Πρόσκληση κληση για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών Δ.Κ. Πρροσοτσάνης

thyreos

Θέμα : « Πρόσκληση κληση για την υποβολή προσφοράς για την ην προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών Δ.Κ. Πρροσοτσάνης»Προκειμένου ο Δήμος μας να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΚ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ » καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές έγγραφες οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Κατάστημα μέχρι την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018.
(Ενδεικτικός Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός της προμήθειας 8.394,80€)


Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε είλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),( Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016 )

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 


Εκτύπωση   Email