ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

1.Ο Δήμος Προσοτσάνης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», με προϋπολογισμό «246.774,19» Ευρώ

Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α.«Χωματουργικά – Εργασίες οδοποιίας - Οδοστρωσίας» με προϋπολογισμό 146.896,10 Ευρώ

β. «Κατασκευές από σκυρόδεμα – Στεγανοποιήσεις – Αρμοί – Οικοδομικές εργασίες» με προϋπολογισμό 42.672,31 Ευρώ και

γ. «Μεταλλικά Στοιχεία – Σωληνώσεις - Δίκτυα» με προϋπολογισμό 57.205,78 Ευρώ

(Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/Μ με προϋπολογισμό 246.774,19 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

3. Είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό τρόπο ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα τεύχη και έγγραφα της σύμβασης (εκτός από το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς), τα οποία διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Προσοτσάνηςwww.prosotsani.gr.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας «Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών» του Δήμου Προσοτσάνης, Χρ. Σακάρη 15 , Τ.Κ. 66200, τηλ.: 2522350110 – 111 - 114, e-mail: texniki@prosotsani.grμέχρι τις 12 – 10 – 2017 ημέρα Πέμπτη.

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17 – 10 -2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 95, παρ. 2(α) του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους «4.935,50» ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχήςδεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι «6» μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 17 - 05 - 2018. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών (άρθρο 97 του ν. 4412/2016).

Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην αναθέτουσα αρχή, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

7. Το έργο χρηματοδoτείται από Πιστώσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ και έχει ΚΩΔΙΚΟ Ο.Π.Σ. 5000926.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης.

 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2. ΤΕΥΔ ΥΔΡ ΠΥΡΓΟΙ

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

6. ΓΣΥ

7. ΕΣΥ

8. ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

9. ΣΑΥ ΠΥΡΓΟΙ

10. ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

11. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

 

 


Εκτύπωση   Email