Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 διαγωνισμό εισαγωγής και φοίτησης σαράντα (40) μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Panepistimio Peloponisoy5

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 διαγωνισμό εισαγωγής και φοίτησης σαράντα (40) μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων».  

Με προεδρικό διάταγμα χαρακτηρίζεται η Προσοτσάνη μαρτυρική πόλη

prosotsani 

Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της Δημοτικής κοινότητας Προσοτσάνης, να χαρακτηριστεί η Προσοτσάνη μαρτυρική πόλη, στη μνήμη των νεκρών που θυσιάστηκαν άδικα, εξαιτίας των γεγονότων της περιόδου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 1941, γίνεται πλέον πραγματικότητα. Με προεδρικό διάταγμα και μετά από γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίστηκε ο χαρακτηρισμός μαρτυρικών πόλεων και μαρτυρικών χωριών στην Ελλάδα, που υπέστησαν απώλειες στην Κατοχή.

Διαβάστε το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 49

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τον Δήμο Προσοτσάνης

thyreos

Ο Δήμος Προσοτσάνης έχοντας υπόψη,

 

Τις διατάξεις:

1) Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).

2)Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ). Του Δήμου Προσοτσάνης

3) Το Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).

4) Τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/5-5-2014) «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων κ. λ. π.».

5) Την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/02-06-2010) περί <<Κύρωσης του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων>> και του Ν.1568/1985(ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985) περί <<Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων>>.

6) Το Π.Δ. 415/1994 «περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ236/Α/29-12-1994.».

7) Το Π.Δ. 213/1986 «καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ87/Α/07-07-1986.

8)Την με αρ. Υ7α/ΓΠ οικ.112498 Υπουργική Απόφαση «Ιατροί Εργασίας -Όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων».

9)Το άρθρο 27 του Ν.4304/2014 σύμφωνα με το οποίο για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία είναι δυνατή η σύναψη από τους ΟΤΑ εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής συμβάσεων μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997) με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας ή δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.

10)Την αριθ.πρωτ.6328/18-5-2017απόφαση Δημάρχου περί λύσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας (ΑΔΑ:6ΒΑΔΩΞΧ-ΛΗΟ)

11)Tην από 17-5-2017 Τεχνική Έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου

12)Το αριθ.17REQ006270744 2017-06-01 πρωτογενές αίτημα του Δήμου Προσοτσάνης

13)Την αριθ.9 /2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης , με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του ΚΑΕ 00/6117.05 του προϋπολογισμού του Δήμου Προσοτσάνης ,οικ.έτους 2017 για δαπάνη πρόσληψης ενός ιατρού εργασίας(Π.Α.Υ.161/2017)

14)Το αριθ.17REQ006270809 2017-06-01 εγκεκριμένο αίτημα του δήμου Προσοτσάνης.

 

Ανακοινώνει

 

ότι πρόκειται να προβεί, με απευθείας ανάθεση, στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων των υπηρεσιών της, με έναν (1) Ιατρό Εργασίας με κατάθεση προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή:

 

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας είναι για 5 μήνες από 1-7-2017 έως 30-11-2017 .Σε περίπτωση που η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογραφεί μετά της 1-7-2017 τότε η λήξη αυτής θα παραταθεί αναλόγως.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα. Προσφορές εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) δεν γίνονται δεκτές.

 

Ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων του Δήμου Προσοτσάνης ανάλογα με την ειδικότητα ανέρχεται σε: 115 άτομα. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης ποσού 1.156,25 με Φ.Π.Α.

pericon

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 2ο Συμπόσιο Ειδικοτήτων Χειροσφαίρισης των ΤΕΦΑΑ Στην Προσοτσάνη

 

001

 

Σε συνεργασία των καθηγητών των ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης και του Δήμου Προσοτσάνης πραγματοποιήθηκε στην Προσοτσάνη το 2ο Συμπόσιο Ειδικοτήτων Χειροσφαίρισης των ΤΕΦΑΑ.

Τελευταίες μέρες εγγραφών για τους μαθητές Α΄ Γυμνασίου στο Μουσικό Σχολείο Δράμας

mousiko

Για την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Δράμας για το σχολικό έτος 2017-2018, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ στο Μουσικό Σχολείο Δράμας έως τις 31 Μαΐου 2017, από τις 08:30 – 14:30.

 

Οι γονείς ή κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών, μαζί με την αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους, οφείλουν να προσκομίσουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο

 

προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.

 

Η διαδικασία επιλογής, η οποία είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψηφίους, θα πραγματοποιηθεί από 20 - 23 Ιουνίου 2017 στο Μουσικό Σχολείο Δράμας, από επιτροπή εκπαιδευτικών που δεν ανήκει στο προσωπικό του Μουσικού Σχολείου Δράμας και η οποία ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας. Η επιτροπή ανιχνεύει τις μουσικές δυνατότητες κάθε μαθητή. Δεν είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να γνωρίζει μουσική.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε:

  • Στο τηλέφωνο: 25210-28191.

  • Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

www.mousdrama.forumgreek.com

Ξεκίνησαν οι έγγραφες στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Προσοτσάνης

paidikos stathmos 

Ανακοινώνεται ότι από την 8η Μαΐου έως και 30η Ιουνίου 2016 οι Παιδικοί Σταθμοί του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης θα δέχονται αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής των νηπίων για το σχολικό έτος 2017-2018.

1ος Μαραθώνιος Ανάπτυξης Εφαρμογών crowdhackathon #smartcity, 12-14 Μαΐου 2017

SMARTICY POSTER PRINTABLE 1

 

Κ.Ε.Δ.Ε. – CITY CHALLENGE crowdhackathon #smartcity

Μάιος 2017

Γ. Πατούλης, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε.:

«Το CITY CHALLENGEcrowdhackathon #smartcity, είναι μέρος της προσπάθειας της ΚΕΔΕ για να μείνουν οι νέοι επιστήμονες και επιχειρηματίες μας στην Χώρα μας. Να αντιμετωπιστεί με πράξεις κι όχι με λόγια, το φαινόμενο “brain drain”».

Με επιτυχία διεξήχθη και φέτος το Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης

DSC 0100

 

Με επιτυχία διεξήχθη την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 στο χώρο του Προφήτη Ηλία στη Δημοτική Κοινότητα Προσοτσάνης “Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης” από τη ΔΙΑΑΜΑΘΑΑΕ σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ). Σκοπός και στόχος της δράσης ήταν να εξοικειωθούν τα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Προσοτσάνης, με την ιδέα της Ανακύκλωσης μέσα από παιχνίδια και δραστηριότητες για το ποια υλικά ανακυκλώνονται. 

 

Φωτογραφίες

Απαγόρευση αλιείας από 15 Απριλίου 2017 και ώρα 8:00 π.μ. και λήγει στις 30 Μαΐου 2017 και ώρα 8:00 π.μ.

fishing

Απαγόρευση αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) στα εσωτερικά νερά (ποταμοί, παραπόταμοι, χείμαρροι, ρυάκια και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς) της Π.Ε. Δράμας (Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης) λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων. Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από 15 Απριλίου 2017 και ώρα 8:00 π.μ. και λήγει στις 30 Μαΐου 2017 και ώρα 8:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα...

 

Ευχαριστήριο

typou

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης κ.Λύσσελης Άγγελος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης κ.Κυρίου Kυριάκος και το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτιμώντας την προσφορά της εταιρίας ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. Α.Ε.της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμουτου Συλλόγου Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Η ΕΣΤΙΑ»  και όλους όσους βοήθησαν ,επιθυμούν να τους ευχαριστήσουν θερμά.

Στη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε είναι ιδιαίτερα σημαντική η συλλογική προσπάθεια, ώστε να μην λείψει από κανένα ελληνικό σπίτι το παραδοσιακό πασχαλινό τραπέζι.

Η διαρκείς υποστήριξη ατόμων, φορέων και συλλόγων, που συμβάλλει ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο του Δήμου, είναι συγκινητικό και ελπιδοφόρο.

Οφείλουμε να τους συγχαρούμε και να τους ευχαριστήσουμε από καρδιάς.

Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Τουρνουά Χειροσφαίρισης στην Προσοτσάνη με την ονομασία “Prosotsani Spring Handball Camp 2017”

 
Prosotsani Spring logoweb
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Τουρνουά Χειροσφαίρισης στην Προσοτσάνη με την ονομασία Prosotsani Spring Handball Camp 2017” από τις 18 έως 22 Απριλίου.

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Προσοτσάνης»

thyreos

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014 - 2010» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ – ΕΚΤ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Τουρνουά Χειροσφαίρισης "Prosotsani Spring Handball Camp 2017" (Πρόγραμμα)

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 18-19-20-21 & 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β

 

webProsotsani Spring 2017

 Πρόγραμμα αγώνων και αποτελέσματα

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά χειροσφαίρισης “Prosotsani Trophy 2017”

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

PROSOTSANI TROPHY 2017”

P1020877

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά χειροσφαίρισης “Prosotsani Trophy 2017” από 8-11 Απριλίου 2017, που διοργάνωσαν ο Δήμος Προσοτσάνης και ο Α.Ο. Προσοτσάνης .

Τουρνουά Χειροσφαίρισης "Prosotsani Trophy 2017" (Πρόγραμμα Αγώνων)

Prosotsani trophy 2017 pro

 

Όλα τα παιχνίδια θα μεταδίδονται ζωντανά (Live Streaming) στην ιστοσελίδα του δήμου Προσοτσάνης

Πρόγραμμα αγώνων 

 

Ορκωμοσία νέου Εκπροσώπου Τοπικής Κοινότητας Πανοράματος

02orkomisia panorama

Στο Δημαρχείο Προσοτσάνης, την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017, ενώπιον του Δημάρχου κ.Άγγελου Λύσσελη, ορκίστηκε νέος Εκπρόσωπος στην Τοπική Κοινότητα Πανοράματος η κα. Σοφίας Καπαγερίδου , στη θέση του κ. Σπυρίδων Σταπασίδη.

Στο νέο μέλος της αυτοδιοικητικής οικογένειας του Δήμου Προσοτσάνης ο Δήμαρχος ευχήθηκε υγεία, δύναμη, καλή θητεία και καλή συνεργασία στον κοινό, καθημερινό αγώνα για την κοινωνική συνοχή και την ορθολογική ανάπτυξη του τόπου μας.

04orkomisia panorama

07orkomisia panorama

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr