ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

thyreos

Ο Δήμος Προσοτσάνης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 108.018,60€ ( με τον ΦΠΑ 24% ) από πιστώσεις ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ –ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που το ειδικό επάγγελμά τους είναι συναφές με το αντικείμενο της διακήρυξης.(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 1.743,00€.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με ημερομηνία και ώρα έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής την Πέμπτη 06.04.2017 και ώρα 18:00 και καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών την Τρίτη 16.05.2017 και ώρα 20:00.Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών τους.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν προσφορά, για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όλων των ειδών και όχι για επί μέρους είδη.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  λάβουν  αντίγραφο  της  αναλυτικής  διακήρυξης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Προσοτσάνης (https://www.prosotsani .gr) καθώς  επίσης  και οποιαδήποτε  σχετική  πληροφορία  κατά  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Υπεύθυνη τεχνικών θεμάτων κ. Συμεωνίδου Παναγιώτα τηλ. 2522350139, και Καρακασίδου Μαρία 2522350115.

{tab=Αρχεία}

{/tabs}


Εκτύπωση   Email