36η Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής - Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 στις 11:00πμ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 4 Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

  1. Εξειδίκευση πιστώσεων του προύπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2022 
  2. Ανάθεση σε Δικηγόρο να γνωμοδοτήσει στην υπόθεση της κ.Μουστακίδου Μαγδαληνής 3. Ασκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ.91/Σ16/19-4-2022 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του ΕΦΚΑ Δράμας 
  3. Ασκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ.92/Σ16/19-4-2022 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του ΕΦΚΑ Δράμας 
  4. Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη και υπογραφή 3ης πρόσθετης πράξης για το έργο με τίτλο «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» 
  5. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023 7. Εγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών έτους 2022 κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021 
  6. Καθορισμός ενεργειών του Δήμου σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του αριθ.871 τεμαχίου αγροκτήματος Αγιοχωρίου Ν.Σερρών 
  7. Εγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΩΝ (Youth Hostel) ΔΚ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ» 
  8. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