Γνωστοποίηση πρόσληψης ενός Ειδικού Συνεργάτη ως σύμβουλος Δημάρχου σε θέματα επικοινωνίας, προβολής και ενημέρωσης.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης έχοντας υπόψη

  1. τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

  2. τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07

  3. τον ΟΕΥ του Δήμου Προσοτσάνης

  4. την ανάγκη πρόσληψης για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα επικοινωνίας, προβολής και ενημέρωσης, ενός Ειδικού Συνεργάτη

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη ο οποίος θα απασχολείται ως σύμβουλος Δημάρχου σε θέματα επικοινωνίας, προβολής και ενημέρωσης.

Γνωστοποίηση πρόσληψης ενός Ειδικού Συνεργάτη ως σύμβουλος Δημάρχου σε νομικά θέματα και Δημοτικά-Διοικητικά θέματα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης έχοντας υπόψη

  1. τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

  2. τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07

  3. τον ΟΕΥ του Δήμου Προσοτσάνης

  4. την ανάγκη πρόσληψης για την επικουρία του Δημάρχου σε νομικά θέματα, ενός Ειδικού Συνεργάτη

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη ο οποίος θα απασχολείται ως σύμβουλος Δημάρχου σε νομικά θέματα και Δημοτικά-Διοικητικά θέματα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στο άρθρο 163 του Ν. 3584/2007 δηλαδή :

1. Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007)

2. Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ( 21ο έτος, άρθρο 13 του Ν. 3584/2007)

3. Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν.3584/2007)

4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007)

5. Να μην έχουν ποινική καταδίκη , στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση ( άρθρο 16 του Ν. 3584/2007)

6. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).

7. Να είναι πτυχιούχοι Νομικής Σχολής με επαγγελματική εμπειρία σε νομικά θέματα Δημοσίου και Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού.

8. Να έχουν γνώση Αγγλικής και Γερμανικής Γλώσσας οι οποία θα αποδεικνύεται από σχετικούς τίτλους αναγνωρισμένους από το ελληνικό Δημόσιο .

9.Να έχουν καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών η οποία θα αποδεικνύεται από ανάλογο τίτλο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους:

1) Βιογραφικό σημείωμα.

2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας

3) Πτυχίο Νομικού τμήματος ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

4) Πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου περί άσκησης δικηγορίας.

5) Αποδεικτικά εμπειρίας ή ειδίκευσης σε νομικά θέματα Δημοσίου και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.

6) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3.του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού του ανωτέρω νόμου.

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07). Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ήμερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας σε μια εφημερίδα του νομού.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στα γραφεία του Δήμου, στο Γραφείο Προσωπικού, στον αρμόδιο υπάλληλο Παπαδόπουλο Πέτρο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2522350133.

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Αθανασιάδης Θεόδωρος

Μαθήματα Ζωγραφικής

100296073 paint pallet and paintbrush

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βλάχων Προσοτσάνης "ΟΙ ΓΡΑΜΜΟΥΣΤΙΑΝΟΙ" σας ενημερώνει ότι ξεκίνησαν οι έγραφες των μαθημάτων ζωγραφικής για τα τμήματα: παιδικό, εφηβικό και ενηλίκων.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο ισόγειο του πρωην ειρηνοδικείου (δίπλα στο Φαρμακείο του κ.Τσαπέκου).

Δηλώστε συμμετοχή ηλεκτρονικά ΕΔΩ ή συμπληρώστε το σχετικό έντυπο που θα βρείτε στο Γραφείο Δήμαρχου του Δήμου Προσοτσάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες: 6977692351

 

Αίτηση Εγγραφής

 

Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής από αμπελοκαλλιεργητές οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για την αμπελοοινική περίοδο 2014-2020 μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Σας ενημερώνουμε ότι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και έκτασης μεγαλύτερης του ενός στρέμματος, υποχρεούνται αμέσως μετά το τέλος του τρύγου να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής σύμφωνα με τον Κανονισμό 1308/2013, τον κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2017/273 καθώς και των εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 2017/274.

Διαβάστε περισσότρα

Σπιρομέτρηση τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019

Η Ε.Ν.Θ.Ε. διοργανώνει

Σπιρομέτρηση

στο Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης Δράμας τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 09:00 - 13:00

Πληροφορίες για ραντεβού στη γραμματεία του Κ.Υ.

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr