Το νέο ημερολόγιο του Κέντρου Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας για το έτος 2017

calendar makedonikos 2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Κέντρο Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας εκδίδει για το έτος 2017 και για 8η συνεχή χρονιά ημερολόγιο, που το αφιερώνει σε συγκεκριμένο θεματικό τομέα της λαϊκής δημιουργίας, στα: «Έπιπλα & σκεύη του χθες».

Πέντε μετάλλια για τον Α.Σ. TAEKBONTO «ΑΤΛΑΝΤΑΣ» Προσοτσάνης σε Διεθνές Τουρνουά στο Βέλγιο!

d6b81ab267746b28d2d87e02e7e8608b XL

 

Μεγάλη επιτυχία για τον Αθλητικό Σύλλογο ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ «ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», αφού συμμετέχοντας σε πολύ υψηλού επιπέδου διεθνές πρωτάθλημα στις Βρυξέλλες, 10 και 11 Δεκεμβρίου, με πέντε αθλητές, κατάφερε να επιστρέψει με πέντε μετάλλια στις αποσκευές του! Συγκεκριμένα, χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι αθλητές Παρλακίδης-Κοτανίδης Σάββας και Τασχουνίδου Ιωάννα, ενώ χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Ακριτίδου Σταυρούλα, Γιαννακοπούλου Παναγιώτα και Κόμσιου Γεωργία! Ο Σύλλογος πρωταγωνιστεί σταθερά στα εγχώρια αλλά και σε διεθνή πρωταθλήματα! Πολλά συγχαρητήρια στον προπονητή Αθανάσιο Αλβανίδη και στους αθλητές του για την πολύ καλή δουλειά!

Παράταση περιόδου υποβολής των αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

anakoinwsh2

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δράμας σας ενημερώνει ότι η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» παρατείνεται έως 23-12-2016.

Οι υποψήφιοι, αφού υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τις αιτήσεις στήριξης-φακέλους υποψηφιότητας, οφείλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή έως και τις 9-1-2017, να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας (κτίριο του Διοικητηρίου 1ος όροφος Γραφείο 212 τηλ.2521351212).

Παρακαλούνται οι Δήμοι να αναρτήσουν το Δελτίο στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και να ενημερώσουν τα Τοπικό Διαμερίσματα .και να μας κοινοποιήσουν τα αποδεικτικά ανάρτησης.

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

thyreos

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια ειδών της Ομάδας 9 « ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ» για το Ν.Π.του Δήμου Προσοτσάνης η οποία αποτελεί τμήμα της γενικότερης προμήθειας με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 • Την υπ΄αριθμ. Ελ. Συν.Κλιμ.Τμ. 7 Πράξη 113/2016,

 • Το άρθρο 120 παρ.3 και άρθρο 61 παρ.2 του Ν. 4412/2016

 • Την υπ΄αριθμ. 125/2016 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε το άγονο αποτέλεσμα του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τα είδη της Ομάδας 9 «Είδη ιχθυοπωλείου» και αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης .

 • Την υπ΄ αριθμ. 249/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ειδών της Ομάδας 9 « Είδη Ιχθυοπωλείου» χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της αρχικής μελέτης (17/2016).

 • Την υπ΄αριθμ.13038/26.09.2016 διακήρυξη του Δήμου οι όροι της οποίας ισχύουν στην παρούσα πρόσκληση.

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Προσοτσάνης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ειδών της Ομάδας 9 « Είδη Ιχθυοπωλείου» όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα :

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 9

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

03311000-2

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

2.500,00€

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστόέκπτωσηςεπίτοιςεκατό(%)στηνόμιμαδιαμορφούμενηκάθεφορά μέσητιμήλιανικής πώλησης τουείδους τηνημέραπαράδοσης,όπως αυτήπροκύπτειαπότο εκάστοτεεκδιδόμενοδελτίο πιστοποίησηςτιμώντηςυπηρεσίας εμπορίουτηςΠεριφέρειαςΑΜΘ, σύμφωναμετιςδιατάξειςτου άρθρου13τουΝ.3438/2006.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω τηςδιαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr/ τουΣυστήματος.

Ο Δήμος ως Αναθέτουσα Αρχή, θαπαρέχει,με ηλεκτρονικό μέσο και από την ημερομηνία

δημοσίευσης της πρόσκλησης ελεύθερη,άμεση καιπλήρηπρόσβασηστουςόρους της μέση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης :http://www.prosotsani.grκαθώς και στη διαδικτυακήπύλη: www.promitheus.gov.gr.

 

ΤΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ/ΗΝΙΑ

ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.ΗΗ.Σ.

06.12.2016

06.12.2016 και ώρα

14:00

19.12.2016και ώρα

20:00

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας , δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα .

Οχρόνοςυποβολής τηςπροσφοράς καιοποιαδήποτεηλεκτρονικήεπικοινωνίαμέσωτου Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματααπότοσύστημαμευπηρεσίες χρονοσήμανσηςσύμφωναμε ταοριζόμεναστηνπαρ.3τουάρθρου6τουΝ.4155/13καιτοάρθρο6 τηςΥ.Α.Π1-2390/2013 “Τεχνικέςλεπτομέρειες καιδιαδικασίεςλειτουργίαςτου ΕθνικούΣυστήματος Ηλεκτρονικών ΔημοσίωνΣυμβάσεων.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Περισσότερα...

 

 

 

 

Μανθόπουλος Δημήτρης (Συγγραφέας)

image011Γεννήθηκε το 1937 στην Προσοτσάνη. Υπηρέτησε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για πολλά χρόνια. Γράφει για παιδιά (ποίηση και πεζογραφία). Έχει βραβευτεί επανειλημμένα σε διαγωνισμούς Παιδικού Βιβλίου. Το 1999 του απένειμε το βραβείο Πηνελόπη Δέλτα ο Κύκλος Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, σε αναγνώριση της πολύχρονης προσφοράς του στην παιδική λογοτεχνία. Είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και, επί σειρά ετών, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Δράμας.

Έργα

Με των στίχων τα φτερά. Ποιήματα για παιδιά και νέους 1977-2007

image012

Εκδόσεις: Διάπλαση, 2007

Μια πολύτιμη και μοναδική έκδοση του συνόλου της ποιητικής προσφοράς του πολυβραβευμένου ποιητή Δημήτρη Μανθόπουλου. Με στίχους πρωτότυπους και εμπνευσμένους, με χιουμοριστική διάθεση και χωρίς καθόλου διδακτισμό ο Δ. Μ. υμνεί τη ζωή και τον άνθρωπο, τη φύση, την αγάπη, τη φιλία και πάνω απ' όλα την ειρήνη. Η ποίησή του ευαισθητοποιεί τους νεαρούς αναγνώστες και τους δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουν την αισθητική απόλαυση της γνήσιας ποιητικής έκφρασης. Κοινή είναι η αναγνώριση μελετητών και κριτικών της παιδικής λογοτεχνίας ότι ο Δημήτρης Μανθόπουλος κατέχει ξεχωριστή θέση στην ποίηση για παιδιά και ότι συνέβαλε αποφασιστικά στην ποιοτική προαγωγή και την ανανέωσή της. Συγκινητικά και πολλές φορές ενθουσιώδη τα σχόλια άλλων κορυφαίων ποιητών· "Ο Μανθόπουλος είναι χάρμα..." θα πει σε συνέντευξή της η Ρένα Καρθαίου.

 

Παπαρούνες στο μπαλκόνι

image013

Εκδόσεις: Πατάκης, 2002

Το βιβλίο περιέχει δεκαεπτά ιστορίες από την καθημερινότητα. Οι ήρωες του είναι απλοί άνθρωποι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Χαρακτήρες ολοζώντανοι με τις υπερβολές, τις αρετές και τις μικροκακίες τους. Η κυρία Λεμονθέα, που με εξωφρενικούς συνδυασμούς καταλήγει στο συμπέρασμα πως είμαστε όλοι συγγενείς. O κύριος Σκορδοστούμπης, που υπόσχεται παγκόσμια συναδέλφωση και ειρήνη διά της σκορδοφαγίας. Και άλλα πρόσωπα, καθένα με τη δική του ιστορία.

 

Σαραντόκαρδη

image014
Εκδόσεις: Σύγχρονοι Ορίζοντες, 2001

Η Σαραντόκαρδη είναι μια σαρανταποδαρούσα η οποία ευχαριστιόταν τη ζωή της, και ήταν πολύ ευτυχισμένη. Ήταν πολύ περήφανη για τα πόδια της τα οποία καμάρωνε με τις ώρες, ώσπου μια μέρα άρχισε να ανακαλύπτει ότι πολλοί και διάφοροι χρειάζονταν πόδια, κι αφού εκείνη είχε σαράντα απ' αυτά, άρχισε να τα μοιράζει δίχως να τσιγκουνεύεται καθόλου...

 

Μέρες της Αλκυόνης

image016
Εκδόσεις: Ψυχογιός, 2000

Ο Γιάννης είναι ένα παιδί που δεν μπορεί να περπατήσει και γι' αυτό το λόγο έχει κλειστεί στον εαυτό του. Αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα ο ίδιος αλλά και η οικογένειά του. Κατορθώνει όμως να ξεπεράσει τις δυσκολίες και τους φόβους του και να γίνει ένα δυνατό και θαρραλέο παιδί. Σ' αυτό βοήθησε ένα ταξίδι στο χωριό και η γνωριμία του με ένα σκιάχτρο που το έβλεπε συχνά στον ύπνο του.

 

Ελένη


Έκδοση Συλλόγου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών, Δράμα, 1997

image017

 

Ο παππούς μου ο Παπούα. Ιστορίες και ποιήματα για μικρούς και μεγάλους

image031

Εκδόσεις: Σύγχρονη Εποχή, 1997

 

Τα βούκινα της σιωπής
Εκδόσεις: Α.Σ.Ε. , 1991

Στο βιβλίο υπάρχουν τριάντα τρία ποιήματα τα οποία μιλούν για την οικογένεια και τη φιλία, την ειρήνη και τη φύση, την τεχνολογία και την οικολογία. Επίσης, διαβάζουμε ποιήματα για την αποξένωση των ανθρώπων στις πόλεις αλλά και για τη διαμαρτυρία των παιδιών για τα προβλήματα που δημιουργούν οι μεγάλοι.

 

Οι δρόμοι της άνοιξης

image033
Εκδόσεις: Σύγχρονοι Ορίζοντες, Αθήνα, 1986

Αφήνουμε τη δημοσιά. Μπροστά μας τώρα έχουμε το χωριό. Να και το κυπαρίσσι του σπιτιού μας. Σημαδεύει τον ήλιο, που μόλις σκάει κεφάλι από την πλαγιά. "Καλημέρα σου, ήλιε", λέω μέσα μου και σκιρτώ. Όταν σε λίγο θ ανέβει ψηλά στον ουρανό, η σκιά του κυπαρισσιού μας θα πέφτει ίσα πάνω στο παραθύρι της κουζίνας. Είκοσι δύο Δεκεμβρίου σήμερα. Χειμερινό ηλιοστάσιο δηλαδή. Κι ωστόσο λες και δρασκελίζουμε το κατώφλι του Μάρτη. Αρχή του χειμώνα, μα οι δρόμοι της άνοιξης είναι ανοιχτοί... Ο δρόμος της επιστροφής στο χωριό όπου γεννήθηκε γίνεται για τον νεαρό Μελή ένα ταξίδι στον κόσμο των αναμνήσεων. Μέσα στο τρένο που τον μεταφέρει εκεί ζωντανεύουν όλα τα περιστατικά που σημάδεψαν τη ζωή του, από την παιδική του ηλικία μέχρι τη δύσκολη ενηλικίωση. Κοιμάται και στον ύπνο του έρχονται, σε όνειρα και εικόνες αλλεπάλληλες, πρόσωπα που τον συντρόφεψαν και άλλα που η σκληρή ανάγκη τα οδήγησε στην ξενιτιά, φίλοι που χάθηκαν, συγγενείς που τους αποχαιρέτησε δακρυσμένος, ενώ θυμάται ακόμα, ακροβατώντας πάντα ανάμεσα στη νοσταλγία, τη θλίψη και το γέλιο, τα δύσκολα χρόνια της επταετίας των συνταγματαρχών, μια εποχή που άλλαξε την Ελλάδα, χωρίς όμως να μειώσει στο παραμικρό τη μεγαλοψυχία των ανθρώπων της. Μ αυτό το βιβλίο του, ο Δημήτρης Μανθόπουλος συντάσσει με ευαισθησία, ανθρωπιά και αισιοδοξία, το συναξάρι μιας άλλης Ελλάδας, απευθυνόμενος τόσο σε νεαρούς όσο και σε ενήλικους αναγνώστες.

 

Μαργαρίτες της Ειρήνης

image034
Εκδόσεις: Αγροτικές Συνεταιριστικές Εκδόσεις Α.Ε. 1986

Διηγήματα με κοινωνικό περιεχόμενο

 

Τραγουδώ την ειρήνη

image035
Εκδόσεις: Σπουδή, 1982

Ποιήματα για παιδιά

 

Η κιθάρα της αγάπης

image036
Εκδόσεις των Επτά, 1976

Ποιήματα για παιδιά

Άτσαλος Βασίλης (Καθηγητής Πανεπιστημίου)

atsalosbΟ ομότιμος καθηγητής του A.Π.Θ. Βασίλης Άτσαλος γεννήθηκε στα Kοκκινόγεια του Δήμου Προσοτσάνης το 1931. Τον Ιούνιο του 1949 αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Αρρένων Δράμας με τον βαθμό «Λίαν καλώς» και τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 1953 έλαβε το πτυχίο του Κλασικού Τμήματος της Σχολής με τον βαθμό «Άριστα».

Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές, αρχικά στο Στρασβούργο (Δεκέμβρης 1961- Νοέμβρης 1962) ως υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης και ακολούθως στο Παρίσι (Σεπτέμβρης 1964- Ιούλιος 1967) ως υπότροφος του I.K.Y. οπού παρακολούθησε τα μαθήματα, μεταξύ άλλων, και των καθηγητών P. Chantraine και J. Irigoin και ειδικεύτηκε στην ελληνική Παλαιογραφία, Κωδικολογία, Ιστορία και την κριτική των κειμένων. Τον Ιούνιο του 1968 έλαβε το διδακτορικό δίπλωμα του Πανεπιστημίου των Παρισίων (doctorat de 3e cycle) με το βαθμό «Άριστα».

Από το 1957 ως το 1970 υπηρέτησε στη Μέση Εκπαίδευση. Από το 1970 ως το 1973 εργάστηκε ως συντάκτης στο Κέντρο Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων (KEEEΣ) της Ακαδημίας Αθηνών. Το 1973 εξελέγη επικουρικός καθηγητής στην Α' έδρα της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Το 1979 διορίστηκε μόνιμος καθηγητής σε έκτακτη αυτοτελή έδρα. Το 1982 εντάχτηκε σε θέση της βαθμίδας του καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του A.Π.Θ. Το 1986 συνταξιοδοτήθηκε και από το 1987 είναι ομότιμος καθηγητής του A.Π.Θ.

Στο διάστημα 1973-1986 δίδαξε στους φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής Eλληνική Παλαιογραφία και Kωδικολογία, Ιστορία και κριτική των κειμένων, Ηρόδοτο, Θουκυδίδη, Ευριπίδη, Λουκιανό, αντίστροφο θέμα κ.ά. Επίσης δίδαξε σε ειδικά φροντιστήρια μαθήματα για την περιγραφή και την καταλογογράφηση των ελληνικών χειρογράφων και οργάνωσε το Παλαιογραφικό Τμήμα του Κλασικού Σπουδαστηρίου.

Από το Μάιο του 1990 και εφεξής συμμετέχει σε ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο πλαισιώνεται από Έλληνες και Βούλγαρους ειδικούς και στόχο έχει την μελέτη των ελληνικών χειρογράφων, που οι Βούλγαροι αφαίρεσαν το 1917 από τις Βυζαντινές Μονές του Τιμίου Προδρόμου Σερρών και της Παναγίας της Αχειροποιήτου του Παγγαίου, της επονομαζόμενης της «Kοσινίτσης» ή «Eικοσιφοινίσσης», και που σήμερα απόκεινται στο ερευνητικό κέντρο «Ivan Dujcev» της Σόφιας.

Έλαβε μέρος σε παγκόσμια επιστημονικά συνέδρια με πρωτότυπεςatsalos ανακοινώσεις κυρίως από το χώρο της ελληνικής Παλαιογραφίας  και Kωδικολογίας, όπως στο IΔ΄ Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών (Βουκουρέστι 1971) και σε όλα τα Συμπόσια για την Ελληνική Παλαιογραφία και Kωδικολογία (Α΄ Συμπόσιο Παρίσι 1974, Β΄ Βερολίνο και Wolfenbüttel 1983, Γ΄ Erice 1988, Δ΄ Οξφόρδη 1993, Ε΄ Cremona 1998), Έκανε μαθήματα-διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας (14-21/5/ 1979), στο κέντρο ερευνών «I. Dujcev» (Mάιος-Iούνιος 1990), στο Πανεπιστήμιο Iωαννίνων (Mάιος 1993).

Δίδαξε στις ΣEΛME Θεσσαλονίκης (1978 και 1985) και Kαβάλας (1979) και σε Σεμινάρια επιμόρφωσης φιλολόγων του Νομού Δράμας (Σεπτέμβρης 1984), του Νομού Λάρισας (Σεπτέμβρης 1986) και της Κύπρου (Λευκωσία, Λεμεσσός, Πάφος, Mάιος 1987).

Στο πλαίσιο των εξωπανεπιστημιακών δραστηριοτήτων του :

Έλαβε μέρος σε τηλεοπτικές συζητήσεις ( «Η δημοτική χωρίς ακρότητες» [30/4/1976], «Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση» [Φθινόπωρο 1976], «Η διασπορά των ελληνικών χειρογράφων» [Φθινόπωρο 1990], «Τα χειρόγραφ

α του Αγίου Όρους» [Απρίλης 1991], «Τα εικονογραφημένα χειρόγραφα του Αγίου Όρους » [Μάης 1991] ).

Έδωσε διαλέξεις σε πολλές πόλεις της B. Ελλάδας.

Συμμετείχε στην οργάνωση και την πραγματοποίηση στη Δράμα τεσσάρων Επιστημονικών Συναντήσεων με θέμα «Η Δράμα και η περιοχή της - Ιστορία και Πολιτισμός»· στην πρώτη και την τρίτη ως πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής (Δράμα 1989 και 1998 αντίστοιχα) και στη δεύτερη και τέταρτη ως αντιπρόεδρος αυτής (Δράμα 1994 και 2002)

Διετέλεσε αντιπρόεδρος της «Τέχνης», μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Φιλολόγου», πρόεδρος της Ελληνικής Παλαιογραφικής Εταιρείας. Ως μέλος της Comité Ιnternational de Paléographie Grecque διοργάνωσε το ΣΤ΄Διεθνές Συμπόσιο Ελληνικής Παλαιογραφίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Δράμα, από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου 2003.

Το ΝΠΔΔ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης

npddlo

Το ΝΠΔΔ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, που εδρεύει στην Πετρούσα Ν. Δράμας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

201 ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης

Πετρούσα

Ν. Δράμας

ΠΕ καθηγητή Φυσικής Αγωγής Οκτώ μηνών από την υπογραφή της σύμβασης 1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
201

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΑΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Έ.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. Πιστοποιητικό ειδικότητας Χειροσφαίρισης

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ :

( εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από τα ανωτέρω προσόντα )

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΑΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Έ.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Kλήρωση ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών απαραίτητων για την λειτουργία του Δήμου

thyreos

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

 2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')

 1. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 2. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών απαραίτητων για την λειτουργία του Δήμου :

 1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΔ 270/81)

 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ): (ΑΡΘΡΑ 186,192,191, ν.3463/06)

 3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΑ 194 Ν 3463/06):

Γνωστοποιούμε

ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας την Παρασκευή 02/12/2015, ώρα 08:00 πμ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις παραπάνω επιτροπές για το έτος 2017 αποτελούμενες από υπαλλήλους και αιρετούς.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.prosotsani.gr)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

elstat

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ), για τις διενεργούμενες από αυτήν στατιστικές έρευνες (περιόδου Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017), να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της 18ης Νοεμβρίου 2016 μέχρι και την 24" ώρα της 18ης Δεκεμβρίου 2016. Το Μητρώο αυτό που τηρείται από την ΕΛΣΤΑΤ, θα ισχύσει για οκτώ (8) μήνες, από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο 2017.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 18 έως 67 ετών.

 

Αποκλειστικά και μόνον, για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γεωργική Έρευνα (ΕΓΕ) δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνον γεωπόνοι (γεωτεχνικοί), ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας 22-67 ετών, με γνώση Η/Υ (Microsoft Office Excel).

 

Δείτε ολόκληρο το έγγραφο

 

Μαθήματα Αμπελουργίας - Οινολογίας

dimitra logo

Τετραήμερο δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο για την καλλιέργεια της αμπέλου, διοργανώνει το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, σε συνεργασία με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, στη Δράμα.

Το θέμα του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι: «Μαθήματα Αμπελουργίας - Οινολογίας» και θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου ως την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας (πρώην ΚΕΓΕ), στο 5ο χλμ Δράμας - Θεσσαλονίκης. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 16 ώρες. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον προϊστάμενο του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας, κ. Αναστασιάδη Άνθιμο, στο  τηλέφωνο: 25210 58175, ή στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..  

 

Πρόγραμμα Κατάρτισης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τον Δήμο Προσοτσάνης

thyreosΟ Δήμος Προσοτσάνης ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί, με απευθείας ανάθεση, στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων των υπηρεσιών της, με έναν (1) Ιατρό Εργασίας με κατάθεση προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή:

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας και ξεκινά από την υπογραφή της .

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα. Προσφορές εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) δεν γίνονται δεκτές.

Ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων του Δήμου Προσοτσάνης ανάλογα με την ειδικότητα ανέρχεται σε: 77 άτομα. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης ποσού 2.800,00 με Φ.Π.Α.

Επειδή ο ελάχιστος χρόνος ετήσιας απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας για το καθένα χωριστά δεν μπορεί να είναι μικρότρερος των 75 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις (ΟΤΑ) που απασχολούν περισσότερο από 50 άτομα.(παρ.2 άρθρο 21 Ν.3850/2010) καθορίζουμε σε :75 τις ώρες ετησίως του Γιατρού Εργασίας στον Δήμο Προσοτσάνης

Διαβάστε περισσότερα... 

 

 

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για διάρκεια ενός έτους

 

thyreos

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για διάρκεια ενός έτους συνολικού προϋπολογισμού 2.200 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την τεχνική έκθεση όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.

Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τα ανωτέρω μέχρι την 1/12/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μμ στο e-mail kyrd@prosotsani.gr ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Προσοτσάνης , Χ.Σακάρη 15 Προσοτσάνη.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μαζί με την κατάθεση της προσφοράς τους θα πρέπει να καταθέσουν κ  Υπεύθυνη Δήλωσ η  του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:

1.  Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.

2.  Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.

3. Έλαβαν πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας υπηρεσίας και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

4. Η  συμμετοχή  του  δεν  δημιουργεί  κατάσταση  σύγκρουσης  συμφερόντων  κατά  τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.

Σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση θα πρέπει να προσκομισθούν:

Α. Απόσπασμα  ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:1)στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 2) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Φορολογική ενημερότητα

Γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (παρ.2 αρθ.80 Ν.4412/2016)

Δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του Ν.Π.(αρθ.93 του Ν.4412/2016)(καταστατικό, ΦΕΚ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ.

Στην περίπτωση που μέχρι την ως άνω ημερομηνία δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ο Δήμος θα συνεχίσει την διερεύνηση για συλλογή προσφορών χωρίς περαιτέρω ενημέρωση.

Τηλ.Επικοιν.:2522350152

 

Καθαρισμός των φρεατίων απορροής του Δήμου Προσοτσάνης

20161116 111805

Με τον καθαρισμό των φρεατίων απορροής ομβρίων υδάτων στην Προσοτσάνη Ολοκληρώνονται οι εργασίες στα φρεάτια απορροής του Δ. Προσοτσάνης.  

 

 

 

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης - φακέλων στο Υπο μέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

agrotemaxia

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπο μέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020, για το έτος 2016.”

 

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι με την με αρ. πρωτ. 8837/14-10-2016 Απόφαση-Πρόσκληση του Γ ενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο Υποιιέτρο 6.1 «Ενκατάσταση Νέων γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2014-2020, με την οποία για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ κατανεμήθηκε το ποσό των 23,4 εκατομμυρίων ευρώ.

