Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ»

Θέμα: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ».

Ο Δήμος Προσοτσάνης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη δημοπράτηση του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ» με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 219.354,84 € χωρίς Φ.Π.Α. (272.000,00€ με 24% ΦΠΑ).

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 01-09-2020 και ώρα 08:00 π.μ., στην έδρα του Δήμου Προσοτσάνης, Χρ. Σακάρη 15, 66200 Προσοτσάνη, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Μη.Μ.Ε.Δ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Μερική Ανάκληση της αριθ.263/2019 απόφασης Δημάρχου περί «ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α' 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B') απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α' 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

 5. Την 263/9509/2-9-2019 Απόφασή μας περί «ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ανακαλεί μερικώς την αριθ. 263/9509/2019 απόφαση Δημάρχου περί «ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ, μόνο ως προς τον Αντιδήμαρχο κ.ΨΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και τη μεταβίβαση της αρμοδιότητάς του να ενεργεί ως Διατάκτης σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 άρθρου 68 του Ν. 4623/2019 και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δωρεάν 35 θέσεις φοίτησης σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), σύμφωνα με το οποίο προσφέρονται δωρεάν 35 θέσεις φοίτησης σε 8 προπτυχιακά και 1 ειδικό πρόγραμμα σπουδών, καθώς και σε 38 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, η έναρξη των οποίων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020.

Μεταξύ των δικαιούχων των ανωτέρω υποτροφιών περιλαμβάνονται

  • Ρομά που διαβιούν σε καταυλισμούς και συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού ή ακραίας φτώχειας, καθώς και Ρομά που παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης.
  • Ωφελούμενοι λόγω αστεγίας
  • Πρώην φιλοξενούμενοι ή φιλοξενούμενοι δομών παιδικής προστασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους, δηλώνοντας έως δύο θεματικές ενότητες, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://dev.eap.gr/student-candidate/public#/form_student_2020a (Μέσω της ιστοσελίδας του ΕΑΠ www.eap.gr) από την 25η Αυγούστου μέχρι και τη 2α Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Τ.Κ. ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ - ΣΙΤΑΓΡΩΝ

Θέμα: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Τ.Κ. ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ - ΣΙΤΑΓΡΩΝ».

Ο Δήμος Προσοτσάνης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη δημοπράτηση του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Τ.Κ. ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ - ΣΙΤΑΓΡΩΝ» με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 362.903,22 € χωρίς Φ.Π.Α. (450.000,00€ με 24% ΦΠΑ).

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-08-2020 και ώρα 08:00 π.μ., στην έδρα του Δήμου Προσοτσάνης, Χρ. Σακάρη 15, 66200 Προσοτσάνη, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Μη.Μ.Ε.Δ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Εγκρίθηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Προσοτσάνης

Με την 105/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η  τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης και καθορισμός των οδών βορειοδυτικά της πλατείας ως πεζόδρομοι (οδός Γ. Παπανδρέου και ανώνυμη οδός στο δυτικό τμήμα της πλατείας στην οποία συμβάλλει και η οδός 29ης Σεπτεμβρίου 1941).

Διαβάστε την απόφαση

Ενημέρωση για μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών (δασικές, αγροτικές, οικοπεδικές) καθώς και η επιβολή διοικητικών προστίμων στους παραβάτες

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών για τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών, αγροτικών, οικοπεδικών πυρκαγιών μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 19/2020 Πυρ/κής Διάταξης όπου προβλέπεται η επιβολή διοικητικών προστίμων στους παραβάτες της, παρακαλούμε όπως ειδοποιήσετε να παραβρεθούν όλους τους τοπικούς προέδρους των Κοινοτήτων σας, τους αντιδημάρχους και όποιον άλλον φορέα ή δημοτικό σύμβουλο ή πολίτη επιθυμεί να παρακολουθήσει τη συζήτηση/ενημέρωση. Η διεξαγωγή της θα λάβει χώρα την Τετάρτη 12-8-2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Προσοτσάνης.

Προκήρυξη για την πρόσληψη συνοριοφυλάκων.

Στην έκδοση προκήρυξης για την  πρόσληψη  συνοριοφυλάκων ορισμένου χρόνου, για την αποτροπή της παράνομης εισόδου μεταξαστών από τα παράλια της Μικράς Ασίας και τα ελληνοτουρκικά σύνορα, καθώς και την ενίσχυση της αστυνόμευσης στα hotspots και τις προσωρινές δομές φιλοξενίας προσφύγων ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) έτος της ηλικίας τους.


Δείτε την προκήρυξη (Βόρειου και Νότιου Αιγαίου)

Δείτε την προκήρυξη (Περιφέρειες Αττικής Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)

 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για πρώτη φορά στον Δήμο Προσοτσάνης.

kdapmain

Ο Δήμος Προσοτσάνης μέσω της Δημοτικής Κοινωφελούς του Επιχείρησης επιχειρεί να ιδρύσει τέσσερα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π) σε Προσοτσάνη, Φωτολίβος, Πετρούσα και Σιταγρούς. Τα ΚΔΑΠ λειτουργούν μετά το σχολικό ωράριο και στόχος τους είναι μέσω εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού να απασχολούν δημιουργικά παιδιά 5 έως 12 ετών. Τα παιδιά κοινωνικοποιούνται και περνούν ευχάριστα τον χρόνο τους με Θέατρο, Μουσική, Ζωγραφική, Χορό, Άθληση, εκπαιδευτικές εκδρομές και πολύ παιχνίδι.

Οι γονείς μπορούν να αφήσουν και να πάρουν τα παιδιά τους από το ΚΔΑΠ ανά πάσα στιγμή, αφού το ωράριο τους δεν είναι δεσμευτικό. Τα ΚΔΑΠ είναι δωρεάν για τα παιδιά και επιχορηγούνται κυρίως με ευρωπαϊκούς πόρους. Η επιλογή των παιδιών γίνεται ΜΟΝΟ κατόπιν ηλεκτρονικής  αίτησης  που κάνουν οι μητέρες ως την 5 Αυγούστου στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr (ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων) όπου αναγράφονται αναλυτικές πληροφορίες. 

Η αίτηση γίνεται με τους κωδικούς του taxisnet και δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργες αλλά και εργαζόμενες μητέρες είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα. Κριτήρια επιλογής είναι το εισόδημα, η εργασιακή και η οικογενειακή κατάσταση.

Όσες μητέρες δυσκολεύονται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση μπορούν να απευθύνονται στα Κ.Ε.Π Προσοτσάνης και Φωτολιβους καθώς και στα Κοινοτικά Καταστήματα Σιταγρών και Πετρούσας.


Ηλεκτρονική υποβολή αιτησεων


 

Ανώτατα επιτρεπτά όρια υπολειμμάτων χλωρικών ιόντων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης

Σάς ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε Κανονισμός (β σχετικό) που καθορίζει προσωρινά ανώτατα επιτρεπτά όρια υπολειμμάτων χλωρικών ιόντων σε τρόφιμα. Τα χλωρικά ιόντα (chlorates) είναι ουσίες που σχηματίζονται ως παραπροϊόν χρήσης χλωριούχων απολυμαντικών στη μεταποίηση τροφίμων και την επεξεργασία του πόσιμου νερού. Οι εν λόγω χρήσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη σημερινή κατάσταση ως προς τα ανιχνεύσιμα υπολείμματα χλωρικών στα τρόφιμα. Το έως τώρα ισχύον ανώτατο όριο ήταν 0,01 mg/kg, ωστόσο, σύμφωνα με τον Κανονισμό (β σχετικό) ακόμα κι αν χρησιμοποιούνται ορθές πρακτικές, δεν είναι επί του παρόντος δυνατό να επιτευχθούν επίπεδα υπολειμμάτων της ουσίας αυτής που να συμμορφώνονται με το ισχύον όριο.

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, η οξεία έκθεση σε χλωρικά ιόντα μέσω της διατροφής δεν υπερβαίνει τη δόση αναφοράς οξείας τοξικότητας. Οι μέσες τιμές έκθεσης όμως μέσω της διατροφής, στις ευρωπαϊκές χώρες, υπερέβαιναν την τιμή ανεκτής ημερήσιας πρόσληψης σε ορισμένες υποομάδες του πληθυσμού, όπως τα βρέφη και τα μικρά παιδιά, με ήπια έως μέτρια έλλειψη ιωδίου (τα χλωρικά ιόντα έχει αποδειχθεί ότι παρεμποδίζουν τη μεταφορά του ιωδίου στον θυρεοειδή αδένα και στο μητρικό γάλα).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (β σχετικό), τα στοιχεία δείχνουν γενικότερη τάση προς τη μείωση των επιπέδων, απ’ όπου διαφαίνεται βελτίωση σε κάποιο βαθμό των μεταποιητικών πρακτικών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση των χλωρικών, των οποίων τα υπολείμματα δεν προέρχονται από τη χρήση φυτοφαρμάκων, αλλά προκύπτουν από τη χρήση τεχνικών με βάση το χλώριο στη μεταποίηση των τροφίμων και την επεξεργασία του πόσιμου νερού, τα ανώτατα επίπεδα θα πρέπει να τεθούν στο «χαμηλότερο επίπεδο που είναι εύλογα εφικτό» και να ακολουθούνται ορθές παρασκευαστικές πρακτικές χωρίς να εμποδίζεται η εξασφάλιση της τήρησης ορθών πρακτικών υγιεινής. Με την προσέγγιση αυτή εξασφαλίζεται ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων εφαρμόζουν μέτρα για την πρόληψη και τη μείωση, όσο το δυνατόν περισσότερο, των επιπέδων χλωρικών ιόντων στα τρόφιμα, αλλά και λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη για τη μικροβιολογική ασφάλεια των τροφίμων.

 


ΑΡΧΕΙΑ


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 

Ο Δήμος Προσοτσάνης συνεπής με την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες την οποία υπέγραψε σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Ισότητας και αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτή, σχετικά με την πολιτική ισότητος, προτίθεται να προβεί στη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στον άρθρο 70 του Ν.3852/2010.

Δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων βάσει του Οδηγού Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Δύο Φύλων του ΥΠ.ΕΣ. τον Οκτώβριο του 2011 και την εγκύκλιο 1)2020, έχουν:

 • Αιρετοί και αιρετές,

 • έναν/μία (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου,

 • έναν/μία (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης,

 • έναν/μία (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/ φεμινιστικού συλλόγου/ φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση σε θέματα της ισότητας των φύλων,

 • δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων.

 


 Οι αιτήσεις των ενδιαφερόµενων θα κατατίθενται στο Γραφείο Δήμαρχου ή ηλεκτρονικά


Έντυπο αίτησης

Ηλεκτρονική αίτηση

 

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση για τη δράση ΕΣΠΑ « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2020-2021».

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση για τη δράση ΕΣΠΑ « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2020-2021».
Από το απόγευμα 17/7 έως 5/8 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στη σελίδα www.eetaa.gr

Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής θα προσφέρει και φέτος υποστήριξη στις μητέρες για την υποβολή των αιτήσεων! Από Δευτέρα 20/7 /2020 θα λάβετε γραπτές οδηγίες και θα μπορείτε να κλείνετε ραντεβού όσες επιθυμείτε στο τηλέφωνο: 2522350187

Η πρόσκληση αναλυτικά : https://www.eetaa.gr/…/16072020_prosklisis_enarmonisi_ada.p…

Οδηγίες συμπληρωσης της αίτησης: https://www.eetaa.gr/…/paidik…/16072020_aithsh_2020_help.pdf

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

Δελτίο Τύπου από ΕΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΜΠΡΑΪΓ»

Με στόχο την πληρέστερη κοινωνική ένταξη των µαθητών µε αναπηρίες όρασης, επανερχόµαστε ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς και παρακαλούµε για την ενηµέρωση των γονέων των ανήλικων µαθητών µε τύφλωση ή/και προβλήµατα όρασης, οι οποίοι απευθύνονται στην υπηρεσία σας ή οι οποίοι εµπίπτουν στις αρµοδιότητές σας για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης στο Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών – ∆ιεύθυνση Θεσσαλονίκης (τέως Σχολή Τυφλών), όπου εκεί λειτουργούν:

 • Ειδικό Νηπιαγωγείο Τυφλών
 • Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Τυφλών
 • Φροντιστηριακή υποστήριξη για µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου µε εξειδικευµένους εκπαιδευτικούς
 • Φιλοξενία και σίτιση των µαθητών που προέρχονται από την επαρχία
 • Αθλητικές δραστηριότητες
 • Τµήµατα µουσικής
 • Εκµάθηση Η/Υ

Σας επισηµαίνουµε ότι οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται είναι δωρεάν καθότι το ίδρυµα της Σχολής Τυφλών (Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, παράρτηµα Θεσσαλονίκης) λειτουργεί ως Ν.Π.∆.∆.

Παράλληλα προσφέρονται µαθήµατα καθηµερινών δεξιοτήτων (µετακίνηση µε το λευκό µπαστούνι, µαγείρεµα κλπ), αυτόνοµη διαβίωση για άτοµα άνω των 18 ετών κ.α.

Εµείς, ως σύλλογος Τυφλών µε τη µακρόχρονη εµπειρία µας και συναναστροφή µε γενιές και γενιές ατόµων µε προβλήµατα όρασης θεωρούµε ότι το πλαίσιο ένταξης σύµφωνα µε το οποίο λειτουργεί η Εκπαίδευση ως σήµερα, είναι µεν προς τη σωστή κατεύθυνση, δυστυχώς όµως δεν είναι το πλέον κατάλληλο για ένα µεγάλο κοµµάτι των Τυφλών µαθητών, οι οποίοι µέσα από όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών Θεσσαλονίκης, θα είχαν καλύτερη τύχη ενώ µε τη συναναστροφή τους µε οµοιοπαθούντα άτοµα και απεγκλωβισµένα από τυχόν υπερπροστατευτικότητα των γονέων θα είναι πιο οµαλή η ανεξαρτητοποίησή και η κοινωνική τους ένταξη.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων Περιχώρας»

Θέμα: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων Περιχώρας».

Ο  Δήμος Προσοτσάνης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη δημοπράτηση του έργου με τίτλο «Βελτίωση κοινοχρήστων χώρων Περιχώρας» με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 11.671,22€ χωρίς Φ.Π.Α. (14.472,31€ με 24% ΦΠΑ).

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14-07-2020 και ώρα 08:00 π.μ., στην έδρα του Δήμου Προσοτσάνης, Χρ. Σακάρη 15, 66200 Προσοτσάνη, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Μη.Μ.Ε.Δ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Επίσκεψη του Υφυπουργού Εσωτερικών Μακεδονίας-Θράκης στο Δήμο Προσοτσάνης

009

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας-Θράκης κ. Θεόδωρος Γ. Καράογλου στο πλαίσιο της περιοδείας του στο Νομό Δράμας, επισκέφτηκε και το Δημαρχείο Προσοτσάνης.

Εκεί τον υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Προσοτσάνης κ. Θεόδωρος Αθανασιάδης μαζί με τους αντιδημάρχους και τους ειδικούς συνεργάτες του δήμου. Στη συζήτηση που ακολούθησε ο Δήμαρχος ενημέρωσε πλήρως τον υφυπουργό για τις ανάγκες και τα προβλήματα της περιοχής, καθώς και για τις δυνατότητες ανάπτυξης στους κλάδους της κτηνοτροφίας, της αγροτικής παραγωγής και του τουρισμού.

Ειδική αναφορά έγινε στη σπουδαιότητα του Σπηλαίου Πηγών Αγγίτη καθώς και στα γραφειοκρατικά προβλήματα που υπάρχουν στο πέτρινο θέατρο στο φαράγγι της Πετρούσας, ζητώντας από τον υφυπουργό να μεσολαβήσει στην επίλυση τους, ώστε σύντομα όλοι οι κάτοικοι του Νομού Δράμας να έχουν ξανά πρόσβαση στον αγαπημένο καλοκαιρινό χώρο πολιτισμού και διασκέδασης.

Στη συνέχεια με προτροπή και συνοδεία του Δήμαρχου, ο υφυπουργός επισκέφτηκε το Φαράγγι Πετρούσας, ώστε να αντιληφθεί με ακρίβεια την κατάσταση και τη σπουδαιότητα του πέτρινου θεάτρου για την ευρύτερη περιοχή της Δράμας. Ο κ. Καράογλου μένοντας έκπληκτος από τις εγκαταστάσεις της περιοχής, δεσμεύτηκε ότι θα πραγματοποιήσει κάποιες συναντήσεις με την Αποκεντρωμένη και με το αρμόδιο Υπουργείο ώστε να παραχωρηθεί στο Δήμο Προσοτσάνης ο απαιτούμενος χώρος από το Δασαρχείο, που θα συμβάλει στην ομαλή λειτουργία του πέτρινου θεάτρου.

Λίγο πριν τη αποχώρηση του υφυπουργού από το Δήμο Προσοτσάνης επισκέφτηκαν την εταιρία Wonderplant οπού και συζητήθηκε η αναγκαιότητα στήριξης των μεγάλων επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Εξωτερικοί απινιδωτές σε 9 σημεία του Δήμου Προσοτσάνης

691421577

Σε μια ευγενική αλλά ταυτόχρονα και ουσιαστική κίνηση προχώρησε η εταιρεία FHL Κυριακίδης δωρίζοντας στον Δήμο της Προσοτσάνης απινιδωτές που θα τοποθετηθούν σε εννέα σημεία τόσο στην έδρα του δήμου όσο και τις κοινότητες. Πρόκειται για απινιδωτές RADIAN HR501 που δωρίστηκαν από την ανώνυμη εταιρεία, η οποία, όπως είναι γνωστό, εδρεύει στο Βιοτεχνικό Πάρκο Προσοτσάνης.

Ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αθανασιάδης, σε δήλωση του ευχαρίστησε από καρδιάς την εταιρεία FHL Κυριακίδης, για το δώρο ζωής προς τους δημότες Προσοτσάνης και εξήρε τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας και δημόσιας υγείας κ. Σαρίδη Αλκη, τόσο για την ιδέα, όσο και για τις καθοριστικές ενέργειες του όλο αυτό το διάστημα, ώστε αυτή η δράση να γίνει πραγματικότητα αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των συνδημοτών μας.

 

Ο δήμος μας αποτελείται από αρκετές κοινότητες αρκετές εκ των οποίων είναι απομακρυσμένες. Σε πρώτη φάση θα επιλεγούν εννέα σημεία σε αγροτικά ιατρεία της περιοχής όπου θα τοποθετηθούν οι απινιδωτές. Ωστόσο, θα προχωρήσει και η εκπαίδευση πολιτών που θα μπορούν να χειρίζονται αυτόν τον εξοπλισμό. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που ο δήμος Προσοτσάνης διαθέτει χρήση απινιδωτών σε δημόσιους χώρους και η ευγενική προσφορά της FHL Κυριακίδης, ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο, εξήγησε ο Δήμαρχος Προσοτσάνης, ο οποίος εξέφρασε και πάλι τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία.

 

Η τοποθέτηση αυτού του εξοπλισμού σε συνδυασμό με την εκπαίδευση πολιτών στον χειρισμό τους μπορεί να σώσει ζωές και αυτό είναι πολύ σημαντικό επεσήμανε ο κ. Θ. Αθανασιάδης.

 

Καλοκαίρι στον θερινό κινηματογράφο «Αλέξανδρο»

Το DISFF 2020, επιστρέφει με ανακούφιση στον φυσικό του χώρο, το σινεμά, μετά από μήνες περιοριστικών μέτρων και αποζημιώνει το σινεφίλ κοινό με μια σειρά επιλεγμένων Σαββατιάτικων προβολών στο νέο θερινό κινηματογράφο που εγκαινιάζεται αυτές τις μέρες στην Δράμα.

Ο θερινός κινηματογράφος Αλέξανδρος, στημένος σε μια όαση πράσινου στην καρδιά της πόλης, θα αποτελέσει και τον Σεπτέμβριο έναν νέο πόλο εκδηλώσεων για το Φεστιβάλ.

Από το Σάββατο 4 Ιουλίου και έως τα τέλη Αυγούστου, το Φεστιβάλ Δράμας, ξεκινά στον «Αλέξανδρο» τις προφεστιβαλικές του εκδηλώσεις και υπόσχεται ένα πρόγραμμα με μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες που περιλαμβάνει από το Suntan του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου με τον Μάκη Παπαδημητρίου, μέχρι το πρόγραμμα «Το Φεστιβάλ Δράμας 2019 επιστρέφει». Και από το πολυβραβευμένο Supa Modo για παιδιά και νέους που χειρίζεται με υποδειγματικό τρόπο ένα σκληρό θέμα, μέχρι τις μεγάλους μήκους ταινίες του Γιάννη Σακαρίδη Πλατεία Αμερικής και Wild Duck -μια καλή ευκαιρία για το κοινό της Δράμας να γνωρίσει το έργο του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ.

Προφυλαχθείτε από τα κουνούπια – Προφυλαχθείτε από τον ιό του Δυτικού Νείλου

highlight wnv 754x450

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ενημερώνει ότι -καθώς ξεκίνησε η περίοδος κυκλοφορίας των κουνουπιών- θα πρέπει να λαμβάνετε μέτρα για να προφυλάσσεστε από τα κουνούπια, ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν τα έτη 2010-2014 και 2017-2018 σε πολλές περιοχές της χώρας μας, σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες. Μάλιστα, κατά την περσινή περίοδο 2018, υπήρξε ιδιαιτέρως πρώιμη έναρξη της κυκλοφορίας του ιού και αυξημένος αριθμός κρουσμάτων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στη χώρα μας, με την εμφάνιση ανθρώπινων περιστατικών από τα τέλη Μαΐου 2018 (που σημαίνει ότι οι πρώτοι ασθενείς τσιμπήθηκαν κατά το δεύτερο 15νθήμερο του Μαΐου).

Η εμφάνιση περιστατικών λοίμωξης από τον ιό σε ετήσια σχεδόν βάση υποδηλώνει ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει εγκατασταθεί στη χώρα μας. Ως εκ τούτου, είναι πιθανή και αναμενόμενη η επανακυκλοφορία του ιού και η εμφάνιση περιστατικών στη χώρα μας και κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης 2019, τόσο σε γνωστές όσο και σε νέες περιοχές.

Υπενθυμίζουμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών. Τα κουνούπια μολύνονται όταν τσιμπούν μολυσμένα πτηνά (ορισμένα είδη κυρίως άγριων πτηνών), που αποτελούν τη βασική δεξαμενή του ιού στη φύση. Οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί θεωρείται ότι δε μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια.

Η πλειοψηφία των ατόμων που μολύνονται από τον ιό δεν αρρωσταίνουν καθόλου ή παρουσιάζουν μόνο ήπια νόσο, ενώ πολύ λίγα άτομα (λιγότερα από 1%) εμφανίζουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει το νευρικό σύστημα (εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή παράλυση). Στη σοβαρή νόσο, η ανάρρωση μπορεί να καθυστερήσει ή ακόμη να συμβούν μόνιμες νευρολογικές βλάβες ή και -σε μικρό ποσοστό- θανατηφόρος κατάληξη. Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 50 ετών) κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά καθώς και άτομα με ανοσοκαταστολή και χρόνια υποκείμενα νοσήματα.

Καθώς η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι περιοχές που (πιθανά) θα κυκλοφορήσει ο ιός δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια. Ως εκ τούτου, ο ΕΟΔΥ συνιστά να τηρείτε τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών. Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα πρέπει να παίρνουν τα μέτρα τους με ιδιαίτερη συνέπεια.

Με στόχο την προφύλαξή σας από τα κουνούπια, ο ΕΟΔΥ συνιστά:

 • Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος και περιβάλλοντος (σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης), κατάλληλα (μακριά) ρούχα, σήτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά/ ανεμιστήρες.
 • Μην αφήνετε στάσιμα νερά πουθενά, μέσα και έξω από το σπίτι σας, στα μπαλκόνια, στην αυλή, στο χωράφι σας (έτσι, βοηθάτε ουσιαστικά τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης στην καταπολέμηση των κουνουπιών).

Περισσότερες πληροφορίες για τον ιό του Δυτικού Νείλου και για τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ https://eody.gov.gr/disease/ios-toy-dytikoy-neiloy/ , όπως και -εφόσον παρουσιασθούν κρούσματα- εβδομαδιαίες εκθέσεις με τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα, καθόλη την περίοδο μετάδοσης.


Πληροφορίες:

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης 36.500 Ανέργων μέσω του ΟΑΕΔ

Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 8 μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων». Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔεγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείςεγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔάνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόνταεγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετώνεγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔεγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Το Mobile School στο Δήμο Προσοτσάνης

mobile van

Ο Δήμος Προσοτσάνης φιλοξενεί, για τον μήνα Ιούλιο, το Mobile School της Ένωσης Κυριών Δράμας. Δημιουργική απασχόληση ευαισθητοποίηση και ψυχαγωγία για παιδιά 4-17 ετών

Το Mobile School είναι ένα εργαλείο μη τυπικής εκπαίδευσης που έχει στόχο να κινητοποιήσει παιδιά και γονείς ώστε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της σχολικής διαρροής. Παράλληλα συμμετέχει σε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και οργανώνει εργαστήρια ενημέρωσης σε δημόσιους χώρους, με στόχο την ευαισθητοποίηση παιδιών και εφήβων, από 4 έως 17 ετών, σε ζητήματα που σχετίζονται με την παιδική προστασία και με θεματικές όπως τα δικαιώματα των παιδιών, ο ρατσισμός, η παιδική εργασία, η βία.

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος περιλαμβάνουν λεξιλόγιο, ανάγνωση, αριθμητική, όλα σε πλαίσια μη τυπικής μάθησης, παιχνίδι, δημιουργική απασχόληση και συζήτηση για κοινωνικά ζητήματα, εστιασμένα σε διαπροσωπική επικοινωνία. Μια ομάδα από ειδικά εκπαιδευμένους εθελοντές από διάφορες ειδικότητες, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί, πραγματοποιούν επιτόπιες streetwork παρεμβάσεις,

O Δήμος Προσοτσάνης αντιλαμβανόμενος τη σπουδαιότητα του έργου, ανέλαβε την πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την Ένωση Κυριών Δράμας, η οποία είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου για την ευρύτερη περιοχή, να φιλοξενήσει το Mobile School στην περιοχή μας κατά τη διάρκεια του Καλοκαιριού. Δίνεται έτσι η δυνατότητα σε παιδιά να απασχοληθούν δημιουργικά και ευχάριστα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών.

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, για το μήνα Ιούλιο, το Mobile School θα βρίσκεται κατά τις πρωινές ώρες σε κεντρικά σημεία των τοπικών κοινοτήτων, και θα υποδέχεται τα παιδιά που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις δράσεις.


 Το Mobile School θα βρίσκεται στις Τοπικές Κοινότητες με το εξής πρόγραμμα:

 • Φωτολίβος, Πεζόδρομος Τρίτη 30 Ιουνίου και Τρίτη 13 Ιουλίου στις 10:30 π.μ
 • Προσοτσάνη, Πλατεία Πέμπτη 2 και Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 10:30 π.μ.
 • Πετρούσα, Πλατεία Τρίτη 7 και Τρίτη 21 Ιουλίου στις 10:30 π.μ.
 • Σιταγροί, Πάρκο Πέμπτη 9 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στις 10:30 π.μ.
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr