35η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής - Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 από ώρα 10:00π.μ. έως 12:00

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση δια περιφοράς σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» η Οικονομική Επιτροπή, μετά από απόφαση του Προέδρου και σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, θα προβεί σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση στις 19-10-2021 ημέρα Τρίτη, από ώρα 10.00 πμ έως 12.00 πμ , με τα παρακάτω θέματα:

  1. 14η Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2021

  2. Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου

  3. Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας υπαλλήλου καθαριότητας του Δήμου

  4. Έγκριση ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της ΔΗΚΕΠ οικ. χρήσης από 1-1-2020 έως 31-12-2020

  1. Έγκριση άγονου αποτελέσματος του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross-border mountainous areas of Bulgaria and Greece 'BIO-INNOVATE»

  2. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών, και καθορισμός των όρων του ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ-ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΗΠΑΙΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  3. Παράταση ισχύος προσφορών και παράταση ισχύος εγγυητικών συμμετοχής στην ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ-Τ.Κ.ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  4. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr