Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού B ́ τριμήνου 2021

economics 

ΘΕΜΑ: Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού B΄ τριμήνου 2021

Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την εισήγηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσκομίζοντας την αριθ.6631/7-7-2021 εισήγηση του Αναπλ.Προϊσταμένου Δ/νσης των Οικ. Υπηρεσιών σχετικά με την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της τριμηνιαίας εισηγητικής έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Β' τρίμηνο 2021, η οποία έχει ως εξής:

pericon

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr