Διακήρυξη '' Προμήθεια υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης έτους 2015''

          
                  thyreos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ έτους 2015»

 

 Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης,

Προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389 ΦΕΚ Β 185/23-3-1993), για την ανάδειξη προμηθευτή/των, της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης –αποχέτευσης έτους 2015».

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00€ (με τον ΦΠΑ) η οποία θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς τον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015, με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 11:00 π.μ. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : α) Έλληνες και Αλλοδαποί προμηθευτές, β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά. γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές (επί ποινή αποκλεισμού) μόνο οι προσφορές που αναφέρονται σε όλο το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης και όχι σε μέρος αυτής.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται (παρ.Α του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/08.08.2014).

Πληροφορίες για τη διακήρυξη μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την υπάλληλο Μαναρίδου Αλεξάνδρα στα τηλέφωνα 2522350152, φαξ:2522023322.

 

 


Εκτύπωση   Email