Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού A ́ τριμήνου 2017

economics 

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 25 Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ. 4932/21-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

 

 

pericon

Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του ∆ήμου κατά το ∆ ́ τρίμηνο 2016

economics 

Tην Προσοτσάνη σήμερα στις 24 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.227/9-1-2017 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

 

pericon

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

 

thyreos

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ      
         
         
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
         
Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (παρ.5 άρθ.159 Ν.3463/2006)
δημοσιεύουμε συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού έτους 2016,
που εγκρίθηκε με την αριθ. 258/22-11-2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΣΟΔΑ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ
       
0 Τακτικά Έσοδα 4.905.242,07 €
1(πλην 13) Έκτακτα Έσοδα (πλη επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 197.157,90 €
2 Έσοδα Παρελθόντων Ετών 376.000,00 €
31 Εισπράξεις σπό Δάνεια 0,00 €
32 Εισπρακτέα Υπόλοιπα 2.549.220,40 €
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων 1.248.440,00 €
5 Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ.έτους 1.486.150,00 €
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 6.219.449,88 €
       
  Σύνολο Πόρων     16.981.660,25 €
         
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΔΑ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ
         
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   2.019.010,00 €
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων   1.567.944,83 €
63,64 Φόροι-Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα   110.195,00 €
651 Τοκοχρεωλύσια Δανείων   0,00 €
66 Προμήθειες-Αναλωσίμων Υλικών   403.273,50 €
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά γενικά έξοδα   2.016.455,07 €
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.   301.978,02 €
82,85 Λοιπές Αποδόσεις και Προβλέψεις   3.574.755,40 €
       
  Επενδύσεις      
71 Αγορές    138.912,10 €
73 Έργα   6.617.592,13 €
74 Μελέτες   220.501,44 €
75 Συμμετοχή σε Επιχ/σεις   0,00 €
       
652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων   0,00 €
9111 Αποθεματικό   11.042,76 €
     
Σύνολο Εξόδων     16.981.660,25 €

Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Β΄ τρίμηνο 2016

economics 

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 26 Ιουλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.5793/22-4-2016 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

 

pericon

Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Δ΄ τρίμηνο 2015

economics Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 1 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ. 1261/28-1-2016 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10

pericon

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

economics

Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Γ΄ τρίμηνο 2015

economics 

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 27 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.17238/23-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

pericon

Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το A΄ τρίμηνο 2015

economicsΣτην Προσοτσάνη σήμερα στις 27 Απριλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την υπ’ αριθμ.5875/23-4-2015 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

pericon

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr