Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΔΟΥΣ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

thyreos

ΘΕΜΑ : « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΔΟΥΣ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

Προκειμένου ο Δήμος μας να προβεί στην απ΄ευθείας ανάθεση προμήθειας σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, προϋπολογισμού με τον Φ.Π.Α. 6.000,00 € ,προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο έως την Παρασκευή 22/9/2017 και ώρα 12 το μεσημέρι.

Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές ταχυδρομικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην διεύθυνση της έδρας του Δήμου: ΧΡ.ΣΑΚΑΡΗ 15 , ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΤΚ 66200

Σε περίπτωση που ανατεθεί η προμήθεια ο εντολοδόχος θα πρέπει να προσκομίσει:

α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου .Η υποχρέωση αφορά ιδίως:1)στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. – Ε.Ε.), στους διαχειριστές, 2) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε. ) τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) κύριας και επικουρικής ασφάλειας

(για το προσωπικό και τον ίδιο, για τους διαχειριστές και τα μέλη του Δ.Σ. εφόσον πρόκειται για εταιρεία)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (καταστατικό ,ΦΕΚ κλπ) ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του Ν.Π.,τα μέλη του ΔΣ. κλπ.

Σε περίπτωση που μέχρι την ως άνω ημερομηνία δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής προσφορών, ο Δήμος θα συνεχίσει την διερεύνηση για συλλογή προσφορών χωρίς περαιτέρω ενημέρωση.

Επισυνάπτεται η τεχνική περιγραφή

 


Εκτύπωση   Email