ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Δήμος Προσοτσάνης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Δ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»,

με προϋπολογισμό «1.520.325,20» Ευρώ

Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α. κατηγορία «ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» με προϋπολογισμό 1.282.760,42Ευρώ

β. κατηγορία «ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» με προϋπολογισμό 183.843,64 Ευρώ

(δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα).

 

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, εφόσον ανήκουν στην 2η και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή Η/Μ και στην Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

2.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 

3. Είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό τρόπο ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα τεύχη και έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Προσοτσάνης www.prosotsani.gr

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας «Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών» του Δήμου Προσοτσάνης, Χρ. Σακάρη 15 , Τ.Κ. 66200, τηλ.: 2522350110 – 111 - 114, μέχρι τις 23 – 03 – 2017 ημέρα Πέμπτη.

 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28 – 03 -2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 95, παρ. 2(α) του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους «30.406,50» ΕΥΡΩ με χρόνο ισχύος τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 28 - 10 - 2017. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών (άρθρο 97 του ν. 4412/2016).

 

6. Το έργο χρηματοδoτείται από Πιστώσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ με ΚΩΔΙΚΟ Ο.Π.Σ. 5000912

 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης.

 

{tab=Αρχεία}

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

3) ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

5) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

7) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

8) ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΔ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ (pdf)

ΤΕΥΔ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ (doc)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ Ο1

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ Ο2

 

 

{/tabs} 

 


Εκτύπωση   Email