ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

1. Ο Δήμος Προσοτσάνης με έδρα Χρ. Σακάρη 15 , Τ.Κ. 66200, τηλ.: 25223 50110 – 111 - 115, e-mail: texniki@prosotsani.gr) προκηρύσσει συνοπτικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», με προϋπολογισμό 55.000,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και CPV: 45231300-8

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & Η/Μ με προϋπολογισμό 55.000,00(δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

3. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης. Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς από την έδρα της υπηρεσίας «Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών» του Δήμου Προσοτσάνης, Χρ. Σακάρη 15, Τ.Κ. 66200, τηλ.: 2522350110 – 111 - 114, μέχρι τις 30–04–2018 ημέρα Δευτέρα.

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03-05-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10,00 π.μ.

5. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές.

6. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

7. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας και με μόνο κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή.

8. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο ηλεκτρονικό χώρο του ΚΗΜΔΗΣ της πύλης www.eprocurement.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.prosotsani.gr.)

9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

10. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προγράμματος ΥΠΕΣ και στον ΚΑ:63/7312.03

11. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

 

 

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

 

 

 

 


Εκτύπωση   Email