Ο Δήμος Προσοτσάνης ματαιώνει τις εκδηλώσεις της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας.

Ο Δήμος Προσοτσάνης εναρμονιζόμενος με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που εξέδωσαν τα Υπουργεία Υγείας, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη για τον κορονοϊό, αποφάσισε να ματαιώσει όλες τις αποκριάτικες εκδηλώσεις του τριημέρου της Αποκριάς όπως συμβαίνει σε όλη τη χώρα.

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης, Θεόδωρος Αθανασιάδης δήλωσε σχετικά: «Με αίσθημα ευθύνης έναντι των δημοτών, των επισκεπτών και για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, αποφασίζουμε να ματαιωθούν όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις για την Αποκριά και την Καθαρά Δευτέρα, σε ολόκληρο το Δήμο. Δεν μας είναι ευχάριστο, αλλά πρέπει να συμμορφωθούμε, εφαρμόζοντας την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, λόγω άμεσου κινδύνου, σύμφωνα με τη εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID19. Επισημαίνουμε δε, ότι θα πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί και να επιδείξουμε ψυχραιμία.»

Καθορισμός Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου: «Προσαρμογή των έξι Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στις διατάξεις του π.δ.99/2017

Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του ΔΣ:

Την εισήγηση της Προϊσταμένης Προσχολικής Αγωγής περί:

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Παιδικών Σταθμών το διάστημα εκτέλεσης των εργασιών για την προσαρμογή τους στο Προεδρικό Διάταγμα 99/2017 και μέχρι την ολοκλήρωσή τους».

Σύμφωνα με το αριθμ. 7968/5-2-2019 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Επιχορήγηση Δήμων και των νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017».

Το έργο θα υλοποιηθεί στους έξι Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, Α ΄ και Β΄ Προσοτσάνης, Σιταγρών, Φωτολίβους, Πετρούσας και Μικρόπολης με ύψος συνολικού προϋπολογισμού 297.383,63€ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.).

Διακοπή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πετρούσας από τις 3/3/2020 έως τις 6/3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Θέμα: «Διακοπή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πετρούσας του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης»

Η Πρόεδρος του ΔΣ έχοντας υπόψη:

  • Το Π.Δ. 99/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων,

  • Το αριθμ. 7968/5-2-2019 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Επιχορήγηση Δήμων και των νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»,

  • Την αριθμ. 10/17-02-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης,

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr