ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

thyreos

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

προϋπολογισμού66.945,06 € με Φ.Π.Α. 24%

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 53.987,95 €, ΦΠΑ : 12.957,11 €).

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Προσοτσάνης, Οδός: Χρ. Σακάρη 15, ΤΚ.: 66200, Τηλ.: 2522350111, Φαξ: 2522350191, E-mail: texniki@prosotsani.gr.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Προσοτσάνης https://prosotsani.gr.

3. Κωδικοί CPV: 44810000-1, 44113700-2, 44114100-3, 14210000-6, 44111000-1.

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

Α΄

Οικοδομικά υλικά

20.201,30 €

4.848,31 €

25.049,61

Β΄

Χρώματα

9.636,65 €

2.312,80 €

11.949,45 €

Γ΄

Σκυρόδεμα

8.040,00€

1.929,60 €

9.969,60 €

Δ΄

3Α Λατομείου

8.050,00 €

1.932,00

9.982,00

Ε΄

Ασφαλτόμειγμα

8.060,00 €

1.934,40

9.994,40

   

 

 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλα τα είδη της κάθε ομάδας (Α,Β,Γ,Δ,Ε), αλλά μπορεί να αφορούν μόνο κάποια ή κάποιες από τις ανωτέρω ομάδες και όχι όλες υποχρεωτικά.

5. Χρόνος και τόπος παράδοσης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως τις 31-12-2018. Η προμήθεια θα παραδίδεται άμεσα στο εργοτάξιο του Δήμου Προσοτσάνης.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Προσοτσάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την Τετάρτη 2 Μαΐου 2018, ώρα 10:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 10/6661, 30/6662.03, 30/6662.04, 30/6662.05, 30/6662.07, 70/6661.04 από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και ΣΑΤΑ Π.Ε. του προϋπολογισμού του Δήμου Προσοτσάνης οικονομικού έτους 2018.

9. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (http://www.eprocurement.gov.gr), στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://prosotsani.gr), καθώς και σε μία τοπική ημερήσια εφημερίδα.

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

 

 

 

 

 

 


Εκτύπωση   Email