1η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής - έως Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022 από ώρα 08:00π.μ. έως 12:00

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για δια περιφοράς σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» η Οικονομική Επιτροπή, μετά από απόφαση του Προέδρου και σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, θα προβεί σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση στις 7-1-2022 ημέρα Παρασκευή από ώρα 8.00 πμ έως 12.00 μ με τα παρακάτω θέματα:

  1. Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής έτους 2021

  2. Έγκριση του Πρακτικού 2 (αποσφράγισης-αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) και του Πρακτικού 3 (αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ –ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  3. 2Η Τροποποίηση του άρθρου 11 της αριθμ.14752/28.12.2020 σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλο «Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross-border mountainous areas of Bulgaria and Greece: Innovative approaches to estimate monitor and protect biodiversity in local ecosystems»

  4. Εγκριση της αριθ. 59/2021 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ του Δήμου

  5. Εγκριση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Προσοτσάνης οικ.έτους 2022, σύμφωνα με την αριθ.29/2021 απόφασή της

  6. Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη και υπογραφή σύμβασης επενδυτικού δανείου για τη χρηματοδότηση εκτέλεσης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