Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση των παιδικών χαρών του Δήμου Προσοτσάνης (Β Φάση)- Προμήθεια νέου οργάνου στην Τ.Κ. Καλής Βρύσης

thyreos

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

 

Προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση των παιδικών χαρών του Δήμου Προσοτσάνης (Β Φάση)- Προμήθεια νέου οργάνου στην Τ.Κ. Καλής Βρύσης »

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Προσοτσάνης, Χρήστου Σακάρη 15, Τ.Κ. 66200 Προσοτσάνη,τηλ.25222350152,Φαξ:2521350191,Email:manaridou@prosotsani.gr, για τεχνικά θέματα τηλ. 2522350139 και Email: texniki@prosotsani.gr

2. Κωδικός CPV:37535200-9,44231000-8,44231000-8,34928220-6,39113300-0,44112200-0,50870000-4

3. Διαδικασία: Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός

4. Περιγραφή αντικειμένου διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στις παιδικές χαρές Προσοτσάνης, Περιχώρας, Ανθοχωρίου, Καλής Βρύσης, Γραμμένης, Κοκκινογείων, Πηγών, Πανοράματος, Μεγαλοκάμπου, Χαριτωμένης

5.Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική

6.Κριτήρια κατακύρωσης : Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

7. Προϋπολογισμός: 79.341,96€ (με τον ΦΠΑ 24%).

8.Υποδιαίρεση της προμήθειας σε τμήματα : Αποδεκτές θα είναι οι προσφορές που θα αφορούν το σύνολο των ειδών της προμήθειας και τις εργασίες και όχι τμήμα αυτών.

9:Δικαιούμενοι Συμμετοχής : Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.

10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 1% όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης (ποσού 639,85€).

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr του συστήματος ο δε αριθμός συστημικού διαγωνισμού είναι ο 66651.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 8-01-2019 και ώρα 20:00 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 14-01-2019 και ώρα 11:00.

12.Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση θα προέρχεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ (41.000,00€) και από πιστώσεις ΥΠΕΣ (38.341,96€).

13.Δημοσιεύσεις:Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο site του Δήμου www.prosotsani.gr στις προβλεπόμενες από το νόμο εφημερίδες, και στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης (ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε. είναι η 27/11/2018 Αριθμ. Αναφ: 18-538996-001).

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_34_2018

ΧΑΡΤΕΣ

 

 

 

 

 


Εκτύπωση   Email