ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

thyreos 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής . Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των 320.600,00€ ( με τον ΦΠΑ) .

 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσοστό 1% της προεκτιμώμενης δαπάνης εκτός τον ΦΠΑ του εκάστοτε είδους υγρών καυσίμων ή της ομάδας των ελαιολιπαντικών, με βάση τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που περιλαμβάνεται στην υπ΄αριθμ. 16/2016 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 28.09.2016 και ώρα 10:00π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 07.11.2016 και ώρα 20:00μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο.

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη υγρών καυσίμων(για την συνολική ποσότητα αυτών) και για την συνολική ποσότητα της ομάδας των ελαιολιπαντικών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Προσοτσάνης (https://www.prosotsani .gr) καθώς επίσης και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Προσοτσάνης (πληροφ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα, τηλ.: 2522350152, fax : 2522023322, e-mail manaridou@prosotsani.gr).

 
 

Εκτύπωση   Email