Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγων έτους 2020 ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργου κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α)

Ο Δήμος Προσοτσάνης, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων έτους 2020 ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργου για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 5 και 6 του ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση σύμβασης μέχρι 20.000,00€) και την υπουργική απόφαση ΔΝΣγ/σικ. 15299/ΦΝ 466/2-3-2017 (ΦΕΚ 900 Β/17.3.2017),

ΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο εργολήπτη Δημοσίων Έργων πoυ επιθυμεί να εγγραφεί στον κατάλογο για την ανάθεση έργων, στην ακόλουθη κατηγορία έργου του όρθρου 100 παρ. 1 του ν. 3669/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

να υποβάλει σχετική αίτηση (υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα), που θα συνοδεύεται από αντίγραφο εργοληπτικού (ΜΕΕΠ ή Νομαρχιακού) πτυχίου εν ισχύ.

Η αίτηση και τα συνημμένα θα υποβάλλονται εντός είκοσι (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση με τους εξής τρόπους:

α) αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στο Πρωτόκολλο του Δήμου Προσοτσάνης (Χρ. Σακάρη 15, Τ.Κ. 66200, Προσοτσάνη) μέχρι και την Πέμπτη 01/10/2020 και ώρα 14.30

β) ηλεκτρονικά μέσω e-mail στην ηλ. διεύθυνση texniki@prosotsani.gr έως τις 01/10/2020. Στην περίπτωση υποβολής μέσω e-mail, αποδεικτικό αποτελεί η καταγεγραμμένη από τον Η/Υ ημερομηνία και ώρα παραλαβής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ


ΑΡΧΕΙΑ


Ταχυδρομικά Πακέτα μικροποσοτήτων σπόρων που αποστέλλονται σε ιδιώτες από τρίτες χώρες

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΥΠ.Α.Α.Τ., η Γενική Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενημέρωσε τις φυτοϋγειονομικές Αρχές των Κρατών Μελών για την ταχυδρομική αποστολή μικροποσοτήτων σπόρων σε ιδιώτες από τρίτες χώρες και ιδιαίτερα από Κίνα, Σιγκαπούρη, Ταιβάν, Βανουάτου και Μαλαισία.

Οι συγκεκριμένοι σπόροι αποστέλλονται στους ιδιώτες χωρίς να τους έχουν παραγγείλει, δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό φυτοϋγείας, το είδος και η προέλευσή τους είναι άγνωστα, ενώ στη συσκευασία τους δεν αναγράφεται ότι πρόκειται για σπόρους. Οι σπόροι κατά την εισαγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό φυτοϋγείας και υφίστανται φυτοϋγειονομικό έλεγχο στα Σημεία Εισόδου της Ένωσης.

Οι ιδιώτες που λαμβάνουν «ύποπτους σπόρους» θα πρέπει να απευθύνονται άμεσα στην Υπηρεσία μας (Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου), όπου θα παραδίδουν τα πακέτα σπόρων που έχουν παραλάβει μαζί με τη συσκευασία αποστολής τους.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τους φυτεύουν ή να τους πιάνουν με γυμνά χέρια, δεδομένου ότι το φυτοϋγειονομικό καθεστώς των σπόρων αυτών είναι άγνωστο και υπάρχει κίνδυνος διασποράς επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών καραντίνας.

 

Τροποποίηση της αριθ. 263/9509/2-9-2019 απόφασης Δημάρχου περί «ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ»

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. 263/9509/2-9-2019 απόφασης Δημάρχου περί «ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ (από 2-9-2019 έως 31-8-2020) και παράταση αυτής

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134) και συμπληρώθηκε από το άρθρο 47 του Ν.4647/19
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 3. Την αριθ. 263/9509/8-9-2019 απόφαση Δημάρχου περί «ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ» (από 2-9-2019 έως 31-8-2020)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί την αριθ. 263/9509/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου Προσοτσάνης περί «ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ» και παρατείνει την ισχύ αυτής έως 30-9-2020

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 άρθρου 68 του Ν. 4623/2019 και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «Κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου στην κοινότητα Φωτολίβους»

Θέμα: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου στην κοινότητα Φωτολίβους».

Ο Δήμος Προσοτσάνης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη δημοπράτηση του έργου με τίτλο «Κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου στην κοινότητα Φωτολίβους» με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 39.187,46 € χωρίς Φ.Π.Α. (48.592,45€ με 24% ΦΠΑ).

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 09-09-2020 και ώρα 08:00 π.μ., στην έδρα του Δήμου Προσοτσάνης, Χρ. Σακάρη 15, 66200 Προσοτσάνη, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Μη.Μ.Ε.Δ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Οριστικά αποτελέσματα πρόσληψης συνολικά δέκα (10) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

Ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Μοριοδότηση και τροφεία Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών

Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Προσοτσάνης λειτουργούν σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος κατά κύριο λόγο καθορίζει το βασικό πλαίσιο σχετικά με τη λειτουργία τους, τις εγγραφές/διαγραφές παιδιών, τη διατροφή τους, το ημερήσιο πρόγραμμα, το προσωπικό, ο οποίος εγκρίθηκε με την με αριθμ. 37/2018  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ.

Προσωρινά αποτελέσματα πρόσληψης συνολικά δέκα (10) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

Ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ»

Θέμα: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ».

Ο Δήμος Προσοτσάνης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη δημοπράτηση του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ» με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 219.354,84 € χωρίς Φ.Π.Α. (272.000,00€ με 24% ΦΠΑ).

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 01-09-2020 και ώρα 08:00 π.μ., στην έδρα του Δήμου Προσοτσάνης, Χρ. Σακάρη 15, 66200 Προσοτσάνη, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Μη.Μ.Ε.Δ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Μερική Ανάκληση της αριθ.263/2019 απόφασης Δημάρχου περί «ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α' 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B') απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α' 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

 5. Την 263/9509/2-9-2019 Απόφασή μας περί «ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ανακαλεί μερικώς την αριθ. 263/9509/2019 απόφαση Δημάρχου περί «ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ, μόνο ως προς τον Αντιδήμαρχο κ.ΨΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και τη μεταβίβαση της αρμοδιότητάς του να ενεργεί ως Διατάκτης σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 άρθρου 68 του Ν. 4623/2019 και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δωρεάν 35 θέσεις φοίτησης σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), σύμφωνα με το οποίο προσφέρονται δωρεάν 35 θέσεις φοίτησης σε 8 προπτυχιακά και 1 ειδικό πρόγραμμα σπουδών, καθώς και σε 38 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, η έναρξη των οποίων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020.

Μεταξύ των δικαιούχων των ανωτέρω υποτροφιών περιλαμβάνονται

  • Ρομά που διαβιούν σε καταυλισμούς και συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού ή ακραίας φτώχειας, καθώς και Ρομά που παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης.
  • Ωφελούμενοι λόγω αστεγίας
  • Πρώην φιλοξενούμενοι ή φιλοξενούμενοι δομών παιδικής προστασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους, δηλώνοντας έως δύο θεματικές ενότητες, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://dev.eap.gr/student-candidate/public#/form_student_2020a (Μέσω της ιστοσελίδας του ΕΑΠ www.eap.gr) από την 25η Αυγούστου μέχρι και τη 2α Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Τ.Κ. ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ - ΣΙΤΑΓΡΩΝ

Θέμα: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Τ.Κ. ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ - ΣΙΤΑΓΡΩΝ».

Ο Δήμος Προσοτσάνης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη δημοπράτηση του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Τ.Κ. ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ - ΣΙΤΑΓΡΩΝ» με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 362.903,22 € χωρίς Φ.Π.Α. (450.000,00€ με 24% ΦΠΑ).

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-08-2020 και ώρα 08:00 π.μ., στην έδρα του Δήμου Προσοτσάνης, Χρ. Σακάρη 15, 66200 Προσοτσάνη, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Μη.Μ.Ε.Δ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Εγκρίθηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Προσοτσάνης

Με την 105/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η  τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης και καθορισμός των οδών βορειοδυτικά της πλατείας ως πεζόδρομοι (οδός Γ. Παπανδρέου και ανώνυμη οδός στο δυτικό τμήμα της πλατείας στην οποία συμβάλλει και η οδός 29ης Σεπτεμβρίου 1941).

Διαβάστε την απόφαση

Ενημέρωση για μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών (δασικές, αγροτικές, οικοπεδικές) καθώς και η επιβολή διοικητικών προστίμων στους παραβάτες

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών για τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών, αγροτικών, οικοπεδικών πυρκαγιών μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 19/2020 Πυρ/κής Διάταξης όπου προβλέπεται η επιβολή διοικητικών προστίμων στους παραβάτες της, παρακαλούμε όπως ειδοποιήσετε να παραβρεθούν όλους τους τοπικούς προέδρους των Κοινοτήτων σας, τους αντιδημάρχους και όποιον άλλον φορέα ή δημοτικό σύμβουλο ή πολίτη επιθυμεί να παρακολουθήσει τη συζήτηση/ενημέρωση. Η διεξαγωγή της θα λάβει χώρα την Τετάρτη 12-8-2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Προσοτσάνης.

Προκήρυξη για την πρόσληψη συνοριοφυλάκων.

Στην έκδοση προκήρυξης για την  πρόσληψη  συνοριοφυλάκων ορισμένου χρόνου, για την αποτροπή της παράνομης εισόδου μεταξαστών από τα παράλια της Μικράς Ασίας και τα ελληνοτουρκικά σύνορα, καθώς και την ενίσχυση της αστυνόμευσης στα hotspots και τις προσωρινές δομές φιλοξενίας προσφύγων ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) έτος της ηλικίας τους.


Δείτε την προκήρυξη (Βόρειου και Νότιου Αιγαίου)

Δείτε την προκήρυξη (Περιφέρειες Αττικής Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)

 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για πρώτη φορά στον Δήμο Προσοτσάνης.

kdapmain

Ο Δήμος Προσοτσάνης μέσω της Δημοτικής Κοινωφελούς του Επιχείρησης επιχειρεί να ιδρύσει τέσσερα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π) σε Προσοτσάνη, Φωτολίβος, Πετρούσα και Σιταγρούς. Τα ΚΔΑΠ λειτουργούν μετά το σχολικό ωράριο και στόχος τους είναι μέσω εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού να απασχολούν δημιουργικά παιδιά 5 έως 12 ετών. Τα παιδιά κοινωνικοποιούνται και περνούν ευχάριστα τον χρόνο τους με Θέατρο, Μουσική, Ζωγραφική, Χορό, Άθληση, εκπαιδευτικές εκδρομές και πολύ παιχνίδι.

Οι γονείς μπορούν να αφήσουν και να πάρουν τα παιδιά τους από το ΚΔΑΠ ανά πάσα στιγμή, αφού το ωράριο τους δεν είναι δεσμευτικό. Τα ΚΔΑΠ είναι δωρεάν για τα παιδιά και επιχορηγούνται κυρίως με ευρωπαϊκούς πόρους. Η επιλογή των παιδιών γίνεται ΜΟΝΟ κατόπιν ηλεκτρονικής  αίτησης  που κάνουν οι μητέρες ως την 5 Αυγούστου στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr (ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων) όπου αναγράφονται αναλυτικές πληροφορίες. 

Η αίτηση γίνεται με τους κωδικούς του taxisnet και δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργες αλλά και εργαζόμενες μητέρες είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα. Κριτήρια επιλογής είναι το εισόδημα, η εργασιακή και η οικογενειακή κατάσταση.

Όσες μητέρες δυσκολεύονται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση μπορούν να απευθύνονται στα Κ.Ε.Π Προσοτσάνης και Φωτολιβους καθώς και στα Κοινοτικά Καταστήματα Σιταγρών και Πετρούσας.


Ηλεκτρονική υποβολή αιτησεων


 

Ανώτατα επιτρεπτά όρια υπολειμμάτων χλωρικών ιόντων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης

Σάς ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε Κανονισμός (β σχετικό) που καθορίζει προσωρινά ανώτατα επιτρεπτά όρια υπολειμμάτων χλωρικών ιόντων σε τρόφιμα. Τα χλωρικά ιόντα (chlorates) είναι ουσίες που σχηματίζονται ως παραπροϊόν χρήσης χλωριούχων απολυμαντικών στη μεταποίηση τροφίμων και την επεξεργασία του πόσιμου νερού. Οι εν λόγω χρήσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη σημερινή κατάσταση ως προς τα ανιχνεύσιμα υπολείμματα χλωρικών στα τρόφιμα. Το έως τώρα ισχύον ανώτατο όριο ήταν 0,01 mg/kg, ωστόσο, σύμφωνα με τον Κανονισμό (β σχετικό) ακόμα κι αν χρησιμοποιούνται ορθές πρακτικές, δεν είναι επί του παρόντος δυνατό να επιτευχθούν επίπεδα υπολειμμάτων της ουσίας αυτής που να συμμορφώνονται με το ισχύον όριο.

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, η οξεία έκθεση σε χλωρικά ιόντα μέσω της διατροφής δεν υπερβαίνει τη δόση αναφοράς οξείας τοξικότητας. Οι μέσες τιμές έκθεσης όμως μέσω της διατροφής, στις ευρωπαϊκές χώρες, υπερέβαιναν την τιμή ανεκτής ημερήσιας πρόσληψης σε ορισμένες υποομάδες του πληθυσμού, όπως τα βρέφη και τα μικρά παιδιά, με ήπια έως μέτρια έλλειψη ιωδίου (τα χλωρικά ιόντα έχει αποδειχθεί ότι παρεμποδίζουν τη μεταφορά του ιωδίου στον θυρεοειδή αδένα και στο μητρικό γάλα).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (β σχετικό), τα στοιχεία δείχνουν γενικότερη τάση προς τη μείωση των επιπέδων, απ’ όπου διαφαίνεται βελτίωση σε κάποιο βαθμό των μεταποιητικών πρακτικών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση των χλωρικών, των οποίων τα υπολείμματα δεν προέρχονται από τη χρήση φυτοφαρμάκων, αλλά προκύπτουν από τη χρήση τεχνικών με βάση το χλώριο στη μεταποίηση των τροφίμων και την επεξεργασία του πόσιμου νερού, τα ανώτατα επίπεδα θα πρέπει να τεθούν στο «χαμηλότερο επίπεδο που είναι εύλογα εφικτό» και να ακολουθούνται ορθές παρασκευαστικές πρακτικές χωρίς να εμποδίζεται η εξασφάλιση της τήρησης ορθών πρακτικών υγιεινής. Με την προσέγγιση αυτή εξασφαλίζεται ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων εφαρμόζουν μέτρα για την πρόληψη και τη μείωση, όσο το δυνατόν περισσότερο, των επιπέδων χλωρικών ιόντων στα τρόφιμα, αλλά και λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη για τη μικροβιολογική ασφάλεια των τροφίμων.

 


ΑΡΧΕΙΑ


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 

Ο Δήμος Προσοτσάνης συνεπής με την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες την οποία υπέγραψε σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Ισότητας και αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτή, σχετικά με την πολιτική ισότητος, προτίθεται να προβεί στη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στον άρθρο 70 του Ν.3852/2010.

Δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων βάσει του Οδηγού Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Δύο Φύλων του ΥΠ.ΕΣ. τον Οκτώβριο του 2011 και την εγκύκλιο 1)2020, έχουν:

 • Αιρετοί και αιρετές,

 • έναν/μία (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου,

 • έναν/μία (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης,

 • έναν/μία (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/ φεμινιστικού συλλόγου/ φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση σε θέματα της ισότητας των φύλων,

 • δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων.

 


 Οι αιτήσεις των ενδιαφερόµενων θα κατατίθενται στο Γραφείο Δήμαρχου ή ηλεκτρονικά


Έντυπο αίτησης

Ηλεκτρονική αίτηση

 

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση για τη δράση ΕΣΠΑ « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2020-2021».

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση για τη δράση ΕΣΠΑ « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2020-2021».
Από το απόγευμα 17/7 έως 5/8 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στη σελίδα www.eetaa.gr

Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής θα προσφέρει και φέτος υποστήριξη στις μητέρες για την υποβολή των αιτήσεων! Από Δευτέρα 20/7 /2020 θα λάβετε γραπτές οδηγίες και θα μπορείτε να κλείνετε ραντεβού όσες επιθυμείτε στο τηλέφωνο: 2522350187

Η πρόσκληση αναλυτικά : https://www.eetaa.gr/…/16072020_prosklisis_enarmonisi_ada.p…

Οδηγίες συμπληρωσης της αίτησης: https://www.eetaa.gr/…/paidik…/16072020_aithsh_2020_help.pdf

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

Δελτίο Τύπου από ΕΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΜΠΡΑΪΓ»

Με στόχο την πληρέστερη κοινωνική ένταξη των µαθητών µε αναπηρίες όρασης, επανερχόµαστε ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς και παρακαλούµε για την ενηµέρωση των γονέων των ανήλικων µαθητών µε τύφλωση ή/και προβλήµατα όρασης, οι οποίοι απευθύνονται στην υπηρεσία σας ή οι οποίοι εµπίπτουν στις αρµοδιότητές σας για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης στο Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών – ∆ιεύθυνση Θεσσαλονίκης (τέως Σχολή Τυφλών), όπου εκεί λειτουργούν:

 • Ειδικό Νηπιαγωγείο Τυφλών
 • Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Τυφλών
 • Φροντιστηριακή υποστήριξη για µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου µε εξειδικευµένους εκπαιδευτικούς
 • Φιλοξενία και σίτιση των µαθητών που προέρχονται από την επαρχία
 • Αθλητικές δραστηριότητες
 • Τµήµατα µουσικής
 • Εκµάθηση Η/Υ

Σας επισηµαίνουµε ότι οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται είναι δωρεάν καθότι το ίδρυµα της Σχολής Τυφλών (Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, παράρτηµα Θεσσαλονίκης) λειτουργεί ως Ν.Π.∆.∆.

Παράλληλα προσφέρονται µαθήµατα καθηµερινών δεξιοτήτων (µετακίνηση µε το λευκό µπαστούνι, µαγείρεµα κλπ), αυτόνοµη διαβίωση για άτοµα άνω των 18 ετών κ.α.

Εµείς, ως σύλλογος Τυφλών µε τη µακρόχρονη εµπειρία µας και συναναστροφή µε γενιές και γενιές ατόµων µε προβλήµατα όρασης θεωρούµε ότι το πλαίσιο ένταξης σύµφωνα µε το οποίο λειτουργεί η Εκπαίδευση ως σήµερα, είναι µεν προς τη σωστή κατεύθυνση, δυστυχώς όµως δεν είναι το πλέον κατάλληλο για ένα µεγάλο κοµµάτι των Τυφλών µαθητών, οι οποίοι µέσα από όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών Θεσσαλονίκης, θα είχαν καλύτερη τύχη ενώ µε τη συναναστροφή τους µε οµοιοπαθούντα άτοµα και απεγκλωβισµένα από τυχόν υπερπροστατευτικότητα των γονέων θα είναι πιο οµαλή η ανεξαρτητοποίησή και η κοινωνική τους ένταξη.

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr