ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

thyreos
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΕΤΟΥΣ 2019

 

 

Ο Δήμος Προσοτσάνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν.Π. έτους 2019» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 προεκτιμώμενης αξίας 59.790,41€ χωρίς τον ΦΠΑ .

Οι όροι της διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ΄αριθμ. 122/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου .

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται .

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00π.μ. ως 11:30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Προσοτσάνης που βρίσκεται στην οδό Χρήστου Σακάρη 15.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Τα τεύχη δημοπράτησης θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.prosotsani.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως (με επιστολή στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το διαγωνισμό ή το περιεχόμενο της διακήρυξης. Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας .

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (.zip)

 

 


Εκτύπωση   Email