Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών –Χρωμάτων –Έτοιμου σκυροδέματος – 3Α Λατομείου»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών –Χρωμάτων –Έτοιμου σκυροδέματος – 3Α Λατομείου ».

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Προσοτσάνης, Χρήστου Σακάρη 15, Τ.Κ. 66200 Προσοτσάνη,τηλ.25222350111,Φαξ:2522350191,Email:texniki@prosotsani.gr,

2. Κωδικοί CPV: 44111000-1,44316000-8,44810000-1,44114100-3,14210000-6

3. Διαδικασία: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

4. Περιγραφή αντικειμένου διαγωνισμού: ««Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών –Χρωμάτων –Έτοιμου σκυροδέματος – 3Α Λατομείου (Συμπληρωματική Προμήθεια έτους 2020) ».

5.Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική

6.Κριτήρια κατακύρωσης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

7. Προϋπολογισμός: 42.690,72€ (με τον ΦΠΑ 24% ).

8. Υποδιαίρεση της προμήθειας σε τμήματα : Τα είδη επιμερίζονται σε τέσσερις (4) ομάδες . Προσφορές υποβάλλονται για μια ή περισσότερες ομάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας.

9:Δικαιούμενοι Συμμετοχής : Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.

10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της έκαστης σύμβασης , εκτός ΦΠΑ, της κάθε ομάδας όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης .

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr του συστήματος ο δε αριθμός συστημικού διαγωνισμού είναι ο 100023.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 20:00 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 22-10-2020 και ώρα 11:00 π.μ.

12.Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση θα προέρχεται ιδίους πόρους.

13.Δημοσιεύσεις:Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο site του Δήμου www.prosotsani.gr στις προβλεπόμενες από το νόμο εφημερίδες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


ΑΡΧΕΙΟ


 


Εκτύπωση   Email