27η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής - έως Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021 από ώρα 08:00π.μ. έως 10:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση δια περιφοράς σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.:71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020  η Οικονομική Επιτροπή, μετά από απόφαση του Προέδρου και σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, θα προβεί σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση στις 06-08-2021 ημέρα Παρασκευή,   από ώρα 8.00 πμ έως 10.00 πμ ,   με τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την αριθ. 25/2021 απόφασή του.
  2. Έγκριση του Πρακτικού 1 Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και Τεχνικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ».
  3. Έγκριση του Πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση δένδρων λεύκης της Κοινότητας Μαυρολεύκης.
  4. Έγκριση του Πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση δένδρων λεύκης της Κοινότητας Προσοτσάνης.
  5. Έγκριση κατανομής εγκριθεισών ανθρωποωρών εργασίας σε θέσεις πρόσληψης μερικής και πλήρους απασχόλησης για την καθαριότητα των σχολικών κτιρίων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Προσοτσάνης.
  6. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Προσαρμογή των έξι (6) παιδικών σταθμών Δήμου Προσοτσάνης στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017».
  7. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στην Κοινότητα Προσοτσάνης (ΣΑΤΑ 2020)».

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr