ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

thyreos

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

 

Ο Δήμος Προσοτσάνης λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τον Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

  2. Το από 04-12-2018 Έγγραφο του Προϊσταμένου Δ/νσης Περιβάλλοντος Δήμου Προσοτσάνης κ. Μαρτιάδης Γεώργιος.

  3. Την από 4/12/2018 εισήγηση της Τεχνικού Ασφαλείας με θέμα άρβυλα ασφαλείας στο σύνολο του εργατοτεχνικού προσωπικού.

     

καλεί σε υποβολή προσφοράςγιατηνπρομήθεια ειδών ατομικής προστασίας, σύμφωναμε τα παρακάτω αναφερόμενα και τις αντίστοιχες τεχνικέςπροδιαγραφές .

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η προμήθεια αφορά στα αναφερόμεναστην Κ.Υ.Α. 53361/11-10-2006 (ΦΕΚ1503Β΄/11-10-

2006)μέσα προστασίαςτων εργαζομένωνανάλογα με τηθέση εργασίαςτους,όπως άρβυλα ασφαλείας , νιτσεράδες των υπαλλήλων της υπηρεσία καθαριότητας.

Όποιοςυπάλληλοςδουλεύει σεεργασίες πουτοαπαιτούν γιαολόκληρο ή μέροςτου ωραρίουτουκαι εκτίθεταισεκίνδυνοεργατικούατυχήματοςθαπρέπει νακαλύπτεται υποχρεωτικάμετα απαραίτητα είδηατομικήςπροστασίαςμε όποιασχέσηεργασίαςκαι αν εργάζεταιστο Δήμο Προσοτσάνης.

Σε κάθεπερίπτωσηταείδηπουδενθα χορηγηθούν άμεσαθα αποθηκευτούνκαι θα χορηγούνταιότανυπάρχειανάγκη.

Η χορήγηση τωνειδώντουπροϋπολογισμούθα διανεμηθούν στοπροσωπικόάμεσα.

Η συνολικήδαπάνηγιατηνπρομήθειαέχει προϋπολογισθεί στοποσότων975,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, 234,00€ σύνολο 1.209,00€ , η οποίαπροβλέπεταινα χρηματοδοτηθεί απόιδίους πόρους του Δήμου Προσοτσάνης.

Η κατανομή τουπροσωπικού του Δήμου Προσοτσάνης με βάση τα νούμερα των προστατευτικών αρβυλών που απαιτούνται είναιη κάτωθι:

 

Νο παπουτσιών

Αριθμός υπαλλήλων

38

2

39

1

40

2

41

3

42

6

43

8

44

2

45

1

47

2

Σύνολο υπαλλήλων

27

 

Η προμήθειαθα υλοποιηθεί σεβάροςτουΚωδικούΕξόδωνΚΑΕ 20/6061 «Είδηατομικής προστασίας» και αντιστοιχεί

στουςγενικούςκωδικούςCPV:

 

α/α

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

1

18221000-4

Αδιάβροχοι νιτσεραδες

30,00€

2

18830000-6

Προστατευτικά

υποδήματα

945,00€

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

 


Εκτύπωση   Email