 

Με το υπομέτρο αυτό, στους δικαιούχους με "ηλικία μικρότερη των 41 ετών, που θα εγκριθούν παρέχεται άπαξ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις χρηματικό ποσό από 17,000 έως 22.000 ευρώ, σαν οικονομική στήριξη για την πρώτη εγκατάσταση τους στην γεωργική δραστηριότητα και ανάλογα με τον προσανατολισμό της παραγωγής και την περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους.

 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων - Φακέλων υποψηφιότητας από 31-10-2016 έως 30-11-2016 Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης - Φακέλων υποψηφιότητας η αίτηση και ο φάκελος υποψηφιότητας με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά πραγματοποιείται την παραπάνω χρονική περίοδο ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Περιλαμβάνεται πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο συντάσσεται σε συνεργασία με σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση τεχνικής στήριξης του υποψηφίου μέχρι την ολοκλήρωση του.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρο το κείμενο της Πρόσκλησης και τις λεπτομέρειες εφαρμογής Υπομέτρου (ΑΔΑ 631Σ4653ΠΓ-6Γ9) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gf και στον ιστότοπο της Περιφέρειας AM Θ (www, pa mth. gov.gr).

 

Για περισσότερες πληροφορίες- οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγονται.

Πρωταθλητής Ελλάδας ο Σάββας Παρλακίδης Κοτανίδης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Παίδων-Κορασίδων

1thesi atlas

Ο Αθλητής του Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, Σάββας Παρλακίδης Κοτανίδης, αφού είχε καταφέρει να προκριθεί στους 16 καλύτερους αθλητές πανελλαδικά, αγωνίστηκε το Σάββατο 5/11, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων, που διεξήχθη στη Χαλκίδα και κατάφερε να αναδειχθεί Πρωταθλητής Ελλάδας, κερδίζοντας πολύ δύσκολους αντιπάλους από το Κιλκίς, την Πάτρα, το Γαλάτσι και τον Γέρακα Αττικής. Η επιτυχία αυτή ήταν αποτέλεσμα σκληρής προπόνησης χρόνων και εκπαίδευσής του στην Κορέα μαζί με τον προπονητή του.Να σημειωθεί ότι ο αθλητής μοριοδοτείται με μόρια εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Έγκριση Προγράμματος προπονήσεων Γηπέδου Προσοτσάνης για το σχολ. έτος 2016-2017

stadio prosotsanis

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του ∆Σ: Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα προπονήσεων του Γηπέδου Προσοτσάνης (Κλειστό Γηπέδου- Πίστα αναρρίχησης Γηπέδου) όπως αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν συνεργασίας του Προέδρου του ∆Σ και των αθλητικών συλλόγων χρηστών (οι οποίοι συνολικά έχουν 450 αθλούμενους - αθλητές) του Γηπέδου και έχει ως εξής:

 

Δείτε το έγγραφο

Δωρεάν Προληπτικός έλεγχος από τους Γιατρούς του Κόσμου

GIATROI TOU KOSMOU

 

Τετάρτη 2 και Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου, διοργανώνουν ημέρες προληπτικού ελέγχου στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Ο κόσμος θα έχει την δυνατότητα να επισκεφθεί την κινητή μονάδα που θα βρίσκεται στην είσοδο του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας (Διοικητήριο), προκειμένου να προβεί ΔΩΡΕΑΝ σε προληπτικό έλεγχο για:

 • Γυναικολογικός προληπτικός έλεγχος (Τεστ ΠΑΠ)

 • Οδοντιατρικός προληπτικός Έλεγχος

 • Παιδιατρικός προληπτικός έλεγχος και εμβολιασμός (ο εμβολιασμός θα παρέχεται σε παιδιά χωρίς ασφαλιστική κάλυψη)

Καλούμε όλους τους πολίτες από τις 9:00π.μ. έως τις 2:00μ.μ να επισκεφθούν την κινητή μονάδα των Γιατρών του Κόσμου, προκειμένου να προβούν στους παραπάνω προληπτικούς ελέγχους. H πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία!

 

Ενημερωτική ημερίδα που αφορά την καλλιέργεια της Καρυδιάς, της Αμυγδαλιάς και της Μηλιάς.

afisa ekd karidias

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Το Παράρτημα Ανατ. Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και το Επιμελητήριο Σερρών

Σας προσκαλούν στην Ενημερωτική Ημερίδα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr