Δημοτικό Συμβούλιο 2019-23

Το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης), αποτελείται σήμερα από 27 Δημοτικούς Συμβούλους που εκλέγονται κάθε 4 χρόνια. Από αυτούς 14 ανήκουν στην πλειοψηφήσασα παράταξη (δηλαδή στην παράταξη που επικράτησε στις εκλογές), επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος. Οι 12 ανήκουν στην μειοψηφία και η 1 ανήκει στην ελάσσον μειοψηφία (βάσει του εκλογικού μέτρου). Επικεφαλής του κάθε μειοψηφήσαντα συνδυασμού είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος Δήμαρχος. 

Το Προεδρείο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Ο Πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο Αντιπρόεδρος προτείνεται από την μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. 

dimotiko-symboylio

Ορκωμοσία Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σήμερα το Προεδρείο αποτελείται από:

 

Πρόεδρος ο κ. Σταυρίδης Μάρκος
 
Αντιπρόεδρος ο κα.  Παπαδοπούλου Σουλτάνα
 
Γραμματέας ο κα. Τσαουσίδου - Αετοπούλου Κατίνα

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Σύμφωνα με το αρ. 74 του Ν. 4555/2018 "Ο Πρόεδρος καλεί επίσης το Συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος ή η Οικονομική Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας". Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη στην οποία αναγράφει υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, η Εκτελεστική Επιτροπή καθώς και η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του Προέδρου ή του Δημάρχου ή Συμβούλου Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες και σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά. 

Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του. Λαμβάνει τις αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά. 

Κάθε απόφαση παίρνει ιδιαίτερο αριθμό και την αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθμηση των αποφάσεων αυτών. Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους. 

Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει εγγράφως κυρωμένα αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων. 

Με φροντίδα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις που παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο στέλνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες προς υλοποίηση και ορισμένες απ' αυτές στον Ελεγκτή Νομιμότητας, για έλεγχο νομιμότητας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητεί και αποφασίζει:

Για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε Επιτροπή του.

Εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.

Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.

καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 74 του παρόντος.

Έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αρμοδιότητες του σχετικές με το αντικείμενό της.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Αθανασιάδης Θεόδωρος Δήμαρχος

Βουγιουκλή

Ελένη

Δημοτικός Σύμβουλος - Πρόεδρος ΝΠΔΔ

Γρηγοριάδης

Νικόλαος

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του εργοταξίου

Σύρτας

Γεώργιος Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα των Κοινοτήτων και συντονιστικών εργασιών που απαιτούνται

Κιλατζίδης

Ελευθέριος

Δημοτικός Σύμβουλος - Πρόεδρος ΔΗΚΕΠ

Χατζηγεωργίου

Γεώργιος

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 

Κότιος

Άγγελος

Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (σε θέματα πρωτογενή, αγροτικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης και αλιείας)

Σμολοκτός

Νικόλαος
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών), Κοινωνικής Προστασίας, Διαχείριση και προστασία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και εκμετάλλευσης ή χρησιμοποίησης με κερδοσκοπικό σκοπό, επίσης την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου όπως αυτές ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. 

Συμεωνίδης

Αναστάσιος

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας και ΠΣΕΑ, Συντήρησης υποδομών (επίβλεψη, συντονισμό των συνεργείων συντήρησης, επισκευής και καλής λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης, πρασίνου, κήπων, καθαριότητας, οδοποιίας και ηλεκτροφωτισμού), Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Χατζηκυριακίδης

Σαράντης

Δημοτικός Σύμβουλος

Αναστασιάδης

Ηλίας

Δημοτικός Σύμβουλος

Σωτηριάδου

Ευαγγελία

Δημοτικός Σύμβουλος

Σταυρίδης

Μάρκος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 
Νούσης Νικόλαος

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτισμού,  Αθλητισμού, Κοινωνικής Φροντίδας και Μέριμνας.

Λύσσελης

Άγγελος

Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας

Ηλιάδης

Μιχαήλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Χατζησαββίδης

Δημήτριος

Δημοτικός Σύμβουλος

Τερνεκτσής

 Ιωάννης

Δημοτικός Σύμβουλος

Παπαδοπούλου

Σουλτάνα

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Τσαουσίδης

Ιωάννης

Δημοτικός Σύμβουλος

Παυλίδης

Πέτρος

Δημοτικός Σύμβουλος

Ντεμίρης

Αθανάσιος

Δημοτικός Σύμβουλος

Παπαδόπουλος

Αλέξανδρος

Δημοτικός Σύμβουλος

Συμεωνίδου

Σοφία

Δημοτικός Σύμβουλος

Λευκόπουλος

Αναστάσιος

Δημοτικός Σύμβουλος

 Τσαουσίδου-Αετοπούλου
Κατίνα

Επικεφαλής Ελάσσονος μειοψηφίας - Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

Ψωμάς Αλέξανδρος Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
Σαρίδης Άλκης Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Κυρίου

Κυριάκος

Πρόεδρος

Παπάζογλου

Καλλιόπη

Μέλος

Καφαδάρης

Πέτρος

Μέλος

Τσακάλης

Αριστείδης

Μέλος

Χαϊτίδου

Πηνελόπη

Μέλος

Τσιρτσιμάλης

Κωνσταντίνος

Μέλος

Σαββίδης

Λάζαρος

Μέλος

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ

Παπαδόπουλος

Ελευθέριος

 Πρόεδρος

Βαμβακίδης

Ηρακλής

Μέλος

Χατζησαββίδου

Γαρυφαλλιά

Μέλος

Αθανασιάδης

Χαράλαμπος

Μέλος

Τσιτουρίδου

Ευτέρπη

Μέλος

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ

Σίδος

Στέργιος

Πρόεδρος

Κ ό τ τ α ς

Θεόδωρος

Μέλος

Δόβρος

Δημήτριος

Μέλος

Μπαγιάμπου

Μαρία

Μέλος

Οξυζίδης

Κυριάκος

Μέλος

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Κανετούνης

Φώτιος

Πρόεδρος

Φουρλή

Αικατερίνη

Μέλος

Τοπάλη

Χάιδω

Μέλος

Νίτσιος

Σωκράτης

Μέλος

Μπίλλιος

Θωμάς

Μέλος

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ

Παρασκευόπουλος

Κωνσταντίνος

Πρόεδρος

Σιαμλίδης

Νικήτας

Μέλος

Κινατζίδης

Ανδρέας

Μέλος

Τσομπάνογλου

Ασημένια

Μέλος

Συμεωνίδης

Συμεών

Μέλος

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Αβραάμ

Δαυίδ

Πρόεδρος

Κουρκουρίδης

Αριστείδης

Μέλος

Ξηρόπουλος

Μιχαήλ

Μέλος

Αβραάμ

Θωμάς

Μέλος

Παπαϊωάνου

Δημήτριος

Μέλος

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ

Μάττας

ΑΘανάσιος

Πρόεδρος

Παπαγεωργίου

Δήμητρα

Μέλος

Γιάντσιος

Δημήτριος

Μέλος

Κότιου

Αικατερίνη

Μέλος

Κότιος

Δημήτριος

Μέλος

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ

Παχατουρίδης

Γεώργιος

Πρόεδρος

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Παπαδοπούλου

 Ελένη

Πρόεδρος

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΩΝ

Τσάννης

Κωνσταντίνος

 Πρόεδρος

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ

Πετροπούλου

Δεσποινά

Πρόεδρος

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Αφεντούλης

Ιωάννης

Πρόεδρος

Χλιάρας

Κωνσταντίνος

Μέλος

Ιωαννίδης

Ιωάννης

Μέλος

Ακριτίδου

Κυριακή

Μέλος

Γεωργιάδου

Στεργιανή

Μέλος

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ

Πούλας

Γεώργιος

Πρόεδρος

Χατζηγιάννης

Αθανάσιος

Μέλος

Κιτσίνος

Δημήτριος

Μέλος

Παναγιωτόπουλος

Χρήστος

Μέλος

Χριστοδούλου

Μάρθα

Μέλος

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ

Λιθοξόπουλος

Χαράλαμπος

Πρόεδρος

Ελευθεριάδης

Θεόδωρος

Μέλος

Μουρατίδης

Θεόφιλος

Μέλος

Σαββίδου

Κυριακή

Μέλος

Κοντεσίδου

Αναστασία

Μέλος

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ

Μυστρίδης

Ελευθέριος

Πρόεδρος

Δέτσου

Ευγενία

Μέλος

Κουταλίδης

Ευστάθιος

Μέλος

Συμεωνίδου

Ελισσάβετ

Μέλος

Παλλασίδης

Νικόλαος

Μέλος

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ

Παπαδόπουλος
Δημήτριος
 Πρόεδρος
Δερβεντλής Ζήσης Μέλος
Καλικρατιαλής Νικόλαος Μέλος
Γιαννούλης Θεόφιλος Μέλος

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ

Τοσουνόγλου

Νικόλαος

 Πρόεδρος

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ

Σαρναζης

Παναγιώτης

 Πρόεδρος