Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2022

economics 

ΘΕΜΑ: Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2022

Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την εισήγηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσκομίζοντας την αριθ.3345/8-4-2022 εισήγηση του Αναπλ.Προϊσταμένου Δ/νσης των Οικ. Υπηρεσιών σχετικά με την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της τριμηνιαίας εισηγητικής έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Α' τρίμηνο 2022, η οποία έχει ως εξής:

pericon

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΩΣ 31-12-2021

2021

 

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΩΣ 31/12/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (παρ.5 άρθ.159 Ν.3463/2006) δημοσιεύουμε συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού έτους 2019, που εγκρίθηκε με την αριθ. 114/30-11-2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΣΟΔΑ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ
         
0 Τακτικά Έσοδα     4.302.877,84
1(πλην 13) Έκτακτα Έσοδα (πλη επιχορηγήσεις για επενδύσεις)     254.200,00
2 Έσοδα Παρελθόντων Ετών     335.000,00
31 Εισπράξεις σπό Δάνεια     3.359.380,00
32 Εισπρακτέα Υπόλοιπα     2.941.020,40
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων     1.663.330,00
5 Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ.έτους     1.499.299,13
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις     4.343.026,12
         
  Σύνολο Πόρων     18.698.133,49 €
         
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΔΑ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ
         
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού     2.432.550,00
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων     1.909.727,97
63,64 Φόροι-Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα     109.692,00
651 Τοκοχρεωλύσια Δανείων     0,00 €
66 Προμήθειες-Αναλωσίμων Υλικών     461.269,00
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά γενικά έξοδα     1.390.851,72
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.     138.285,02
82,85 Λοιπές Αποδόσεις και Προβλέψεις     3.936.470,40
         
  Επενδύσεις      
71 Αγορές     1.192.993,65
73 Έργα     7.011.834,29
74 Μελέτες     113.042,62
75 Συμμετοχή σε Επιχ/σεις     50,00 €
         
652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων     0,00 €
9111 Αποθεματικό     1.366,82
         
  Σύνολο Εξόδων     18.698.133,49 €

Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2021

economics 

ΘΕΜΑ: Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2021

Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την εισήγηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσκομίζοντας την αριθ.9155/1-10-2021 εισήγηση του Αναπλ.Προϊσταμένου Δ/νσης των Οικ. Υπηρεσιών σχετικά με την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της τριμηνιαίας εισηγητικής έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Γ' τρίμηνο 2021, η οποία έχει ως εξής:

pericon

Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού B ́ τριμήνου 2021

economics 

ΘΕΜΑ: Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού B΄ τριμήνου 2021

Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την εισήγηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσκομίζοντας την αριθ.6631/7-7-2021 εισήγηση του Αναπλ.Προϊσταμένου Δ/νσης των Οικ. Υπηρεσιών σχετικά με την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της τριμηνιαίας εισηγητικής έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Β' τρίμηνο 2021, η οποία έχει ως εξής:

pericon

Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2021

economics 

ΘΕΜΑ: Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2021

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου με την δια περιφοράς πρόσκληση έθεσε υπόψη ως εισήγηση του 2ου θέματος την αριθ. 106/2021 απόφαση της Ο.Ε. , με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό  Συμβούλιο ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης αυτού κατά το Α ́ τρίμηνο οικ. έτους 2021.

pericon

Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2020

economics 

ΘΕΜΑ: Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2020

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την αριθ.12026/6-10-2020 εισήγηση του Αναπλ.Προϊσταμένου Δ/νσης των Οικ. Υπηρεσιών σχετικά με την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της τριμηνιαίας εισηγητικής έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπο-λογισμού κατά το Δ' τρίμηνο 2020, η οποία έχει ως εξής:

pericon

Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2020

economics 

ΘΕΜΑ: Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2020

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την αριθ.12026/6-10-2020 εισήγηση του Αναπλ.Προϊσταμένου Δ/νσης των Οικ. Υπηρεσιών σχετικά με την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της τριμηνιαίας εισηγητικής έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπο-λογισμού κατά το Γ' τρίμηνο 2020, η οποία έχει ως εξής:

pericon

Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού B ́ τριμήνου 2020

economics 

ΘΕΜΑ: Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού B΄ τριμήνου 2020

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την αριθ.7850/10-7-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου Οικ. Υπηρεσιών σχετικά με την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της τριμηνιαίας εισηγητικής έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Β' τρί-μηνο 2020, η οποία έχει ως εξής:

pericon

Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Α ́ τριμήνου 2020

economics 

ΘΕΜΑ: Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2020

O Πρόεδρος με την πρόσκληση για την δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την ει-σήγηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.4673/23-4-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου Οικ. Υπηρεσιών σχετικά με την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της τριμηνιαίας εισηγητικής έκθε-σης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Α' τρίμηνο 2020, η οποία έχει ως εξής:

pericon

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr