ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004

stratologia

Νέο ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 13/2/2020 το νέο ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ είναι

καθημερινά 08:00 - 19:30 και Σάββατο 08:00 - 13:30.

Στο δήμο μας λειτουργούν δύο Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στις Κοινότητες Προσοτσάνης και Φωτολίβους.

 

Στα ΚΕΠ του Δήμου Προσοτσάνης ο πολίτης μπορεί:

 • να ενημερωθεί και να πληροφορηθεί για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.

 • να καταθέσει αιτήσεις για τη διεκπεραίωση 1200 και πλέον πιστοποιημένων υποθέσεων αρμοδιότητος του Δήμου Προσοτσάνης καθώς και του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Οι πιστοποιημένες διαδικασίες των ΚΕΠ καθορίζονται μέσω κοινών αποφάσεων (ΚΥΑ) του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.

Τη διακίνηση των αιτήσεων αναλαμβάνει το ΚΕΠ, το οποίο παραλαμβάνει και την απάντηση και έχει την ευθύνη ειδοποίησης του αιτούντα για την παραλαβή.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε όλους τους δημότες ότι από σήμερα 10/02/20520 οι αιτήσεις για το μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης θα κατατίθενται στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Προσοτσάνης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία.

Δικαιούχοι είναι: α) άποροι, β) πολύτεκνοι, γ) τρίτεκνοι, δ) μονογονεϊκές οικογένειες και ε) ΑμεΑ (80% και άνω).


Απαραίτητη η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και η γνώση του αριθμού υδρομέτρου. Επίσης για κάθε κατηγορία απαιτείται διαφορετικό δικαιολογητικό:

 • Για την απόδειξη απορίας απαιτείται εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας.

 • Για τους τρίτεκνους απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 • Για τις μονογονεϊκές οικογένειες απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και απόφαση δικαστηρίου για τη γονική μέριμνα.

 • Για τα άτομα με αναπηρία απαιτείται η απόφαση ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Για περισσότερες λεπτομέρειες απευθύνεστε στο 2522021156 ή στο Κέντρο Κοινότητας στο κτίριο του πρώην ΕΠΑΛ.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΤΑΓΡΩΝ)»

Θέμα: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΤΑΓΡΩΝ)»

Ο Δήμος Προσοτσάνης ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη δημοπράτηση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΤΑΓΡΩΝ)»με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 16.522,51€ χωρίς Φ.Π.Α. (20.487,91€ με 24% ΦΠΑ).

Διακοπή των μαθημάτων, από την 23-01-2020 έως και την 24-01-2020 στην Κοινότητα Προσοτσάνης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ υποπεριπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 όπου μνημονεύεται πως στις αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνεται «η διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου»

 2. Το υπ' αριθ.πρωτ. 4012/27.04.2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο οποιό αναφέρεται πως ο Δήμος ασκεί την παραπάνω αρμοδιότητα στην εδαφική του περιφέρεια, ενώ όταν τίθεται ζήτημα εξάπλωσης της επιδημικής νόσου ή συνδρομής εκτάκτων συνθήκων σε περισσότερους του ενός Δήμους η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από την περιφέρεια.

 3. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010.

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998

 5. Το υπ αριθμ. 82/22-01-2020 έγγραφο του ΝΠΔΔ , Δήμου Προσοτσάνης

 6. Το υπ αριθμ 382/22-01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Δράμας

 7. Το υπ’ αριθμ. 10/22-01-2020 έγγραφο του Γυμνασίου Προσοτσάνης με το οποίο ο σύλλογος, κατόπιν έκτακτης συνεδρίασης του, επισημαίνει την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προκειμένου να αντιμετωπισθεί η διασπορά των ιώσεων και να επιτευχτεί η γρηγορότερη ανάρρωση, του μεγάλου αριθμού των μαθητών που νοσούν.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή των μαθημάτων, από την 23-01-2020 έως και την 24-01-2020, α) στους παιδικούς σταθμούς, β)στα Νηπιαγωγεία, γ)στα Δημοτικά, δ) στα Γυμνάσια, και ε) στα Λύκεια, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων μας και συγκεκριμένα εντός της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η διασπορά των ιώσεων και να επιτευχτεί η γρηγορότερη ανάρρωση, του μεγάλου αριθμού των μαθητών που νοσούν.

Η απόφαση αφορά αποκλειστικά και μονό τις σχολικές μονάδες που λειτουργούν στην Δημοτική Κοινότητα Προσοτσάνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr