Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης

thyreos

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Θέμα: «Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης».

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Άρθρου Πέμπτου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α’) και των άρθρων 10 και 28 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄)

 2. Την με αριθμ. 17/2-9-2013 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης, Διεύθυνση Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ, Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών

 3. Τον ΟΕΥ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης ΦΕΚ 1410/10-6-2013

 4. Την με αριθμ. 65/1-12-2015 απόφαση του Προέδρου περί Αποδοχής παραίτησης (λόγω συνταξιοδότησης) της Όσσα Φειδανούλας του Δημητρίου Προϊσταμένης του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης ( ορίσθηκε με την με αριθμ. 2/2014 απόφαση Προέδρου, κατόπιν της με αριθμ.44/2013 πράξης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου).

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

 1. Προκηρύσσουμε, την πλήρωση της θέσης προϊσταμένου του Τμήματος του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης :

  • Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

 

 1. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι:

α)με βαθμό Α΄ εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ Νηπιαγωγών (προσωρινός) ή ΠΕ Νηπιαγωγών ή ΤΕ Νηπιαγωγών (προσωρινός) ή ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας.

β) με βαθμό Β΄, Γ΄ ή Δ΄ εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ Νηπιαγωγών (προσωρινός) ή ΠΕ Νηπιαγωγών ή ΤΕ Νηπιαγωγών (προσωρινός) ή ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας .

 1. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις τότε μπορούν να είναι υποψήφιοι με τον αμέσως κατώτερο βαθμό και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε οι ανωτέρω, τότε υπάλληλοι με τον αμέσως μετά από αυτόν κατώτερο βαθμό.

 2. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

 3. Η παρούσα τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, με σχετικό αποδεικτικό. Η προκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που πληρεί τις προϋποθέσεις για τη θέση που προκηρύσσεται.

 4. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα.

 5. Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στο ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης και στα γραφεία του Παιδικού Σταθμού Πετρούσας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων που αρχίζει την 16-12-2015. Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή.

 

Δείτε το έγγραφο

 

 


Εκτύπωση   Email