ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017».

 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 86.650,00€ συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ (13% και 24%) και ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 17/2016 μελέτη του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης.

 

 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, καθώς επίσης συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.

 

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες για το σύνολο όμως των ειδών της έκαστης ομάδας.

 

 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσοστό 1% της προεκτιμώμενης δαπάνης εκτός τον ΦΠΑ για την έκαστη Ομάδα τροφίμων –Αναλωσίμων.

 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 27.09.2016 και ώρα 10:00π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 24.10.2016 και ώρα 20:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Προσοτσάνης (http://www.prosotsani .grκαθώς επίσης και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες απότογραφείο προμηθειών του Δήμου Προσοτσάνης (πληροφΜαναρίδου Αλεξάνδρα,τηλ.: 2522350152,fax:2522023322, e-mail manaridou@prosotsani.gr).

 

 

 


Εκτύπωση   Email