ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού

thyreos

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" καιακρωνύμιο "INTEGRA_TOUR" προϋπολογισμού 43.460,00 € με Φ.Π.Α. 24%

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Προσοτσάνης, Οδός: Χρ. Σακάρη 15, ΤΚ.: 66200, Τηλ.: 2522350111, Φαξ: 2522350191, E-mail: texniki@prosotsani.gr.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Προσοτσάνης https://prosotsani.gr και του ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr

3. Κωδικοί CPV: CPV 72212520-0 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων,

     CPV 51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής

     CPV 72314000-9 Υπηρεσίες συλλογής και διαταξινόμησης δεδομένων

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία μιας σειράς εφαρμογών πολυμέσων, η προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού, η εγκατάσταση του και η συλλογή υλικού πολυμέσων για την δημιουργία εφαρμοιγής για κινητά τηλέφωνα του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο “INTEGRA_TOUR”.

5. Χρόνος και τόπος παράδοσης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες, ενώ μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση συνολικής παράτασης του έργου “INTEGRA_TOUR”.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.

7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Προσοτσάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018, ώρα 10:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 61/7134.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ23160005)

9. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (http://www.eprocurement.gov.gr), στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://prosotsani.gr), καθώς και η προκήρυξη στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και σε μία τοπική ημερήσια εφημερίδα.

 


Εκτύπωση   Email