Προμήθεια δυο(2) μεταχειρισμένων ημιφορτηγών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμος Προσοτσάνης Προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμόμε σφραγισμένες  προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389 ΦΕΚ Β 185/23-3-1993), για την ανάδειξη προμηθευτή/των, της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δυο(2) μεταχειρισμένων ημιφορτηγών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας».

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 38.000,00€ (με τα έξοδα ταξινόμησης και έκδοσης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας και με τον ΦΠΑ) .

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη προσφορά (οικονομοτεχνική αξιολόγηση).

Στο διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, ενώσεις Προμηθευτών, που ασχολούνται συστηματικά με την κατασκευή ή την εμπορία των υπό προμήθεια ειδών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά και για μέρος της ποσότητας .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016, με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:30 π.μ.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται (παρ.Α του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/08.08.2014).

Πληροφορίες για τη διακήρυξη μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την υπάλληλο Μαναρίδου Αλεξάνδρα και στα τηλέφωνα 2522350152, φαξ:2522023322.

 

 

 

 


Εκτύπωση   Email