Θα διεξαχθεί κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»

thyreos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Τo από 07-03-2016 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Προσοτσάνης σχετικά με τον ορισμό μελών για τη συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και έγκρισης πρακτικών κλήρωσης

5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας πρόχειρού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»

 

Γνωστοποιούμε

ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, την Τρίτη 08-03-2016 και ώρα 10:00 πμ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των μελών, υπαλλήλων του Δήμου, που θα συμμετέχουν στην παραπάνω επιτροπή.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.prosotsani.gr).

Η Διευθύντρια

Διοικ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών

Στεφανίδου Χαρίκλεια


Εκτύπωση   Email