Ανακοίνωση για ανανέωση αδειών πωλητών λαϊκών αγορών μέχρι 31.03.2018

thyreos

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Προσοτσάνης, στα πλαίσια του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,

καλεί

Α.επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που δεν έχουν ανανεώσει την άδειά τους μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4497/17 (ημερομηνία δημοσίευσης: 13.11.2017), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων,

Β. κατόχους επαγγελματικών αδειώνστάσιμουκαι πλανόδιου εμπορίου που δεν έχουν ανανεώσει τις άδειές τους βάσει του ν. 4264/2014,

όπως προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα και στο γραφείο Καταστημάτων (Τμήμα εσόδων) με τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να θεωρήσουν τις άδειες έως τις 31 Μαρτίου2018:

α. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι:

αα) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά από τη χονδρική πώληση των πωλούμενων προϊόντων, δεν υπερβαίνει το 15% του ετήσιου τζίρου τους και τα εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή, δεν υπερβαίνουν το 40% του ποσού του κατωφλίου της φτώχειας, μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, που αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά, όπως αυτό δημοσιεύεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ..

ββ) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38, και

γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα,

β. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21,

γ. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,

δ. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή του ημερήσιου τέλους προσέλευσης στις λαϊκές αγορές,

ε. κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β'1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (παρ. 1 άρθρο 22 Ν.4497/17)

στ. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Για τη θεώρηση της άδειας ο επαγγελματίας καταθέτει υπέρ του Δήμου παράβολο ύψους δεκαπέντε ευρώ (15 €)

Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω ημερομηνίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα αδειοδοτήσεων του Δήμου Προσοτσάνης

 

Ανακοίνωση ανάθεσης υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής

thyreos

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα: «Διοργάνωση Συναντήσεων - Ημερίδων (περιλαμβάνει μεταφορά - διαμονή) στα πλαίσια του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the development of cultural and natural sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο “INTEGRA_TOUR”»

Ο Δήμος Προσοτσάνης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης συναντήσεων - Ημερίδων (περιλαμβάνει μεταφορά - διαμονή) σε ταξιδιωτικό πρακτορείο προϋπολογισμού 500,00 ευρώ (με 24% Φ.Π.Α.) στα πλαίσια του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the development of cultural and natural sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο “INTEGRA_TOUR”» που θα λάβουν χώρα στις 19-20/03/2018 στο Δήμο Τσεπελάρε της Βουλγαρίας.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΙΔΙΑΝ ΧΡΗΣΗ

anakoinwsh2

Αγαπητοί καλλιεργητές σας ενημερώνουμε ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4351/2015 (Α΄164) κάθε φυσικό ή

νομικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ΜΑΑΕ επιτρέπεται να αποκτήσει από άλλα κράτη – μέλη πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτών (σπόρους, μοσχεύματα άριζα- έρριζα) αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της δικής του αγροτικής εκμετάλλευσης (και όχι για εμπορία).

Προϋποθέσεις για την απόκτηση του πολλαπλασιαστικού υλικού αυτής της μορφής:

Μαθήματα Ελαιοκομίας - 5, 6 και 7 Μαρτίου 2018

dimitra logo

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε ελαιοπαραγωγούς, διοργανώνει ο ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», σε συνεργασία με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, στη Δράμα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθήματα Ελαιοκομίας», θα διεξαχθεί στις 5, 6 και 7 Μαρτίου, στην κεντρική αίθουσα διαλέξεων - προβολών του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας (πρώην ΚΕΓΕ), από τις 09:30π.μ. ως τις 13:30μ.μ. και είναι συνολικής διάρκειας 12 ωρών.

Οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση, θα παρακολουθήσουν μαθήματα σχετικά με την θρέψη-λίπανση της ελιάς, τους εχθρούς και ασθένειες της ελιάς και τον τρόπο αντιμετώπισής τους, την μεταποίηση του ελαιοκάρπου, τον ποιοτικό έλεγχο του ελαιολάδου καθώς και τα συστήματα ποιότητας λαδιού και ελιάς, ενώ το πρόγραμμα συμπληρώνεται με την ενότητα κλάδεμα ελαιοδέντρων στο οποίο περιλαμβάνεται θεωρία αλλά και πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων στο κλάδεμα της ελιάς.

Εισηγητές του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι οποίοι θα προσφέρουν αφιλοκερδώς τις γνώσεις τους, είναι οι γεωπόνοι, Μυστακίδης Ζαφείρης, πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ανατ. Μακεδονίας, Μπούντας Κων/νος, πρώην Δ/ντης ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Κομοτηνήςκαι Μαυρογένη Θεοδώρα, γεωπόνος-επιστήμης & τεχνολογίας τροφίμων της επιχείρησης “AmfipOlive”.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον προϊστάμενο του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας, κ. Αναστασιάδη Άνθιμο, στο τηλέφωνο 2521058175 και στο email: drogeeka@otenet.gr

Κανονισμός λειτουργίας υπαίθριων αγορών

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 14/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Προσοτσάνης στην 1η / 29-01-2018 τακτική συνεδρίαση του, έλαβε την υπ΄αριθμ. 14/2018 απόφαση του με θέμα « Κανονισμός Λειτουργίας υπαίθριων αγορών (Ν.4497/2017).

Με την εν λόγω κανονιστική απόφαση το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω :

Άρθρο 1°

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

α)Η λαϊκή αγορά της ΔΚ Προσοτσάνηςθα λειτουργεί κατά μήκος των οδών α),Αριστείδη Παπαδάκη, Αντιδημάρχου Π.Τσαλίκη, Αριστείδη Παπαδάκη και στην πάροδο Αριστείδη Παπαδάκη που διχοτομεί το Ο.Τ.145, κάθε Σάββατο.

β) Η λαϊκή αγορά της Τ.Κ Φωτολίβους του Δήμου Προσοτσάνης θα συνεχίσει να λειτουργεί στον πεζόδρομο, συνοδευόμενου και από τον ακάλυπτο χώρο της νότιας πλευράς του σιδηροδρομικού σταθμού κάθε Τρίτη.

Άρθρο 2°

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Παραγωγοί

Τα προϊόντα που δύνανται να διαθέτουν οι παραγωγοί και τα οποία πρέπει να είναι αποκλειστικά δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας, και να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, όπως ορίζονται κάθε φορά στην κείμενη εθνική και ενωσιακήνομοθεσία

Επαγγελματίες Πωλητές

Οι κατέχοντας άδειες επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

Άρθρο 3°

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής στη λαϊκή αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης –Φωτολίβους τουΔήμουΠροσοτσάνης έχουν όσοι είναι κάτοχοι παραγωγικής ή επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών, που έχει εκδοθεί από το Δήμο μόνιμης κατοικίας τους και η τοποθέτηση αυτών έγινε σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του Ν. 3397/2017 (ΦΕΚ 171Α΄).

Άρθρο 4°

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α. Στους χώρους που θα λειτουργεί η λαϊκή αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων οι οποίες για την λαϊκή αγορά της Δ.Κ Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης έχουν οριστεί σε εκατόν δέκα (110).

Β. . Στους χώρους που θα λειτουργεί η λαϊκή αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων οι οποίες για την λαϊκή αγορά της Τ.Κ Φωτολίβους του Δήμου Προσοτσάνης έχουν οριστεί σε εκατό (100).

Άρθρο 5°

ΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

1.Οι Δήμαρχοι υποχρεούνται να παρέχουν κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς όλης της χώρας θέσεις στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους.

2. Κάθε λαϊκή αγορά χωρίζεται σε τομέα παραγωγών πωλητών και σε τομέα επαγγελματιών πωλητών.

Ο τομέας των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών διακρίνεται σαφώς με κάθε πρόσφορο τρόπο από τον τομέα των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.Την ευθύνη υλοποίησης της ανωτέρω διάκρισης έχει η κατάτόπον αρμόδια Περιφέρεια.

Άρθρο 6°

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

1. Όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά θα υποχρεούνται να εφοδιαστούν με πάγκους – πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου και υλικού και χρώματος διαφορετικού, ανάλογα με την ιδιότητα. (άρθρο 31 του Ν. 4497/2017). Οι παραγωγοί πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος πράσινου ελάχιστων διαστάσεων 1 x 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ. Οι επαγγελματίες πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος μπλε ελάχιστων διαστάσεων 1 x 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» ή «ΕΜΠΟΡΟΣ» .

Άρθρο 7ο

Τα αυτοκίνητα των πωλητών (φορτηγά) πρέπει να σταθμεύουν υποχρεωτικά εκτός του χώρου της λαϊκής

αγοράς.

Άρθρο 8°

ΈΛΕΓΧΟΣ

1. Με ευθύνη του Δήμου Προσοτσάνης , σε κάθε λαϊκή αγορά τοποθετείται περίπτερο (κιόσκι) στο οποίο αναρτάται η κάτοψη της λαϊκής αγοράς, στην οποία εμφανίζονται οι τομείς κατ’ είδος προϊόντων. Τοποθετούνται, επίσης, δελτία και κυτίο παραπόνων.

2. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, υπάλληλος του Δήμου Προσοτσάνης , τον οποίο ορίζει ο Δήμαρχος, ελέγχει το χώρο της λαϊκής αγοράς και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της. Οι επόπτες ελέγχουν τις προσκομιζόμενες ποσότητες και την ορθή τήρηση του Βιβλίου διακινούμενων Ποσοτήτων, τους προσερχόμενους πωλητές και αυτούς, οι οποίοι απουσιάζουν, καταγράφουν τις κενές θέσεις και ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία.

Καθορισμός τέλους χρήσης των θέσεων

(Ημερήσιο Δικαίωμα Προσέλευσης)

Το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του ημερήσιου τέλους συμμετοχής καθορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 36 του Ν. 4497/2017).

Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, για τους οποίους με βάση τα αναφερόμενα στην άδειά του είναι υπόχρεος, συνεπάγεται την αναστολή ισχύος της άδειας για τις λαϊκές αγορές για τις οποίες δεν έχει καταβληθεί το τέλος.

Άρθρο 10

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Α) Έλεγχος για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος

Οι κυρώσεις που επιβάλλονται από το Δήμο Προσοτσάνης μπορεί να είναι: αα) η απλή σύσταση σε συμμόρφωση, ββ) η επιβολή χρηματικού προστίμου έως και 1.000 ευρώ και γγ) η ανάκληση της άδειας μέχρι ένα (1) μήνα. Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 54 του Ν. 4497/2017 δεν είναι αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας.

Β)Κυρώσεις

………6. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση έλλειψης αδείας, για όλες τις κατηγορίες υπαίθριου εμπορίου μειώνονται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ, εάν ο διοικούμενος προσκομίσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στην ελεγκτική υπηρεσία έντυπο αδείας εν ισχύ κατά το χρόνο βεβαίωσης της παράβασης.

Άρθρο 11°

Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης.

Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους (πωλητές του Δήμου).

Άρθρο 12°

Το Δημοτικό Συμβούλιο, δύναται με αποφάσεις του να τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό για την αντιμετώπιση τυχόν δυσλειτουργιών της λαϊκής αγοράς.

Η κανονιστική αυτή απόφαση εκδίδεται και θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ΔΚΚ(Ν.3463/2006).

 

Κανονισμός λειτουργίας υπαίθριων αγορών

 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr