ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΕΛ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ"

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


1. Ο Δήμος Προσοτσάνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΕΛ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», με προϋπολογισμό «47.991,84» ευρώ (άνευ Φ.Π.Α.) Δαπάνη Εργασιών (α.Χωματουργικά – Αποκαταστάσεις, β. Κατασκευές από σκυρόδεμα. γ. Σωληνώσεις - Δίκτυα) 35.231,50 Ευρώ Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 6.341,67 Ευρώ Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 6.235,98 Ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 182,69 Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Υδραυλικών Έργων και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων .

2.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

3. Είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό τρόπο ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα τεύχη και έγγραφα της σύμβασης (εκτός από το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς), τα οποία διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Προσοτσάνης www.prosotsani.gr. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΣΥ, Οικονομική Προσφορά κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας «Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών» του Δήμου Προσοτσάνης, Χρ. Σακάρη 15 , Τ.Κ. 66200, τηλ.: 252235011, μέχρι τις 22 – 02– 2018 ημέρα Πέμπτη.

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 – 02 -2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 95, παρ. 2(α) του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

5. Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


Εκτύπωση   Email