ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΛΙΟΙΥ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΛΙΟΙΥ 2019

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Π.Δ. 56/2019, (ΦΕΚ 97 Α΄/11-06-2019) «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής».

 2. Τις διατάξεις 51-55 του Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57 Α’/15-3-12) «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών», όπως έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

 3. Τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012.

 4. Την με αριθμ. πρωτ. 46113/18-06-2019 Εγκύκλιο 57 και την με αριθμ. πρωτ. 46115/18-06-2019 Εγκύκλιος 58 του Υπουργείου Εσωτερικών.

 5. Το με αριθμ πρωτ. 45112/13-06-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

 6. Την με αριθμ. 19/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας

 7. Την αριθ.105902/3757/20-6-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

Η Ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα διεξαχθεί την Κυριακή 7 Ιουλίου 2019.

Η Ψηφοφορία αρχίζει στις 7:00 και λήγει στις 19:00.

Τα εκλογικά τμήματα, οι Έδρες και τα καταστήματα ψηοφοριάς όπως αυτά καθορίστηκαν με την ανωτέρω σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. του Δήμου μας είναι τα παρακάτω:

Διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη νέων μελών, που θα συμμετέχουν στις προμνημονευόμενες Επιτροπές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

 1. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')

 2. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 3. Την υπ’ αριθμ. 159/03-05-2019 απόφαση Δημάρχου Προσοτσάνης σχετικά με την αποδοχή παραίτησης , του υπαλλήλου του Δήμου, Γιάντσιου Δημητρίου , για λόγους συνταξιοδότησης.

 4. Την υπ αριθμ. 794/2016 απόφαση Δημάρχου Προσοτσάνης σχετικά με τον ορισμό μελών Επιτροπής παραλαβής στο πλαίσιο των δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος « Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για του Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» , έπειτα και της 213/2015 απόφαση (ΑΔΑ Ω82ΤΩΞΖ-1Χ2) του ΔΣ του Δήμου Προσοτσάνης .

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20.

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ: www.yen.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από 11-6-2019. Όλοι οι υποψήφιοι από την 11-6-2019 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Παραρτήματος ΣΤ της Προκήρυξης Διαγωνισμού. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ (Παράρτημα Δ) κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησή τους.

Δείτε το έγγραφο

Πρόσκληση του Δημάρχου Προσοτσάνης για την κατανομή των χώρων προβολής κατά την προεκλογική περίοδο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

για την κατανομή των χώρων προβολής κατά την προεκλογική περίοδο

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης,

έχοντας υπ’όψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 2 και 115 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 4555/18 και του Ν. 4604/19 και ισχύουν.

2. Το περιεχόμενο της υπ’αρίθμ. 14473/11.04.2012 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

3. Το περιεχόμενο του αριθμ. 45516/14-6-2019 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

Καλεί

τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που μετέχουν στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 7-7-2019, σε κοινή σύσκεψη, την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 12.30 μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του σχετικά με τον δασικό χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Δράμας

ΘΕΜΑ: Δεύτερη τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 16034/19.10.2018 απόφασης «Ανάρτηση του δασικού χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Δράμας, εξαιρουμένων των Προκαποδιστριακών ΟΤΑ Δράμας, Κεφαλαρίου, Καλαμπακίου, Καλαμώνος, Αγίου Αθανασίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου, (60 συνολικά)».

Έχοντας υπόψη :
1. Την 16034/19.10.2018 απόφαση της Διευθύντριας Δασών Δράμας (ΑΔΑ: 6Β1ΨΟΡ1Υ-ΚΝΚ)
2. Την παράγραφο 1 του άρθρου του ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α ́ 17).
3. Το άρθρο 12 του ν. 4606/2019 «Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α ́57).

Αποφασίζουμε
1. Τροποποιούμε την 16034/19.10.2018 όμοια κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής: «Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου των αναρτημένων κατά τα προηγούμενα δασικών χαρτών, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει στις 2 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή». Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 28 η Ιουνίου 2019 ημέρα Παρασκευή και αφορά τόσο τους διαμένοντες στο εσωτερικό της χώρας, όσο και αυτούς που κατοικούν στο εξωτερικό.
2. Κατά τα λοιπά η με αριθμό 16034/19.10.2018 απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.

Δείτε το έγγραφο

Αποδοχή παραίτησης Συμβούλου Τοπικής Κοινότητας Φωτολίβους

ΘΕΜΑ: Αποδοχή παραίτησης Συμβούλου Τοπικής Κοινότητας Φωτολίβους.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Έχοντας υπόψη:

 1. Την αριθ.22/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας, περί επικύρωσης των γενικών αποτελεσμάτων των εκλογών της 18ης και της 25ης Μαϊου 2014 και ανακήρυξης των δημοτικών συμβούλων και των συμβούλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Προσοτσάνης (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014 – 31η Αυγούστου 2019)

 2. Την αριθ.43/30565/6-8-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων»

 3. Την από 31-5-2019 έγγραφη δήλωση-υποβολή παραίτησης του κ.Γιαννούλη Θεόφιλου του Γεωργίου, συμβούλου της Τοπικής Κοινότητας Φωτολίβους (αριθ.πρωτ. 6044/31-5-2019)

 4. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 55 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκ/νης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 125 και 134 παρ. 5, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄/7-06-2010)

 2. Την με αριθμ. 97/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης με την οποία

καταρτίζει Πίνακα και συντάσσει Πράξη Γενικών Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας και ορίζει επαναληπτική ψηφοφορία την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ης ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

 

Καταρτίζει, μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων όλων των εκλογικών τμημάτων του Δήμου Προσοτσάνης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, τον παρακάτω

ΠΙΝΑΚΑ

αποτελεσμάτων των Δημοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για τη διαπίστωση της εκλογικής δύναμης του καθενός συμμετέχοντος σ' αυτές συνδυασμού και την ανάδειξη των πλειοψηφησάντων εξ αυτών, υποψηφίων δημάρχων

Το 3ο βραβείο του 3ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «Ποντιακός Ελληνισμός» στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Προσοτσάνης για το τραγούδι «Τα δάκρυα του παππού»

ATT00024Το 3ο Βραβείο στην κατηγορία «Τραγούδι» κατάφεραν να αποσπάσουν οι μαθητές της Β΄1 τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης με τη συμμετοχή τους στον 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Ποντιακός Ελληνισμός, μνήμες και όνειρα, παρελθόν, παρόν και μέλλον».

Οι μικροί μαθητές και οι μαθήτριες, με την καθοδήγηση της δασκάλας τους κ. Ψωμά Στυλιανής και του μουσικού του σχολείου τους κ. Βασιλειάδη Ευάγγελου, συμμετείχαν στον εν λόγω διαγωνισμό με το τραγούδι τους «Μνήμες: Τα δάκρυα του παππού».

Το τραγούδι αναφέρεται στον καημό ενός πόντιου παππού και της γυναίκας του, καθώς αυτοί θυμούνται τις χαμένες πατρίδες και τον ξεριζωμό τους από τον Πόντο και θρηνούν, αλλά, όμως, ποτέ δεν λησμονούν την πλούσια ποντιακή παράδοση που τους ανέθρεψε και τους καθοδήγησε σε κάθε βήμα της νέας ζωής τους στην Ελλάδα, αντίθετα επιμένουν να τη διατηρούν με κάθε τρόπο στην καθημερινότητά τους. Οι στίχοι του τραγουδιού που δημιούργησε η κ. Ψωμά και «έντυσε» μουσικά ο κ. Βασιλειάδης πάντα σε συνεργασία με τα ίδια τα παιδιά, είναι χαρακτηριστικοί:

Πρόγραμμα ψηφοφορίας για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές Της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΤΗΣ 26ης ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ 2ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις

α) των άρθρων 1 και 3 παρ.8 του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 89Α’).

β) τις διατάξεις των άρθρων 39, 51-55 του Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57 Α’/15-3-12) «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»

γ) το Π.Δ. 38/2019, (ΦΕΚ 64 Α΄/24-04-2019) «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

δ) τις με αριθμ. 29745/19-4-2019 (ΦΕΚ 1366 Β΄) και 33697/3-5-2019 (ΦΕΚ 1501 Β΄), Υπουργικές Αποφάσεις.

ε) του ν. 1427/1984 (Α΄ 40) «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους Έλληνες που διαμένουν ή θα βρίσκονται την ημέρα των εκλογών σε ένα από τα λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση για τον εορτασμό της μάνας από τον Μουσικοχορευτικό Σύλλογο Προσοτσάνης «ο Μέγας Αλέξανδρος»

giortimiteras2019 16Το απόγευμα της Κυριακής 12 Μαΐου 2019 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Προσοτσάνης πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση για τον εορτασμό της μάνας από τον Μουσικοχορευτικό Σύλλογο Προσοτσάνης «ο Μέγας Αλέξανδρος». Το θέμα της φετινής εκδήλωσης ήταν: «Οι μάνες της Μακεδονίας», αφιερωμένη στις μακεδονίτισσες μάνες που καταγράφηκαν στην ιστορία για τον ηρωισμό τους. Με ιδιαίτερη συγκίνηση το κοινό παρακολούθησε τη σχετική ομιλία από τον χοροδιδάσκαλο κ. Γιώργο Τσακμάκη.

Το παραδοσιακό σχήμα του Συλλόγου έπαιξε και τραγούδησε τρία γνωστά τοπικάτραγούδια αφιερωμένα στη μάνα. Στη μακεδονική λύρα ο Γλάβας Αθανάσιος, στους νταχαρέδες ο Μαρούσης Εμμανουήλ, η Παπάζογλου Καλλιόπη και η Σεβδίλη Αβραμίνα, ενώ στο τραγούδι η Γρηγοριάδου Άρτεμης και η Γεωργίτσα Κωνσταντ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ανακοινώνεται ότι από την 10η Μαΐου έως και 31η Μαΐου 2019 οι Παιδικοί Σταθμοί του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης θα δέχονται αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής των νηπίων για το σχολικό έτος 2019-2020.

Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Δικαίωμα φιλοξενίας έχουν τα παιδιά ακόμη και εάν δεν έχουν αποκτήσει την αυτονομία τους ως προς την ατομική τους υγιεινή.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Παιδικό Σταθμό που θα φοιτήσει το νήπιο. Τα έντυπα αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών διατίθενται σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς και στην ιστοσελίδα του Νομικού μας Προσώπου στη διεύθυνση: https://npdd.eu

Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λπ. των συνδυασμών κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών του Μαΐου 2019

KYA 27212/11.04.2019 (ΦΕΚ 1305/16.04.2019 τεύχος B’)

Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λπ. των συνδυασμών κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών του Μαΐου 2019, για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών καθώς και άλλων λεπτομερειών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:
1. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).
2. Του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές».
3. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 89).
4. Της παρ. 4 του άρθρου 6 και της παρ. 6 του άρθρου 46 του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης... Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 133).

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διεθνές τουρνουά PROSOTSANI TROPHY 2019

PROSOTSANI TROPHY 2019

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ

trophy

 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διεθνές τουρνουά αναπτυξιακών ηλικιών με την επωνυμία "PROSOTSANI TROPHY 2019" στο οποίο συμμετείχαν συνολικά 17 ομάδες, 11 αγοριών και 6 κοριτσιών στην κατηγορία Κ15.

Το τουρνουά διοργάνωσαν για 3η συνεχόμενη χρονιά ο δήμος Προσοτσάνης σε συνεργασία με τον Α.Ο. Προσοτσάνης από 20 έως 24 Απριλίου.

Γιορτή χειροσφαίρισης για ένα τετραήμερο στο κλειστό γυμναστήριο Προσοτσάνης με τα παιχνίδια να ξεκινάνε το πρωί και να τελειώνουν αργά το βράδυ. Τα παιδιά παρουσίασαν όμορφο θέμα με το παιχνίδι τους, αποζημιώνοντας τους θεατές.

Ευχαριστούμε θερμά τον Ερυθρό Σταυρό και όλους όσους συντέλεσαν για την άψογη διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Μεγάλες διακρίσεις για τον Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ "ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ"

2 χρυσά μετάλλια κατέκτησαν οι αθλητές του Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ "ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ", Τασχουνίδου Ιωάννα και Δικμάνης Νικόλαος, στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ, που διεξήχθη στις 3-4 Απριλίου στην Καρδίτσα και κατάφεραν να μοριοδοτηθούν για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το 3ο βραβείο κέρδισε το 3ο Δημοτικό Σχολείο Προσοτσάνης στον Μαθητικό Διαγωνισμό «Η Μάχη των Οχυρών»

003Το 3ο Βραβείο στον 5ο Μαθητικό Διαγωνισμό «Η Μάχη των Οχυρών», στην κατηγορία «Τρισδιάστατες Κατασκευές», κατόρθωσαν να κερδίσουν οι μαθητές της Ε΄ τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης, κατασκευάζοντας, με την καθοδήγηση της δασκάλας τους κ. Βασιλειάδου Σταυρούλας, μια τρισδιάστατη αναπαράσταση του περίφημου Οχυρού «Λίσσε»!

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον Οκτώβριο του 2018 και υλοποιήθηκε – με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας - στους Νομούς Σερρών, Θεσσαλονίκης, Δράμας, Ξάνθης και Καβάλας, υπό την οργανωτική ευθύνη του «Συνδέσμου Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη» και σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Π/Ε & Δ/Ε του Ν. Σερρών.

Ο διαγωνισμός – στον οποίο συμμετείχαν μαθητές Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων από τους προαναφερόμενους Νομούς – είχε σκοπό να παροτρύνει τους μαθητές να γνωρίσουν την τοπική και εθνική ιστορία της πατρίδας μας, δημιουργώντας ποιήματα, διηγήματα, τρισδιάστατες κατασκευές και ταινίες μικρού μήκους με θέμα τη Μάχη των Οχυρών.

Πρόσκληση Δημάρχου για την κατανομή των χώρων προβολής κατά την προεκλογική περίοδο

thyreos

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

για την κατανομή των χώρων προβολής κατά την προεκλογική περίοδο

 

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

έχοντας υπ’όψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3463/06

 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 22 του Ν. 3202/03 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3023/02 ΦΕΚ 146 Α΄) όπως αυτό ισχύει.

 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 4555/18 και του Ν. 4604/19 και ισχύουν.

 5. Το περιεχόμενο της αριθμ. 12 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών (ΑΔΑ: 65ΦΔ465ΧΘ7-5ΟΕ).

Καλεί

τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που μετέχουν στις επικείμενες εκλογές του Μαϊου 2019 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τους επικεφαλείς των συνδυασμών υποψηφίων δημάρχων, υποψηφίων περιφερειαρχών ή εκπροσώπων τους, σε κοινή σύσκεψη την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00 μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Ολοκλήρωση του διαγωνισμού "Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής"

mathimatikaΗ “γιορτή” μας για τα “Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής”, ολοκληρώθηκε!

Εκ μέρους και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καθώς και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, η Διεύθυνση και οι Εκπαιδευτικοί του 3ου Δημ. Σχολείου Προσοτσάνης και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Σχολείου εκφράζουμε τις θερμότατες ευχαριστίες μας προς όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό “Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής”!

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Απριλίου στο 3ο Δ.Σ. Προσοτσάνης με τη συμμετοχή 51 μαθητριών και μαθητών της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης από 14 Δημοτικά Σχολεία του Νομού μας. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους σε μια δοκιμασία που σκοπό είχε την καλλιέργεια της μαθηματικής και της κριτικής σκέψης, την ανάδειξη νέων μαθηματικών ταλέντων, την ανακάλυψη της ομορφιάς και της χρησιμότητας των μαθηματικών αλλά και τη διασκέδαση των παιδιών μέσω απλών, καθημερινών μα και έξυπνων και ευχάριστων προβλημάτων και καταστάσεων τα οποία, συχνά, απαιτούν – “στη φύση και στη ζωή” - την επιτυχημένη απάντησή μας.

Τα γραπτά των μαθητών που πήραν μέρος στο διαγωνισμό ήδη διορθώνονται από έμπειρους εκπαιδευτικούς και σύντομα – πριν από τις διακοπές του Πάσχα - οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες θα ενημερωθούν, μέσω των Διευθύνσεων των σχολείων τους, για τις επιδόσεις τους. Όλοι οι συμμετέχοντες θα επαινεθούν ηθικά για τη συμμετοχή και τη διάκρισή τους!

Σας ευχαριστούμε παιδιά για τη συμμετοχή σας!

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr