ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Υπηρεσίες Συμβούλου διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης του έργου

thyreos

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο:

Υπηρεσίες Συμβούλου διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο “INTEGRA_TOUR

προϋπολογισμού49.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 39.516,13 ΦΠΑ: € 9.483,87)

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Προσοτσάνης, Οδός: Χρ. Σακάρη 15, ΤΚ.: 66200, Τηλ.: 2522350111, Φαξ: 2522350191, E-mail: texniki@prosotsani.gr.

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Προσοτσάνης https://prosotsani.gr και του ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr

 

3. Κωδικοί CPV: CPV 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων και συμπληρωματικού CPV 79310000-0 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς.

 

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή "Υπηρεσιών Συμβούλου διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο “INTEGRA_TOUR”".

 

5. Χρόνος και τόπος παράδοσης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως τις 30/08/2019 - ημερομηνία λήξης του έργου “INTEGRA_TOUR”, ενώ μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση συνολικής παράτασης του έργου “INTEGRA_TOUR”.

 

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.

 

7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Προσοτσάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018, ώρα 11:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 

8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 61/6162.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ23160005)

 

9. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (http://www.eprocurement.gov.gr), στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://prosotsani.gr), καθώς και η προκήρυξη στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και σε μία τοπική ημερήσια εφημερίδα.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Εκτύπωση   Email