Εμφάνιση Ευλογιάς των προβάτων στην Ευρωπαϊκή Τουρκία

anakoinwsh2

Σε συνέχεια του ως άνω αναφερομένου σχετικού μας εγγράφου, με το οποίο σας γνωστοποιήθηκε η ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων λόγω εμφάνισης κρούσματος Ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ευρωπαϊκή Τουρκία, στις 17/04/2017 και έχοντας υπόψη ότι:

i. έχουν παρέλθει ήδη τέσσερις και πλέον μήνες από την ημερομηνία εμφάνισης του κρούσματος χωρίς περαιτέρω εξέλιξη του νοσήματος

ii. η συνέχιση υλοποίησης των περιοριστικών μέτρων δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα στο εμπόριο ζώντων ζώων, τροφίμων ζωικής προέλευσης και γεωργικών προϊόντων(χορτονομής)

iii. ότι ουσιαστικά και σε πολύ μεγάλο βαθμό εξέλιπαν οι λόγοι επιβολής των περιοριστικών μέτρων και ως εκ τούτου αυτά θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να διευκολυνθεί η άσκηση του εμπορίου

iv. ότι παρόλα αυτά o κίνδυνος μετάδοσης κάποιου επιζωοτικού νοσήματος από την Τουρκία είναι διαρκής και οι Κτηνιατρικές υπηρεσίες , οι κτηνοτρόφοι και γενικά όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση και συνεχή ετοιμότητα, είναι ανάγκη τα περιοριστικά μέτρα που αναφερόταν στο με αριθμ. Πρωτ.: 824/79911/19/06/2017 έγγραφό μας να τροποποιηθούν ως εξής: 

 

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο 

ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ Ι.Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

IEK DRAMAS

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δράμας ανήκει στην Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρτιση  για νέους ηλικίας 18+, που δυσκολεύονται να εισαχθούν στο κόσμο της εργασίας, για να τους βοηθήσει να αναπτύξουν ικανότητες ώστε να ενισχύσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους αλλά και τους ήδη εργαζόμενους οι οποίοι χρειάζονται τεκμηριωμένα γνωστικά εφόδια πάνω στο αντικείμενο εργασίας τους. Στόχος του Δημόσιου ΙΕΚ Δράμας είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλού επιπέδου των σπουδαστών του και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους ώστε να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στην επαγγελματικής τους σταδιοδρομία και στις ανάγκες της ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας.

Ευνοϊκή διάταξη Νόμου για τους οφειλέτες των Δήμων

thyreos

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ (Άρθρο 52 Ν.4483/2017)

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο του 52 Ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107)

 

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή προσαυξήσεων  κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

 

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων  κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

 

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

 

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

 

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

 

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που θα βεβαιωθούν ταμειακά έως και 30 Σεπτεμβρίου 2017, δηλαδή δύο ( 2 ) μήνες μετά την δημοσίευση του Ν.4483/31-07-2017.

 

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όσοι καταθέσουν την σχετική αίτηση στο Δήμο Προσοτσάνης, το αργότερο μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017.

 

Πληροφορίες σχετικά με την ισχύουσα ρύθμιση, δίνονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Προσοτσάνης και ειδικά στο ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2522 350 163, 2522 350 162 

Οι τελικοί πίνακες κατάταξης, για την κάλυψη των αναγκών του «Κέντρου Κοινότητας» του Δήμου Προσοτσάνης

thyreos

Αναμορφωνόμενοι, τελικοί, πίνακες κατάταξης έπειτα από τον έλεγχο των ενστάσεων  από ΑΣΕΠ, των αντιστοίχων ειδικοτήτων, της 1/2017 ΣΟΧ Ανακοίνωσης, για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου έργου τριών (3) υπαλλήλων θέσεων ενός ΠΕ Ψυχολόγου, ενός ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού και ενός ΠΕ Οικονομολόγου για την κάλυψη των αναγκών του «Κέντρου Κοινότητας» του Δήμου Προσοτσάνης. 

 
 

Ψυχολόγοι

 

Κοινωνικών Λειτουργών 

 

Οικονομολόγων

 

 

Κλήρωση για την ανάδειξη μελών σε επιτροπές

thyreos

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

 

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')

 

 

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

 

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών τακτικών και αναπληρωματικών, Δημοτικών Υπαλλήλων,σε Επιτροπές:

 

Α) Για τη Διενέργεια και Αξιολόγηση του Διαγωνισμού για τη «Προμήθεια Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών για τον Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν.Π για το έτος 2018»

Β) Για την εξέταση των ενστάσεων του ανωτέρω διαγωνισμού 

 5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών τακτικών και αναπληρωματικών, Δημοτικών Υπαλλήλων,σε Επιτροπές:

Α) Για τη Διενέργεια και Αξιολόγηση του Διαγωνισμού για τη «Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλωσίμων Ειδών Παντοπωλείου για τον Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν.Π για το έτος 2018»

Β) Για την εξέταση των ενστάσεων του ανωτέρω διαγωνισμού

Γνωστοποιούμε

ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, την Δευτέρα 21/08/2017, και ώρα 10:00 πμ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, που θα συμμετέχουν στις παραπάνω επιτροπές.

 

Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Προσοτσάνης «ο Μέγας Αλέξανδρος» στη Ρουμανία

Roumania 01

Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Προσοτσάνης «ο Μέγας Αλέξανδρος» αποδεχόμενος την πρόσκληση του Δήμου της Βραΐλα Ρουμανίας, συμμετείχε στις πολιτιστικές εκδηλώσεις της πόλης, που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15 Αυγούστου). Η πρόσκληση υποβλήθηκε μέσω της κας Ουρανίας Κομπορόζου, υπεύθυνη του γραφείου λαϊκού πολιτισμού του ομίλου UNESCO Νομού Πειραιά και Νήσων και της Ελληνικής Κοινότητας της Βραΐλα.

 

Μετά από πρόταση του Συλλόγου μας, ο Δήμαρχος Προσοτσάνης κο. Άγγελος Λύσσελης συνόδεψε την 40μελή αποστολή μας, η οποία αναχώρησε οδικός για την Ρουμανία τα μεσάνυχτα της Τρίτης 8 Αυγούστου 2017.

 

Πρώτος μας προορισμός η πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το Βουκουρέστι. Το απόγευμα της Τετάρτης έγινε και η πρώτη γνωριμία μας με την πόλη καθώς το πρόγραμμα περιλάμβανε νυχτερινή (οδική) ξενάγηση στο κέντρο της και περίπατο στην παλιά πόλη.

 

Το επόμενο πρωί (10/8) αναχωρήσαμε για τα Καρπάθια όρη. Επισκεφθήκαμε την πόλη Σινάϊα η οποία αποτελεί τουριστικό θέρετρο, όπου θαυμάσαμε τον πλούτο μιας άλλης εποχής (τέλη του 18ου αιώνα) στο παλάτι Πέλες του πρώτου βασιλιά της Ρουμανίας Καρόλου Α’. Στην πόλη Μπραν περπατήσαμε στο κάστρο της πόλης όπου ο «μύθος» αναφέρει ότι ζούσε ο Κόμης Δράκουλας, ο ηγεμόνας της Βλαχίας Βλαντ Γ΄ Τσέπες. Ακολούθησε μια σύντομη ξενάγηση στην πανέμορφη πόλη Μπρασώφ.

 

Την επόμενη ημέρα (11/8) ξεναγηθήκαμε στα σημαντικότερα μνημεία του Βουκουρεστίου όπως ο ελληνικός ναός Σταυροπόλεως του 1724, το «Παλάτι του Λαού» όπου σήμερα στεγάζεται η Βουλή, το Ορθόδοξο Ρουμάνικο Πατριαρχείο, το «μουσείο του χωριού», την «Αψίδα του Θριάμβου» κ.α. Θαυμάσαμε πολλά επιβλητικά κτίρια που στέκουν εκεί αιώνες τώρα, μαρτυρώντας την ιστορία της πόλης η οποία φέρει πολλά ελληνικά στοιχεία αφού εκεί έζησαν και μεγαλούργησαν πολλοί Έλληνες (από τον 18ο αιώνα και μετά).

 

Το απόγευμα μεταβήκαμε στην παραδουνάβια πόλη Βραΐλα. Εκεί μας υποδέχτηκαν ο πρόεδρος κ. Χαράλαμπος Καραβίας, η κα Φωτεινή Γκανέσκου και πολλά από τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας που αριθμεί περί τα 1.000 άτομα. Ξεναγηθήκαμε στην Ελληνική Εκκλησία Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (του 1872) και στο κτίριο της Ελληνικής Κοινότητας.

 

Την επόμενη ημέρα (12/8) ξεναγηθήκαμε σε ελληνικά κτίρια της πόλης όπως το θέατρο “Μαρία Φιλώτι”, στα γραφεία της οικογένειας Εμπειρίκου και το Μουσείο του συγγραφέα Παναΐτ Ιστράτη. Επίσης, πραγματοποιήσαμε βαρκάδα στον Δούναβη βλέποντας την πόλη από το ποτάμι που κάποτε ήταν η πηγή του πλούτου της.

 

Το βράδυ συμμετείχαμε στο πολυήμερο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στις όχθες του Δούναβη. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν με χορούς από ρουμάνικα συγκροτήματα, ενώ έκλεισαν με την παράσταση μας που περιλάμβανε χορούς της Μακεδονίας και βέβαια έκλεισε με συρτάκι που συγκίνησε τους Έλληνες και ξεσήκωσε τους Ρουμάνους που μπήκαν στον κύκλο όλοι μαζί για να χορέψουν.

 

Το πρωί της Κυριακής 13 Αυγούστου άρχισε η επιστροφή για την Ελλάδα. Φτάσαμε στην Προσοτσάνη μετά τα μεσάνυχτα, κουρασμένοι αλλά γεμάτοι εικόνες και εμπειρίες από αυτά που ζήσαμε. Τέλος, ο Σύλλογός μας και ο Δήμαρχος Προσοτσάνης προσκάλεσαν τον δήμαρχο της πόλης Βραΐλα κ. Viorel Marian Dragomir με ένα χορευτικό συγκρότημα να συμμετάσχουν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου μας τις ημέρες του Προφήτη Ηλία του επόμενου έτους, ανταποδίδοντας έτσι τη φιλοξενία τους.

Υποτροφίες Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου 2017-2018

naytiko

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα προσφέρει υποτροφίες σε Ελλαδίτες φοιτητές. Ο Δήμος Προσοτσάνης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των δημοτών του, σημειώνει:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΠΗ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

anakoinwsh2Σας ενημερώνουμε ότι:

 • Συνεχίζονται οι εγγραφές στα ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης.

Όσοι δημότες 60 χρόνων και άνω επιθυμούν να εγγραφούν θα πρέπει να προσκομίσουν το βιβλιάριο ασθενείας και την αστυνομική τους ταυτότητα. Οι εγγραφές θα γίνονται όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα ΚΑΠΗ .

Η οικονομική συμμετοχή των μελών είναι 5 ευρώ το χρόνο.

Τα εγγεγραμμένα μέλη θα έχουν την δυνατότητα

να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, εκδρομές, λουτροθεραπείες και κατασκηνώσεις.

 • Από το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα επαναλειτουργήσει το ιατρείο και έτσι θα μπορούν τα μέλη των ΚΑΠΗ να εξετάζονται από το γιατρό και να συνταγογραφούν τα φάρμακά τους.

 • Όσον αφορά το φυσιοθεραπευτήριο που στεγάζεται στο ΚΑΠΗ της Προσοτσάνης ενημερώνουμε τα μέλη ότι για να κάνουν φυσιοθεραπείες απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν παραπεμπτικό από γιατρό ειδικότητας σχετική με την πάθηση τους.

Οι ώρες λειτουργίας του φυσιοθεραπευτηρίου είναι 7.00 πμ έως 3.00 μμ και οι φυσιοθεραπείες εκτελούνται κατόπιν ραντεβού. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους τα μέλη θα πρέπει αφού πάρουν το παραπεμπτικό να επικοινωνούν με την φυσιοθεραπεύτρια στο 2522022038.

Η Πρόεδρος του ΔΣ

Τσαούση Ελένη

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ

kausonas 

Το τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της ΠΑΜΘ, στο πλαίσιο της προστασίας της Δημόσιας Υγείας, ενημερώνει το κοινό της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας για τα μέτρα πρόληψης εμφάνισης συμπτωμάτων κατά τον καύσωνα, τα οποία είναι τα παρακάτω:

 1. Αποφυγή έκθεσης στο ηλιακό φώς. Αναζήτηση σκιερών και δροσερών μερών.

 • Προτίμηση στα ανοιχτόχρωμα και ελαφρά ρούχα με ανοιχτό λαιμό, κάλυψη κεφαλής (χρησιμοποίηση καπέλου, ομπρέλας κ.λ.π)

 1. Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας, ιδιαίτερα σε μέρη που συνυπάρχουν υψηλή θερμοκρασία με υγρασία, καθώς και κάτω από τον ήλιο.

 2. Ιδιαίτερη προσοχή στην διατροφή , όπως:

  • Πρόσληψη άφθονων υγρών, κατά προτίμηση νερού και φυσικών χυμών.

  • Αποφυγή των οινοπνευματωδών ποτών.

  • Ολιγοθερμική δίαιτα, που θα περιλαμβάνει κυρίως λαχανικά και φρούτα πάσης φύσεως, με περιορισμό των λιπαρών.

 3. Συχνά λουτρά με καταιωνιστήρες (ντους).

 1. Τα βρέφη και τα παιδιά να ντύνονται όσο γίνεται πιο ελαφρά. Ειδικά για τα βρέφη είναι προτιμότερο τα χέρια και τα πόδια τους να είναι ελεύθερα και να μην τυλίγονται σε πάνες. Όταν κάνει ζέστη να προσφέρονται συχνά εκτός από το γάλα( μητρικό ή άλλο ) και υγρά όπως νερό κ.λ.π.

 1. Περισσότερη προσοχή να δοθεί στις καλούμενες ομάδες υψηλού κινδύνου του καύσωνα, που είναι:

  • Όλα τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.

  • Όλα τα άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, όπως καρδιοπάθειες, νεφροπάθειες, πνευμονοπάθειες, ηπατοπάθειες, σακχαρώδη διαβήτη κ.λ.π.

  • Όλα τα άτομα που για καθαρά ιατρικούς λόγους παίρνουν φάρμακα για τα χρόνια νοσήματά τους, όπως π.χ τα διουρητικά, τα αντιχολινεργικά, τα ψυχοφάρμακα, τα ορμονούχα (συμπεριλαμβανομένης της ινσουλίνης και των αντιδιαβητικών δισκίων). Ιδιαίτερα κατά την

περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος θα πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους για την ενδεχόμενη τροποποίηση της δοσολογίας.
 1. Οι χώροι εργασίας πρέπει να διαθέτουν κλιματιστικά μηχανήματα ή απλούς ανεμιστήρες, κατά προτίμηση

Οροφής. Το ίδιο ισχύει και για τα ιδρύματα, που περιθάλπουν νεογνά, βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες.
 1. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς πρέπει να φροντίζουν για την καλή λειτουργία του κλιματισμού τους, για την

καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

thyreos

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Έχοντας υπόψη:

 1. την περ.ι΄ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως προστέθηκε με το άρθρο 44 παρ.3 του Ν.3979/2011 κατά την οποία ο Δήμαρχος μπορεί ν’ αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν.3463/2006 κατά τις οποίες ο Δήμαρχος μπορεί , με απόφαση του, να αναθέτει την υπογραφή, με εντολή του, εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων, σε δημοτικό σύμβουλο ή στον πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος ή στον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου ή στον πάρεδρο ή στο γενικό γραμματέα του δήμου ή σε προϊστάμενο δημοτικής υπηρεσίας ή σε άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου.

 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ. 2444/2-11-2011 τεύχος Β΄).

 4. Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού, ευελιξίας και ταχύτητας κατά την άσκηση της δημοτικής διοίκησης και του δημοτικού έργου γενικότερα.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Α. Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τσαουσίδη Ιωάννη ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αλληλεγγύης & Κοινωνικής Προστασίας, και τον αναθέτει χωρίς αμοιβή την εποπτεία και τον συντονισμό των παρακάτω δράσεων του Δήμου:

1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες του.

2.Την εφαρμογή πολιτικών ή τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

3.Τη μέριμνα για τη στήριξη και φροντίδα οικονομικά αδυνάτων δημοτών.

 

Β. Εξουσιοδοτείται ο προαναφερόμενος Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου, των σχετικών με τα θέματα που του ανατίθενται, εγγράφων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών πλην χρηματικών ενταλμάτων.

 

Γ. Ο ανωτέρω Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος θα χρησιμοποιεί μέχρι νεωτέρας γραφεία και γραμματειακή υποστήριξη από τις υφιστάμενες δομές υποστήριξης των πολιτικών οργάνων του Δήμου.

 

Δ. Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεως της με μεταγενέστερη απόφαση. Να δημοσιευτεί δε μια φορά σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και την Διαύγεια.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

anakoinwsh2

 

 

 

 Οι παραγωγοί που καλλιεργούν (ελιές , ροδιές) το φυτικό κεφάλαιο των οποίων ζημιώθηκε (σπασίματα κλαδιών, ξηράνσεις δένδρων, σχισίματα) από τους παγετούς και τις ισχυρές χιονοπτώσεις που εκδηλώθηκαν τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017, καλούνται να υποβάλλουν αρχικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης από 21-06-2017 έως και 29-06-2017 στους κατά  τόπους ανταποκριτές του Ε.Λ.Γ.Α., προσκομίζοντας την δήλωση ΟΣΔΕ 2017.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν θα υποβληθούν αρχικές δηλώσεις ζημιάς σε περιπτώσεις που αφορούν μόνον απώλεια παραγωγής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά: η υποβολή της δήλωση ΟΣΔΕ 2017 για τα αγροτεμάχια που αφορά η αρχική δήλωση ζημιάς.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2017 – 2018»

el etai top anapt

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όπως ήταν προγραμματισμένο, χτες 14/06 ώρα 12μ.μ. ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2017 – 2018».

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 διαγωνισμό εισαγωγής και φοίτησης σαράντα (40) μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Panepistimio Peloponisoy5

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 διαγωνισμό εισαγωγής και φοίτησης σαράντα (40) μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων».  

Με προεδρικό διάταγμα χαρακτηρίζεται η Προσοτσάνη μαρτυρική πόλη

prosotsani 

Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της Δημοτικής κοινότητας Προσοτσάνης, να χαρακτηριστεί η Προσοτσάνη μαρτυρική πόλη, στη μνήμη των νεκρών που θυσιάστηκαν άδικα, εξαιτίας των γεγονότων της περιόδου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 1941, γίνεται πλέον πραγματικότητα. Με προεδρικό διάταγμα και μετά από γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίστηκε ο χαρακτηρισμός μαρτυρικών πόλεων και μαρτυρικών χωριών στην Ελλάδα, που υπέστησαν απώλειες στην Κατοχή.

Διαβάστε το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 49

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τον Δήμο Προσοτσάνης

thyreos

Ο Δήμος Προσοτσάνης έχοντας υπόψη,

 

Τις διατάξεις:

1) Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).

