ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν.Π. για το έτος 2018

thyreos

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν.Π. για το έτος 2018»

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Προσοτσάνης, Χρήστου Σακάρη 15, Τ.Κ. 66200 Προσοτσάνη, τηλ.25222350130, 2522350139, Φαξ:2521350191, Email:manaridou@prosotsani.gr

2.ΚωδικόςCPV:03333000-4, 39830000-9, 15000000-8, 15400000-2, 15500000-3, 03221200-8, 15100000-9, 03311000-2, 15810000-9

3. Διαδικασία: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός

4.Περιγραφή αντικειμένου διαγωνισμού: Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν.Π του, για το έτος 2018.

5.Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική

6.Κριτήρια κατακύρωσης : είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συγκεκριμένατο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών από την υπηρεσία Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ν.Δράμας για τα ελαιόλαδα και τα είδη οπωροπωλείου, κρεοπωλείου και ιχθυοπωλείου και τη χαμηλότερη τιμή για τα είδη παντοπωλείου, γαλακτοκομικά είδηείδη αρτοποιείου και γάλα, για το σύνολο του προϋπολογισμού της κάθε ομάδας.

7. Προϋπολογισμός:86.450,00€ (με τον ΦΠΑ 13% και 24%).

8.Υποδιαίρεση της προμήθειας σε τμήματα( «γραμμές») : Οι προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα (ομάδες) της προμήθειας, για το σύνολο της προκυρηχθείσας ποσότητας του κάθε τμήματος (ομάδας).

9:Δικαιούμενοι Συμμετοχής : Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.

10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κατάθεση εγγυητική επιστολή συμμετοχής 1% όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr του συστήματος ο δε αριθμός συστημικού διαγωνισμού είναι: 45717 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 9-10-2017 και ώρα 20:00 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 16/10/2017,και ώρα 11:00.

12.Χρηματοδότηση:Η δαπάνη της προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου θα βαρύνει τους ιδίους πόρους του Δήμου και του εκάστοτε φορέα (ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ).

13.Δημοσιεύσεις:Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο site του Δήμου www.prosotsani.gr στις προβλεπόμενες από το νόμο εφημερίδες.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 

 


Εκτύπωση   Email