ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

thyreos

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ »

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Προσοτσάνης, Χρήστου Σακάρη 15, Τ.Κ. 66200 Προσοτσάνη,τηλ.25222350152,Φαξ:2521350191,Email:manaridou@prosotsani.gr, για τεχνικά θέματα τηλ. 2522350139 και Email: texniki@prosotsani.gr

2. Κωδικός CPV: 37535200-9

3. Διαδικασία: Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός

4. Περιγραφή αντικειμένου διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση εννέα (9) παιδικών χαρών του Δήμου Προσοτσάνης.

5.Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική

6.Κριτήρια κατακύρωσης : Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

7. Προϋπολογισμός: 212.999,76€ (με τον ΦΠΑ 24%).

8.Υποδιαίρεση της προμήθειας σε τμήματα : Αποδεκτές θα είναι οι προσφορές που θα αφορούν το σύνολο των ειδών της προμήθειας και τις εργασίες και όχι τμήμα αυτής

9:Δικαιούμενοι Συμμετοχής : Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.

10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 1% όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης (ποσού 1.717,74€).

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr του συστήματος ο δε αριθμός συστημικού διαγωνισμού είναι:67060

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 9-01-2019 και ώρα 20:00 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 15-01-2019,και ώρα 11:00 π.μ..

12.Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση θα προέρχεται από πιστώσεις ΥΠΕΣ/ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

13.Δημοσιεύσεις:Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο site του Δήμου www.prosotsani.gr στις προβλεπόμενες από το νόμο εφημερίδες, και στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης (ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε. είναι η 27-11-2018 με αριθμ. Αναφοράς 18-539831-001 ).

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΤΕΣ

 


Εκτύπωση   Email