ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - Ανακατασκευή περίφραξης Δημοτικού Σχολείου Φωτολίβους και εργασίες συντήρησης Δημοτικού Σχολείου Πετρούσας, Δήμου Προσοτσάνης

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

1. Ο Δήμος Προσοτσάνης με έδρα Χρ. Σακάρη 15, Τ.Κ. 66 200, τηλ.:2521352517, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,προκηρύσσει συνοπτικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:« Ανακατασκευή περίφραξης Δημοτικού Σχολείου Φωτολίβους και εργασίες συντήρησης Δημοτικού Σχολείου Πετρούσας, Δήμου Προσοτσάνης » Εκτιμώμενης αξίας 46.474,29 Ευρώ

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα OIK καθώς επίσης δύναται να συμμετάσχουν και Οικονομικοί φορείς γραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, εφόσον μπορούν να αναλάβουν το συγκεκριμένο έργο λόγω ορίων και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

3. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης, Χρ. Σακάρη 15, Τ.Κ. 66200, τηλ.: 2521352517.

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14 Αυγούστου 2018, ημέρα Tρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

5. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές.

6. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

7. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας και με μόνο κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή.

8. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο ηλεκτρονικό χώρο του ΚΗΜΔΗΣ της πύλης www.eprocurement.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.prosotsani.gr.)

9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 90 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

10. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προγράμματος ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010.

11. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

 

 

 

NEA ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

NEA ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΕΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΣΙΔΕΡΑ

ΤIMOΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

EIΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ( Φ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ( Σ.Α.Υ.)

ΝΕΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) pdf

ΝΕΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) word

 

 

 


Εκτύπωση   Email