ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Προσοτσάνης Νομού Δράμας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ

  1. με προϋπολογισμό 16.356,21 Ευρώ. (με απρόβλεπτα και αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 28-12-2017, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα Γραφεία της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, Οδός ΧΡ. ΣΑΚΑΡΗ 15, Πληροφορίες Καρακασίδου Μαρία τηλ.: 25223 50115. Εφόσον ζητηθεί εμπρόθεσμα χορηγείται, το αργότερo, εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. (Σε περίπτωση που δεν το παραλάβει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει). Για την παραλαβή του έντυπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των 0,00 €. Τα συμβατικά τεύχη μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα , σε ηλεκτρονική μορφή.

  2. Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδίως των άρθρων 116 και 117.

  3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02-01-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού σε ακέραιες μονάδες επί τοις %.περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ολογράφως και αριθμητικώς

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.prosotsani.gr

  1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ ή βεβαίωση εγγραφής στα Νομαρχιακά Μητρώα στην αντίστοιχη κατηγορία ΜΕΕΠ.

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

  1. Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 Ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016.

  2. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΤΩΝ, Εγγυητική Επιστολή δεν απαιτείται και Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

 

 

 

1α.ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

1β.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

3.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

4.ΓΣΥ

5.ΕΣΥ

7.ΤΕΥΔ

8.ΣΑΥ

9.ΦΑΥ

 

 

 

 

 

 


Εκτύπωση   Email