2)Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ). Του Δήμου Προσοτσάνης

3) Το Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).

4) Τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/5-5-2014) «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων κ. λ. π.».

5) Την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/02-06-2010) περί <<Κύρωσης του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων>> και του Ν.1568/1985(ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985) περί <<Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων>>.

6) Το Π.Δ. 415/1994 «περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ236/Α/29-12-1994.».

7) Το Π.Δ. 213/1986 «καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ87/Α/07-07-1986.

8)Την με αρ. Υ7α/ΓΠ οικ.112498 Υπουργική Απόφαση «Ιατροί Εργασίας -Όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων».

9)Το άρθρο 27 του Ν.4304/2014 σύμφωνα με το οποίο για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία είναι δυνατή η σύναψη από τους ΟΤΑ εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής συμβάσεων μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997) με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας ή δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.

10)Την αριθ.πρωτ.6328/18-5-2017απόφαση Δημάρχου περί λύσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας (ΑΔΑ:6ΒΑΔΩΞΧ-ΛΗΟ)

11)Tην από 17-5-2017 Τεχνική Έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου

12)Το αριθ.17REQ006270744 2017-06-01 πρωτογενές αίτημα του Δήμου Προσοτσάνης

13)Την αριθ.9 /2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης , με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του ΚΑΕ 00/6117.05 του προϋπολογισμού του Δήμου Προσοτσάνης ,οικ.έτους 2017 για δαπάνη πρόσληψης ενός ιατρού εργασίας(Π.Α.Υ.161/2017)

14)Το αριθ.17REQ006270809 2017-06-01 εγκεκριμένο αίτημα του δήμου Προσοτσάνης.

 

Ανακοινώνει

 

ότι πρόκειται να προβεί, με απευθείας ανάθεση, στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων των υπηρεσιών της, με έναν (1) Ιατρό Εργασίας με κατάθεση προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή:

 

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας είναι για 5 μήνες από 1-7-2017 έως 30-11-2017 .Σε περίπτωση που η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογραφεί μετά της 1-7-2017 τότε η λήξη αυτής θα παραταθεί αναλόγως.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα. Προσφορές εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) δεν γίνονται δεκτές.

 

Ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων του Δήμου Προσοτσάνης ανάλογα με την ειδικότητα ανέρχεται σε: 115 άτομα. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης ποσού 1.156,25 με Φ.Π.Α.

pericon

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 2ο Συμπόσιο Ειδικοτήτων Χειροσφαίρισης των ΤΕΦΑΑ Στην Προσοτσάνη

 

001

 

Σε συνεργασία των καθηγητών των ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης και του Δήμου Προσοτσάνης πραγματοποιήθηκε στην Προσοτσάνη το 2ο Συμπόσιο Ειδικοτήτων Χειροσφαίρισης των ΤΕΦΑΑ.

Τελευταίες μέρες εγγραφών για τους μαθητές Α΄ Γυμνασίου στο Μουσικό Σχολείο Δράμας

mousiko

Για την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Δράμας για το σχολικό έτος 2017-2018, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ στο Μουσικό Σχολείο Δράμας έως τις 31 Μαΐου 2017, από τις 08:30 – 14:30.

 

Οι γονείς ή κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών, μαζί με την αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους, οφείλουν να προσκομίσουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο

 

προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.

 

Η διαδικασία επιλογής, η οποία είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψηφίους, θα πραγματοποιηθεί από 20 - 23 Ιουνίου 2017 στο Μουσικό Σχολείο Δράμας, από επιτροπή εκπαιδευτικών που δεν ανήκει στο προσωπικό του Μουσικού Σχολείου Δράμας και η οποία ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας. Η επιτροπή ανιχνεύει τις μουσικές δυνατότητες κάθε μαθητή. Δεν είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να γνωρίζει μουσική.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε:

 • Στο τηλέφωνο: 25210-28191.

 • Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

www.mousdrama.forumgreek.com

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr