Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας

thyreos

Ο Δήμος Προσοτσάνης ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί, με απευθείας ανάθεση, στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων των υπηρεσιών της, με έναν (1) Ιατρό Εργασίας με κατάθεση προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή:

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας είναι για 12 μήνες από 1-1-2018 έως 31-12-2018 .Σε περίπτωση που η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογραφεί μετά της 1-1-2018 τότε η λήξη αυτής θα παραταθεί αναλόγως.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα. Προσφορές εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) δεν γίνονται δεκτές.

Ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων του Δήμου Προσοτσάνης ανάλογα με την ειδικότητα ανέρχεται σε: 84 άτομα. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης ποσού 3.000,00€ με Φ.Π.Α.

Περισσότερα...

 


Εκτύπωση   Email