Κλήρωση για την ανάδειξη μελών σε επιτροπή Α) Παραλαβής έργων και εργασιών Β) Εκτίμησης Κινητών του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006

thyreos

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')
3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών (4) τεσσάρων μελών  Δημοτικών Συμβούλων εκ των οποίων (2) δύο για Τακτικά και (2) δύο για  Αναπληρωματικά μέλη,  για τη συμμετοχή τους  σε επιτροπή παραλαβής έργων και εργασιών ώς 5.869, 41 Ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ 171/1987 (Α ‘ 84) για το έτος 2018.   
5. Tην ανάγκη ανάδειξης μελών ( 4) τεσσάρων μελών Δημοτικών Συμβούλων εκ των οποίων (2) δύο για Τακτικά και (2) δύο για  Αναπληρωματικά μέλη και (2) δύο υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, (1) ένας για Τακτικό και (1) ένας για αναπληρωματικό μέλος για τη συμμετοχή τους σε επιτροπή εκτίμησης κινητών του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμω και Κοινοτήτων) για το έτος 2018.   


Γνωστοποιούμε

ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας την Πέμπτη 15/02/2018, ώρα 08:00 πμ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη μελών,  των  τακτικών και των αναπληρωματικών, που θα συμμετέχουν στις επιτροπές : Α) Παραλαβής έργων και εργασιών ώς 5.869, 41 Ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ 171/1987 (Α‘ 84) και Β) Εκτίμησης Κινητών του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.prosotsani.gr)

 


Εκτύπωση   Email