10η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ                                                              
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                            

Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15                                        
66200 Προσοτσάνη                                                        
Τηλέφωνα:2522 350130                               
FAX: 25220 23333                                                          

                                                   

                                                   ΠΡΟΣ:Τους κ.κ
1)Βόσκου-Βλάχου Ιορδάνα 
 2)Γαραμπέρα Παντελή
3)Παυλίδη Πέτρο
4)Τσακμακιδη Κοσμά
5)Αναστασιάδη Ηλία
6)Γεωργιάδη Γεώργιο

                                                                     τακτικά μέλη ΕΠΖ

                  

(Σε περίπτωση κωλύματος προκειμένου να παρευρεθείτε στην παρούσα συνεδρίαση,

παρακαλείσθε να ενημερώσετε  τους αναπληρωτές σας)

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 Καλείσθε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 1η του μηνός Δεκεμβρίου 2014,  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 9:00 πμ,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο  Αλλαγή χρήσης του αριθ.1303(11) αγροτεμαχίου, αγροκτήματος της ΤΚ Πετρούσας 

ΘΕΜΑ 2ο  Παροχή πληροφοριών  για τη μίσθωση δημόσιας λατομικής έκτασης 60,90624 στρ στη θέση «Τρύπες Τρυμπάρι» της ΤΚ Πύργων

ΘΕΜΑ 3ο  Παροχή πληροφοριών για την έρευνα-μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρων 30 στρ. στη θέση «Μπουρόρεμα» της ΤΚ Πύργων 

ΘΕΜΑ 4Ο Παροχή πληροφοριών  για την απευθείας μίσθωση δημοσίου λατομείου μαρμάρων 36,730 στρ. στην περιοχή «Μπουρόρεμα» της ΤΚ Πύργων

 Ο Πρόεδρος της ΕΠΖ

 

                                                                   ΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΥΣΣΕΛΗΣ