Ανάρτηση Δασικού Χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων (146 συνολικά) της Π.Ε. Σερρών και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

thyreos

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 26, Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α') «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση τους με τα άρθρα 153 έως 155 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α' ) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 275Α') όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4462/2017 (Φ.Ε.Κ. 39Α ́) «Τροποποιήσεις-προσθήκες στο Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α')».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107Α ́) «Τροποποίηση διατάξεων του Ν.3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α ́)».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4489/2017 (Φ.Ε.Κ. 140Α ́) «Τροποποίηση του άρθρου 19 του Ν.3889/2010 για την διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων» και του άρθρου 39 του ιδίου νόμου «Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 23 για την αποτύπωση των ορίων των οικισμών στους δασικούς χάρτες».
6. Την 143783/1597/20-7-2016 εγκύκλιο Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κατάρτιση , ανάρτηση, κύρωση δασικών χαρτών»
7. Την 143792/1794/3-8-2016 (Φ.Ε.Κ. 2750Β') απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία καθορίστηκαν θέματα σχετικά με τον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων.
8. Την 145179/2131/16-9-2016 εγκύκλιο διαταγή του Γενικού Διευθυντού Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος «Εφαρμογή άρθρου 23 Ν 3889/2010»
9. Την 146776/2459/21.10.2016 (Φ.Ε.Κ. 3532Β') απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία καθορίστηκαν θέματα σχετικά με τις διαδικασίες ανάρτησης έως την κύρωση των δασικών χαρτών.
10. Την 151171/4/3-1-2017 εγκύκλιο διαταγή Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Περιοχές άρθρου 23 παρ. 2α ́ και 2β ́ του Ν.3889/2010».
11. Την 151585/323/3-2-2017 (Φ.Ε.Κ. 347Β') κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπως τροποποιήθηκε από την 155973/999/26-04-2017(Φ.Ε.Κ. 1491Β) όμοια «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010(ΦΕΚ 182Α') κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη» και 1 από 5συμπληρώθηκε από την 160525/2210/20-09-2017 (Φ.Ε.Κ. 3327Β').
12. Την 153394/919/12-4-2017(Φ.Ε.Κ. 1366Β') απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί καθορισμού, προσδιορισμού, τρόπου και διαδικασίας διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών
13. Την 162371/2429/13-10-2017(Φ.Ε.Κ. 3701Β') απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εγκρίνεται η εκτέλεση των εργασιών ανάρτησης έως την κύρωση τού δασικού χάρτη από την Δ/νση Δασών Ν. Σερρών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης.
14. Την 162380/2554/27-10-2017(ΑΔΑ: ΩΔΚΑ4653Π8-ΒΛΘ) εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για τον προγραμματισμό της Ανάρτησης Δασικών Χαρτών
15. Το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων ( 146 συνολικά) της Π.Ε. Σερρών που θεωρήθηκε με την με αρ. οικ. 22215/04.12.2017 (ΑΔΑ: ΨΘΞΥΟΡ1Υ-965) απόφασή μας.
16. Την 80096/6-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΟ1ΑΟΡ1Υ-Ε5Υ) απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ. «Συγκρότηση Σημείων Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων (146 συνολικά) της Π.Ε. Σερρών».


Αποφασίζουμε

A. Την ανάρτηση του θεωρημένου δασικού χάρτη, των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων (146 συνολικά) της Π.Ε. Σερρών, συνολικής έκτασης 3.969.150,887 στρεμμάτων, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. www . ktimalogio . gr Στον ανωτέρω αναρτώμενο δασικό χάρτη περιλαμβάνεται και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης, που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών.

Σημειώνεται ότι στον αναρτημένο δασικό χάρτη απεικονίζονται και αποτυπώνονται με μαύρο χρώμα το όριο των περιοχών που εξαιρούνται της ανάρτησης του δασικού χάρτη.

 

Περισσότερα...

 


Εκτύπωση   Email