Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου

thyreos

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 9 «ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  • Την υπ΄αριθμ. Ελ. Συν.Κλιμ.Τμ. 7 Πράξη 113/2016,

  • Το άρθρο 120 παρ.3 και άρθρο 61 παρ.2 του Ν. 4412/2016

  • Την υπ΄αριθμ. 156/2017 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε το άγονο αποτέλεσμα του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τα είδη της Ομάδας 9 «Είδη ιχθυοπωλείου για το ΝΠΔΔ » και αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης .

  • Την υπ΄ αριθμ. 292/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ειδών της Ομάδας 9 « Είδη ιχθυοπωλείου» χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της αρχικής μελέτης 12/2017).

  • Την υπ΄αριθμ. 11420/04-09-2017 διακήρυξη του Δήμου οι όροι της οποίας ισχύουν στην παρούσα πρόσκληση.

  • Η υπ΄αριθμ. 12/2017 μελέτη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου έτους 2018»

 

Ανακοινώνει

 

ότι ο Δήμος Προσοτσάνης προσφεύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση διακήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας ειδών της Ομάδας 9 « Είδη ιχθυοπωλείου για το ΝΠΔΔ» όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα :

 

ΟΜΑΔΑ 9 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ

1

Ψάρια -φρέσκα κατά προτίμηση εγχώριας προέλευσης

κιλά

158

14,00

2.212,00

Σύνολο

2.212,00

ΦΠΑ 13%

287,56

Γενικό Σύνολο

2.500,00

 

 

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης .

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω τηςδιαδικτυακής πύλης: https://www.promitheus.gov.gr/ .

Ο Δήμος ως Αναθέτουσα Αρχή, θαπαρέχει,με ηλεκτρονικό μέσο και από την ημερομηνία

δημοσίευσης της πρόσκλησης ελεύθερη,άμεση καιπλήρηπρόσβασηστουςόρους της μελέτης μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης :https://www.prosotsani.grκαθώς και στη διαδικτυακήπύλη: www.promitheus.gov.gr.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ/ΗΝΙΑ

ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

11-01-2018

11-01-2018

Ώρα :14.00

18-01-2018

Ώρα 20:00

 

Η προσφορά πρέπει να αποτελείται από δικαιολογητικά συμμετοχής τεχνική και οικονομική προσφορά οι οποίες πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 11420/04-09-2017 διακήρυξη και στην υπ΄αριθμ. 12/2017 μελέτη.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΨΑΡΙΑ


Εκτύπωση   Email