Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋ πολογισμού Β ́ τριμήνου 2019

economics 

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 9 Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.6165/19-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

 

pericon

Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋ πολογισμού Α ́ τριμήνου 2019

economics 

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 16 Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.6165/19-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

 

pericon

Εισηγητική έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Δ ́ τριμήνου 2018

thyreos

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ

Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

Με το Ν.4257/2014 άρθρο 39 αντικαταστάθηκε η παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 ως εξής:

Έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, με τη λήξη κάθε τριμήνου η οικονομική επιτροπή συντάσσει έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού, για το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους μέχρι το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Η έκθεση υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο εντός τριάντα (30) ημέρων από τη λήξη του κάθε τριμήνου..

ΕΣΟΔΑ:

Στα Τακτικά Έσοδα (Κ.Α.0) έχει εισπραχθεί ποσό 4.631.390,24 ευρώ ποσοστό 111,11% των προϋπολογισθέντων.

Παρατηρείται μεγάλη αύξηση στο 07 «Λοιπά τακτικά έσοδα» λόγω αποδόσεων της Δ.Ο.Υ. για μισθώματα λατομείων (408%).

-Υπάρχει μεγάλη απόκλιση στον Κ.Α.13, όπου το ποσοστό είσπραξης (27,27%) είναι χαμηλό, λόγω της εγγραφής του συνόλου της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την εκτέλεση μεγάλων χρηματοδοτούμενων έργων (αντίστοιχα ποσά όμως έχουν εγγραφεί και στο σκέλος των εξόδων και δεν δημιουργείται έλλειμμα στον προϋπ/σμο).

-Τελικώς ο Κ.Α.32 – Εισπρακτικά υπόλοιπα ΠΟΕ παρά τις διακυμάνσεις του κατά τη φετινή χρονιά έπιασε τον στόχο του ετήσιου προϋπολογισμού που είχε τεθεί (237 χιλιάδες ευρώ) .

Συνολικά τα έσοδα ανήλθαν σε 9.880.139,77€ (πέρσι αντίστοιχα 9.609.294 ευρώ).

ΕΞΟΔΑ:

Τα έξοδα της περιόδου ανήλθαν σε 7.626.992 ευρώ (πέρσι αντίστοιχα 7.825.754 ευρώ), είναι μειωμένα συγκριτικά κατά 199.000 ευρώ περίπου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

Οι Απαιτήσεις έχουν μειωθεί συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο κατά 2,6%, λόγω μη ύπαρξης νέων βεβαιώσεων στο χρονικό διάστημα αυτό, όμως ετησίως αυξάνονται προοδευτικά και βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα (ποσό 1.613.440,11€ από δημότες-συγκριτικά πέρσι 1.534.346,46€).

Τα Διαθέσιμα ανήλθαν με 31/12 σε 2.222.033,29€.

Ποσό 1,1 εκ. ευρώ από αυτά είναι έκτακτα ειδικευμένα (χρηματοδοτήσεις για έργα ΣΑΤΑ κ.α.).

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

         
thyreos        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ      
         
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
         
Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (παρ.5 άρθ.159 Ν.3463/2006)
δημοσιεύουμε συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού έτους 2019,
που εγκρίθηκε με την αριθ. 260/27-12-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ
       
0 Τακτικά Έσοδα 4.140.927,00 €
1(πλην 13) Έκτακτα Έσοδα (πλη επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 388.557,90 €
2 Έσοδα Παρελθόντων Ετών 336.000,00 €
31 Εισπράξεις σπό Δάνεια 0,00 €
32 Εισπρακτέα Υπόλοιπα 2.653.220,40 €
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων 1.351.650,00 €
5 Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ.έτους 1.733.471,85 €
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 4.463.923,28 €
         
  Σύνολο Πόρων     15.067.750,43 €
         
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΔΑ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ
         
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού     2.094.669,73 €
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων     1.813.641,60 €
63,64 Φόροι-Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα     152.745,00 €
651 Τοκοχρεωλύσια Δανείων     0,00 €
66 Προμήθειες-Αναλωσίμων Υλικών     434.200,00 €
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά γενικά έξοδα     1.367.214,00 €
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.     280.681,02 €
82,85 Λοιπές Αποδόσεις και Προβλέψεις     3.610.496,65 €
   
Επενδύσεις    
71 Αγορές     596.306,42 €
73 Έργα     4.513.960,70 €
74 Μελέτες     114.713,29 €
75 Συμμετοχή σε Επιχ/σεις     10.050,00 €
   
652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων     0,00 €
9111 Αποθεματικό     79.072,02 €
   
Σύνολο Εξόδων     15.067.750,43 €

 

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋ πολογισμού Γ ́ τριμήνου 2018

economics 

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 15 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.6165/19-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

 

pericon

Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋ πολογισμού Α ́ τριμήνου 2018

economics 

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 30 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.6165/19-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

 

pericon

Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2017

economics 

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 6 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.1115/2-2-2018 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

 

 

pericon

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

 

thyreos

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ      
         
         
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
         
Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (παρ.5 άρθ.159 Ν.3463/2006)
δημοσιεύουμε συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού έτους 2018,
που εγκρίθηκε με την αριθ. 286/28-12-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΣΟΔΑ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ
       
0 Τακτικά Έσοδα 4.168.087,00 €
1(πλην 13) Έκτακτα Έσοδα (πλη επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 190.957,90 €
2 Έσοδα Παρελθόντων Ετών 376.000,00 €
31 Εισπράξεις σπό Δάνεια 0,00 €
32 Εισπρακτέα Υπόλοιπα 2.600.220,40 €
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων 1.275.840,00 €
5 Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ.έτους 1.638.318,40 €
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 6.412.758,06 €
       
  Σύνολο Πόρων     16.662.181,76 €
         
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΔΑ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ
         
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   1.959.782,76 €
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων   1.832.347,50 €
63,64 Φόροι-Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα   131.995,00 €
651 Τοκοχρεωλύσια Δανείων   0,00 €
66 Προμήθειες-Αναλωσίμων Υλικών   461.950,00 €
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά γενικά έξοδα   1.204.284,00 €
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.   265.939,93 €
82,85 Λοιπές Αποδόσεις και Προβλέψεις   3.676.055,40 €
       
  Επενδύσεις      
71 Αγορές    213.677,55 €
73 Έργα   6.764.147,53 €
74 Μελέτες   150.670,76 €
75 Συμμετοχή σε Επιχ/σεις   0,00 €
       
652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων   0,00 €
9111 Αποθεματικό   1.331,33 €
     
Σύνολο Εξόδων     16.662.181,76 €

 

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2017

economics 

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 30 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ. 4932/21-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

 

 

pericon

Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2017

economics 

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 22 Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ. 4932/21-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

 

 

pericon

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr