ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

thyreos

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση τεσσάρων (4) ιδιωτικών ακινήτων τα οποία πρέπει να βρίσκονται στην έδρα του Δήμου Προσοτσάνης να είναι προσπελάσιμα σε δρόμο και να απέχουν από την πλατεία του Δήμου όχι πάνω από 500μ και να μπορούν να διαμορφωθούν σε χώρους στάθμευσης οχημάτων και η έκταση τους να είναι από 100τ.μ.ως 1.000τ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία επτά (7) ημερών από τη τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 10% επί της προσφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Ο.Υ . (τηλ. 2522350131).


Εκτύπωση   Email