ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ »

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Προσοτσάνης, Χρήστου Σακάρη 15, Τ.Κ. 66200 Προσοτσάνη,τηλ.25222350110,Φαξ:2522350191,Email:douk@prosotsani.gr

2. Κωδικοί CPV: 34928400-2

3. Διαδικασία: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

4. Περιγραφή αντικειμένου διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».

5.Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική

6.Κριτήρια κατακύρωσης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Δεκτές γίνονται προσφορές που αφορούν το σύνολο των ειδών και όχι μέρος αυτών.

7. Προϋπολογισμός: 182.000,00€ (με τον ΦΠΑ 24% ).

8:Δικαιούμενοι Συμμετοχής : Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.

9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης , εκτός ΦΠΑ, δηλαδή ποσού 1.467,74€ όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης .

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr του συστήματος ο δε αριθμός συστημικού διαγωνισμού είναι ο 106003.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 01.03.2021 και ώρα 14:00 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 05.03.2021 και ώρα 11:00 π.μ.

11.Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση θα προέρχεται από πιστώσεις ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

12.Δημοσιεύσεις:Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο site του Δήμου www.prosotsani.gr στις προβλεπόμενες από το νόμο εφημερίδες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


ΑΡΧΕΙΑΕκτύπωση   Email