΚΥΡ. Ποδοσφαιριστές και Ακαδημία Ποδοσφαίρου

15:00-21:00

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Προσοτσάνης πίστα Αναρρίχησης

15:00-21:00

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Προσοτσάνης πίστα Αναρρίχησης

15:00-21:00

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Προσοτσάνης πίστα Αναρρίχησης

15:00-21:00

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Προσοτσάνης πίστα Αναρρίχησης

15:00-21:00

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Προσοτσάνης πίστα Αναρρίχησης

15:00-21:00

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Προσοτσάνης πίστα Αναρρίχησης

15:00-21:00

Σύλλογος Ελληνορωμαϊκής πάλης Διόσκουροι

Κλειστό

Γηπέδου Προσοτσάνης

15:00-21:00

Σύλλογος Ελληνορωμαϊκής πάλης Διόσκουροι Κλειστό Γηπέδου Προσοτσάνης

15:00-21:00

Σύλλογος Ελληνορωμαϊκής πάλης Διόσκουροι Κλειστό Γηπέδου Προσοτσάνης

15:00-21:00

Σύλλογος Ελληνορωμαϊκής πάλης Διόσκουροι Κλειστό Γηπέδου Προσοτσάνης

15:00-21:00

Σύλλογος Ελληνορωμαϊκής πάλης Διόσκουροι Κλειστό Γηπέδου Προσοτσάνης

09:00-13:00

Σύλλογος Ελληνορωμαϊκής πάλης Διόσκουροι Κλειστό Γηπέδου Προσοτσάνης

 

Δείτε την απόφαση

Έγκριση Προγράμματος προπονήσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Προσοτσάνης για το σχολ. έτος 2021-2022

Η κ. Πρόεδρος του ΔΣ με την πρόσκληση της δια περιφοράς Τακτικής Συνεδρίασης απέστειλε για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα προπονήσεων του Κλειστού Γυμναστηρίου Προσοτσάνης όπως αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν συνεργασίας των αθλητικών συλλόγων χρηστών του Γυμναστηρίου και έχει ως εξής:

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 -2022

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15:00-16:30

Π/Π Π/Κ Β

2010-2011

14:00-15:30

ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΑΝΔΡΕΣ

16:00-17:30

ΜΙΝΙ Α-Κ

2012-2013

15:00-16:30

Π/Κ Β – Π/Π Β

2010-2011

16:00-17:30

ΜΙΝΙ Α-Κ

2012-2013

16:30-17:30

ΜΙΝΙ Α-Κ

2012-2013

15:30-17:00

Π/Κ Β – Π/Π Β

2010-2011

17:30-19:00

Π/Π –Π/Κ Α

2008-2009

16:30-17:30

ΣΟΥΠΕΡ ΜΙΝΙ

2016 +

17:30-19:00

Π/Π –Π/Κ Α

2008-2009

17:30-19:00

Π/Κ Α - Π/Π Α

2008-2009

17:00 – 18:00

ΣΟΥΠΕΡ ΜΙΝΙ

2016 +

19:00 – 20:30

ΓΥΝΑΙΚΕΣ-ΑΝΔΡΕΣ

17:30-18:30

ΠΡΟΜΙΝΙ

2014-2015

19:00-20:30

ΓΥΝΑΙΚΕΣ -ΑΝΔΡΕΣ

19:00- 20:30

ΓΥΝΑΙΚΕΣ - ΑΝΔΡΕΣ

18:00-19:00

ΠΡΟΜΙΝΙ

2014-2015

20:30-22:00

ΜΠΑΣΚΕΤ

19:00- 21:00

ΓΥΝΑΙΚΕΣ -ΑΝΔΡΕΣ

20:30-22:00

ΜΠΑΣΚΕΤ

20:30 -22:00

ΜΠΑΣΚΕΤ

19:00-21:00

Π/Π Π/Κ Α

2008-2009

 

21:00-22:00

ΚΟΙΝΟ

 
 

21:00- 22:00

ΚΟΙΝΟ

     

 

Δείτε την απόφαση

 

Συλλυπητήρια Επιστολή του Δήμαρχου Προσοτσάνης κ. Θεόδωρου Αθανασιάδη.

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης Θεόδωρος Αθανασιάδης,  εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια  και τους οικείους του ιατρού Καπαθανάση Βασιλείου, ο οποίος επί είκοσι και πλέον έτη προσέφερε τις πολύτιμες υπηρεσίες του στο ΚΑΠΗ και στο Κέντρο Υγείας της Προσοτσάνης. Η απώλειά του εκλιπόντος είναι ιδιαίτερα βαριά, διότι εκτός από σπουδαίος επιστήμονας ήταν και ένας σπουδαίος άνθρωπος αφοσιωμένος στην επιστήμη και στην προσφορά στον συνάνθρωπο.

 

Τίθεται σε λειτουργία το πρώτο και νεοσύστατο Βρεφικό Τμήμα που στεγάζεται στον Α΄Βρεφονηπιακό Σταθμό Προσοτσάνης.

001

Ο Δήμος Προσοτσάνης ανταποκρινόμενος στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και στην κάλυψη των αναγκών των γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι θέτει σε λειτουργία από την Τετάρτη 22/9/2021 το πρώτο και νεοσύστατο Βρεφικό Τμήμα που στεγάζεται στον Α΄Βρεφονηπιακό Σταθμό Προσοτσάνης. Το έργο έχει υλοποιηθεί με τη συμμετοχή του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας και με τη συγχρηματοδότηση του Δήμου Προσοτσάνης. Η άψογη συνεργασία του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής με την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Προσοτσάνης, έδωσαν ένα υπέροχο αποτέλεσμα και είναι έτοιμο να φιλοξενήσει 13 βρέφη ηλικίας 6 μηνών έως 2,5 χρονών. Ο σύγχρονος πρωτότυπος σχεδιασμός, τα όμορφα χρώματα και ο άρτιος και ολοκαίνουριος εξοπλισμός, συνθέτουν ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής και ασφάλειας εναρμονισμένο στις προσταγές της σύγχρονης παιδαγωγικής και τις προδιαγραφές ασφαλείας. Έτσι πραγματοποιείται ο στόχος του Δήμου Προσοτσάνης στον τομέα της Προσχολικής Αγωγής. να παρέχει ακόμη περισσότερες και πιο ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες του Δήμου.

 

Χάρτης


 

Φωτογραφίες


 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ | ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ευχαριστούμε θερμά την Ένωση Κυριών Δράμας για τη δωρεά ειδών διατροφής, συγκεκριμένα τυροκομικών, αναψυκτικών και γλυκών-σνακ που θα διανεμηθούν σε άπορες οικογένειες και μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Για ακόμη μία φορά στηρίζει έμπρακτα το Δήμο μας με την προσφορά της για τη στήριξη των αναγκών των άπορων δημοτών μας.

Ευχαριστούμε από καρδιάς για την ευαισθησία που επιδεικνύετε και ευχόμαστε καλή συνέχεια στο αξιόλογο κοινωνικό σας έργο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Συλλυπητήρια Επιστολή του Δήμαρχου Προσοτσάνης κ. Θεόδωρου Αθανασιάδη.

Σήμερα αποχαιρετούμε έναν ξεχωριστό άνθρωπο για το Δήμο μας και ιδιαίτερα για την Κοινότητα Σιταγρών τον Λάμπη Κουιρουκίδη. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

kouirou21Ο Λάμπης Κουιρουκίδης ήταν ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίστηκε με επιτυχία στην ομάδα του ΠΑΟΚ την δεκαετία του 1950. Γεννήθηκε στους Σιταγρούς Δράμας το 1930. Αγωνίστηκε αρχικά στην ομάδα της Δόξας Δράμας σε ηλικία 16 ετών. Το καλοκαίρι του 1952 υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα του ΠΑΟΚ και αγωνίστηκε στην επίθεση της ομάδας μέχρι το 1960, σχηματίζοντας μια επιτυχημένη τριάδα επιθετικών μαζί με τους Χριστόφορο Γιεντζή και Λευτέρη Παπαδάκη. Σημείωσε 91 γκολ σε 161 παιχνίδια και κατέκτησε 3 Πρωταθλήματα Θεσσαλονίκης (1954,1955 και 1956). Πρόκειται για τον αρχισκόρερ της μαγικής τριπλέτας της δεκαετίας του '50, Λάμπη Κουϊρουκίδη, ο οποίος είχε αναγκάσει τους φίλους της ομάδας να λένε «ο Θεός να βάλει το χέρι του και ο Κουιρουκίδης το πόδι του», όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Ένας σοβαρός τραυματισμός ανάγκασε αυτό τον σπουδαίο ποδοσφαιριστή να αποχωρήσει στα 28 του χρόνια.

kouirou23

Έως 10 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στο ΔΙΕΚ του Νοσοκομείου Δράμας Ποιες ειδικότητες θα λειτουργήσουν φέτος

Έως 10 Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων καταρτιζομένων στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Νοσοκομείου Δράμας, για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022. Δικαίωμα εγγραφής στα ΔΙΕΚ έχουν οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δηλαδή των Γ.Ε.Λ και ΕΠΑ.Λ. καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων.

Την ίδια χρονική περίοδο θα γίνουν δεκτές αιτήσεις μεταγραφών στο Γ εξάμηνο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζόμενων ανά τμήμα , καθορίζεται σε τριάντα (30), δύναται όμως να προσαυξάνεται κατά 10% με σκοπό τη σωστή κατανομή των καταρτιζόμενων.

Στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021 θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» & «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» όπου:

  • Δίνεται βεβαίωση για αναβολή στράτευσης.
  • Η φοίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ είναι πρωινή, και παρέχεται δωρεάν.
  • Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση.
  • Δυνατότητα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όταν απαιτείται

Συγκεκριμένα στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβριο, καθημερινά από 1/9/2021 έως 10/9/2021 και ώρα 8:00 με 14:00.

Απογαφή Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021

Σε συνέχεια του εγγράφου μας με αριθ. πρωτ. ΓΔ2-752/28-06-2021 σας ενημερώνουμε ότι, κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ η διαδικασία επιλογής των απογραφέων, το έργο τους, οι όροι της συνεργασίας τους με την ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και η σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών και να ενταχθούν στο Μητρώο Απογραφέων ΠΚ, για απασχόληση κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2021.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων για την εγγραφή τους στο Μητρώο Απογραφέων ΠΚ, υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μόνον ηλεκτρονικά μέχρι και τη 15η ώρα της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://www.statistics.gr/el/2021-census-pop-hous-enum-1

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για ένταξη στο Μητρώο Απογραφέων ΠΚ έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου, ηλικίας 18 έως 67 ετών (έτη γέννησης 1954-2003). Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι ιδιώτες, υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Παρακαλούμε όπως, ενημερώσετε σχετικά κάθε υπάλληλό σας ώστε να έχει την ευκαιρία να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στην Απογραφή Πληθυσμού Κατοικιών ως απογραφέας δεδομένου ότι, ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής των Απογραφέων αποτελεί η απασχόληση τους στους Δήμους. Σημειώνεται ότι, η εργασία είναι αμειβόμενη από την ΕΛΣΤΑΤ και θα πραγματοποιείται, χωρίς να παρακωλύεται η κανονική εργασία των υπαλλήλων σας, σε ώρες και ημέρες εκτός υπηρεσίας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία στο τόσο σημαντικό έργο για τη Χώρα και τις τοπικές Κοινωνίες και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Προσοτσάνης

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Προσοτσάνης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Προσοτσάνης στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Προσοτσάνης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα,σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

1

Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση-Διάθεση

25

Χ

Χ

2

Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 

25

Χ

Χ

3

Διαχείριση εργασιακού άγχους/ Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

25

Χ

Χ

4

Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων

25

Χ

Χ

5

Σύγχρονη οικογένεια (Συμβουλευτική Γονέων)

50

Χ

Χ

6

Βασικά Αγγλικά Α1

50

Χ

Χ

Σε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, τα τμήματα μάθησης θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ.: 2522021156

Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 2

Email: kentrokoin@prosotsani.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


 

logos

 

 

Λήψη κανονιστικής απόφασης περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Κοινότητα Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης

«Λήψη κανονιστικής απόφασης περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Κοινότητα Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης (ΣΗΜΑΝΣΗΣ:Α. ΠΛΗΣΙΟΝ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-1ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ,Β. ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΤ 75 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ Γ.ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΟΔΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΟΔΟ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΕΧΡΙ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)».

Έχοντας υπόψη:

1.Την υπ. αριθμ. 12/2021 απόφαση του συμβουλίου της Κοινότητας Προσοτσάνης σχετικά με τη γνωμοδότηση του επί της 30/2021 μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης με τίτλο «ΣΗΜΑΝΣΗ Α. ΠΛΗΣΙΟΝ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-1ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ,Β. ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΤ 75 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ Γ.ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΟΔΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΟΔΟ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΕΧΡΙ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

2. Την υπ. αριθμ.16/2021 απόφαση επιτροπής ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

3.Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ1β του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο των κανονιστικών αποφάσεων οι οποίες αναφέρονται στα άρθρα 79 και 82 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006).

Δείτε την απόφαση

 

Διάταξη αστυνομική διάταξη θήρας Δασαρχείου Δράμας κυνηγετικής περιόδου 2021-2022

ΡΥΘΜΙΖΟΥΜΕ

Την θήρα στην περιοχή του Δασαρχείου Δράμας για την Κυνηγετική περίοδο 2020-2021 από 20-8-2021 μέχρι 28-2-2022 ως ακολούθως:

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Ο κ. Κότιος Άγγελος, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προσλαμβάνεται ως άμισθος Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

kotios001

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε τη συνεργασία του Πρύτανη Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Άγγελου Κότιου με το Δήμο Προσοτσάνης. Ο κ. Κότιος ως άμισθος Ειδικός Σύμβουλος, θα συνεισφέρει εθελοντικά σε θέματα Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Είναι μεγάλη τιμή για το Δήμο μας, άνθρωποι καταξιωμένοι και άριστα καταρτισμένοι, να γίνονται αρωγοί και πυλώνες για την περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου μας. kotios002

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr