ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΞΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΞΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017 »

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Προσοτσάνης, Χρήστου Σακάρη 15, Τ.Κ. 66200 Προσοτσάνη,τηλ.25222350110,Φαξ:2521350191,Email: douk@prosotsani.gr

2. Κωδικός CPV:37535200-9,39161000-8,39710000-2

3. Διαδικασία: Συνοπτικός Διαγωνισμός

4. Περιγραφή αντικειμένου διαγωνισμού: Προμήθεια και τοποθέτηση: εξοπλισμού παιδικών χαρών (Ομάδα Α), λοιπών επίπλων (ΟΜΑΔΑ Β), ηλεκτρικά είδη (ΟΜΑΔΑ Γ).

5.Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική

6.Κριτήρια κατακύρωσης:Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής .

7. Προϋπολογισμός: 53.284,04€ (με τον ΦΠΑ 24%).

8. Υποδιαίρεση της προμήθειας σε τμήματα : Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή περισσότερες ομάδες (Α,Β,Γ) για το σύνολο όμως των ειδών της έκαστης ομάδας.

9:Δικαιούμενοι Συμμετοχής : Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.

10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2. της διακήρυξης.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού την Πέμπτη 25.02.2021 και ώρα 11:00π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Προσοτσάνης που βρίσκεται στην οδό Χρήστου Σακάρη 15.

12.Χρηματοδότηση:Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις ΥΠΕΣ με τις οποίες θα χρηματοδοτηθεί το Ν.Π.

13.Δημοσιεύσεις:Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο site του Δήμου www.prosotsani.gr στην προβλεπόμενη από το νόμο εφημερίδα.

 

 

Ο Δήμαρχος

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


ΑΡΧΕΙΑ


 


Εκτύπωση   Email