ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2022

Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2022

Τριμηνιαία έκθεση

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (παρ.5 άρθ.159 Ν.3463/2006) δημοσιεύουμε συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού έτους 2023, που εγκρίθηκε με την αριθ. 142/8-12-2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ
0 Τακτικά Έσοδα 5.609.252,04
1(πλην 13) Έκτακτα Έσοδα (πλη επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 85.240,00
2 Έσοδα Παρελθόντων Ετών 406.500,00
31 Εισπράξεις από Δάνεια 4.478.077,64
32 Εισπρακτέα Υπόλοιπα 3.152.220,40
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων 1.602.150,00
5 Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ.έτους 1.357.042,76
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 5.189.277,90
 
Σύνολο Πόρων 21.879.760,74 €
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.486.151,00
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 2.352.704,25
63,64 Φόροι-Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα 134.942,00
651 Τοκοχρεωλύσια Δανείων 0,00 €
66 Προμήθειες-Αναλωσίμων Υλικών 498.836,60
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά γενικά έξοδα 1.373.045,71
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 195.435,02
82,85 Λοιπές Αποδόσεις και Προβλέψεις 4.129.250,40
Επενδύσεις
71 Αγορές 1.792.802,65
73 Έργα 8.185.221,65
74 Μελέτες 534.801,16
75 Συμμετοχή σε Επιχ/σεις 50,00 €
652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 0,00 €
9111 Αποθεματικό 196.520,30
Σύνολο Εξόδων 21.879.760,74 €

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΩΣ 31/10/2022

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΩΣ 31/10/2022

Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2022

 Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2022

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/09/2022

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/09/2022

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΩΣ 7/2022

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΩΣ 7/2022

Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2022

economics 

ΘΕΜΑ: Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2022

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την αριθ.9413/7-7-2022 εισήγηση του Αναπλ.Προϊσταμένου Δ/νσης των Οικ. Υπηρεσιών σχετικά με την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της τριμηνιαίας εισηγητικής έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Β' τρίμηνο 2022, η οποία έχει ως εξής:

pericon

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/06/2022

Screenshot 20220707 102425

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΩΣ 30/06/2022

Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2022

economics 

ΘΕΜΑ: Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2022

Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την εισήγηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσκομίζοντας την αριθ.3345/8-4-2022 εισήγηση του Αναπλ.Προϊσταμένου Δ/νσης των Οικ. Υπηρεσιών σχετικά με την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της τριμηνιαίας εισηγητικής έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Α' τρίμηνο 2022, η οποία έχει ως εξής:

pericon

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2522 350 103
e-mail: info@prosotsani.gr
Πρωτόκολλο:
Τηλέφωνο: 2522 350 133
e-mail: irida@prosotsani.gr
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Προσοτσάνη, Ταχ. Κώδικας: 66200